به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Monday, January 25, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Markaze Poost , Moo , Zibaei va Lagharie Taban !!!
�������� �������� ������ �� ��ی����یی �� ��������ی ���������� 

 

������ ������ی ��������ی �� ���������� ��������ی�� ���� ��ی���������� ����ی�� ��ی������ LPG


����ی������ی�� �� ��ی ����������ی�� �� �������� ����ی�� ��������������ی �������� ������ ���� ���������� ������������ 20 �������� ���� ����������


���������� ���������� ����ی�� ����ی �������� ������ ����
����یی��ی�� ���������� ������������ ������������


��������������ی �� ������ ��ی�� �� �������� �� ������������ی �������� ���� ��ی���������� ����ی�� ������������ ���� �� ������ی�� ������ ������


��������ی �������� ��
���� ���� �������������� ���� ���������� ������ی��ی


��ی������������ �� ��������������ی


������ ��������ی �������� ���� ��ی����
IPL

 

������ی ������������ ��������ی ������ �� ������ی������ ��ی������ ����ی�� ����ی�� 

��ی���� ������ی

 

�������� :

ی������ �������� �� ������ ��ی�������� �������� �� �������������� ���������� �� �������� 5 �� �������� 502

��������:

021- 88 05 66 70

021- 88 05 66 68

0935 121 63 81

 

��������ی ������ی������ی �������������� ��ی����یی �� ��������ی ���������� ������������ی ������ی ������������������ی �������� ���������� ������ �������� ������������

���� 2/500/000 ���������� ��������ی�� ��������ی ���������� ������ی������ ی�� ���� 10/000/000 ���������� ( ����ی ��ی������ ) ������ ����ی��.

���������� ������������ ������������ی �� ������ی ����������ی ���������� ��ی���� ��������ی

������ ���� ���������� ���� ���������� ��ی���������� ی�� ��ی����یی ���� ���� ���������� ����ی��

�������� �������� �������� �� ����������ی �� �������� ���� �� ��������ی �� ������������ ���� ����������������ی ������ ����ی��

 �������� ��������������ی - ��ی����یی �������� ����ی�� ���������� ��������ی ��������ی������ ����ی��ی�� ��ی����ی - �������� �� ����

��������ی������ �������� ��ی�� msi

�������� �� ���������� ������ ������ ��ی��ی �� ��������ی ���� �� ��������
��������ی ����������������ی ��ی������

����������ی��������������ی���������� ���������� ��ی���� �� ی�� ���� ��ی ی�������� ������������ی �� ���������� ���� ���� ��������

�������� ������ی �������� �� �������� ���� ����ی�� ������������ی ������ �� ������ی

��ی�� ی�� LCD ��ی���� �� ی�� PC �������� ������%86 �������� ����یی ���� ������

������������ ������ ����ی ���������� �������������� ���������� �������� ��ی ������ی������ ������������������ی �������� ����ی�� ����������ی��ی ���������� ��������

���������� ����ی�� ������ ���� ����������ی�� ��ی����یی �� ����������

��������ی ������ی������ �������� �� ������ ��������������ی ������ ���� ���� ���������� ���� ������������ ��ی ����ی��.

���������� ����ی�� ���������� ������������������ی ���� ����ی��ی ������ �� ��������

��ی�� ��ی ������ی�� ���� ��ی ��������ی�� ������ ���� ������������ی ������ی�� ���������� ������ ���� ������������ ����ی�� ��

�������� ����ی���� ���������� ��ی�� ������������ ��������ی ���������������� ���������� ���������� �� ��ی����یی �������� ����ی�� ��ی���� ���� - ���� ������ی�� ����ی

������������ ����ی�� ����ی���� ������ ���������� ���������� �� ��������ی ��������ی ����ی����ی�� ����ی���� ������ ���������� �� ���������� ������

������ ��ی���� ���� ���� ���� ���� ����������ی�� 
 ��ی���� ������������

��ی��������ی �������������� �������� ����ی��ی ���� ���� �������� ������ی �������� ��ی������ ���������� ������

���� ���� �������� ������ی�� �������� ���� ����ی ���������� �������� ������ی ���������� �������� �������� �� ������ی��

������ی������ی ������ی�� ( ������ )

����������ی �� ������������ی���� ��������ی ����ی�� ����ی��ی�� �������� ����ی������ی �������� ���������� ����ی��ی

���������� ����������ی �� ����������������ی
������������یی ������ �� ��������

������������ی ������ی�� ����ی��ی ������������ی ��ی����������ی ��������ی �������� �� ������ی ����������ی ��������ی �� ������������ی����

����ی��ی�� �������� ����ی ����ی��ی
�������� �� ��ی����یی

��ی������ ������ ������ی���� �������� ������ی �� ����������ی ��������

������ی������ ���������� ������ی ���������� ������ ������ی��ی ��������ی�� �������������� ��ی�� ����������ی ��������ی ����ی��ی�� ��ی����یی ����������

������������ ���������� �������� ����ی�� ���������� ����ی ��������ی ���� ������ �� ��ی��������ی ������������

���������� ������ ��������ی�� �� ��������ی�� ����ی�� �� ������������������ی�� ی����������ی

����یی ������������ ���� ������ی�� �� ���������� ���� ���������� ������

  ������ی ��ی��ی ��ی������ی ���������� �������������� ���������������� �� ��ی����ی��ی ���� ������������ �� ������������

�������� ��ی������������ی - ��������������������ی ������������������ی ���������� ������������ ������ی�� ����ی���� ��ی�� �������� ��ی������ ����ی ������ی��ی �������� ���������� ��ی������

���������� ��ی���������� ����������ی ����������ی �� ��������������ی

��������ی�� ���������� ���������� ���� ��������
���� ��ی����

������ �������� �������� ��������ی �� ����������ی ������

��ی������ ����ی ��ی���������� : �������� �������� �� ���������� �������� �� ���������� ����ی��

    �������� ��������ی������ی �������������� ���������� ������ی �� ������ی������ ��ی�� ��������
   

�������� ����ی�� �������� ������

���� ����������

������������ ���������� ������ �� ������ی�� �������� ���� ���� �������� �������� ������ �� �������� ������ ����ی���� ��ی ������ی��

        


__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive