به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Sunday, January 31, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Iran Music Bargasht !!>> Jadidtarin Music Hayee Rooz << 

�������������� ��������ی�� �������� �������� ��ی���������� �� ������ی�� �� ���������� ������ �� ���� �������� ����ی ��������ی��

����یی�� �������� ����ی�� ��������ی�� ---->http://1.faclip.net

������ ������������ �� ����������ی ���� �� �������� ����������ی �� ���������� ���������� ���� ������������

������ �������� ������ی�� �������� ��ی������ ����ی ���������� ������ ��ی��������������ی ����ی��

��ی���� ����ی ������

������

1- ���� ����ی �������� ���� ������ ������ 10- ������ ������ی���� ��ی ������
2- ������ی ������ �������������� 11- ������ ���� ������ ���� ��ی ��������
3- ���������� ������ ����ی��ی ����ی 12- ������ ���� ���������� ��ی ������
4- �������������� 13- ������ ���������� ��ی ������
5- ������ ������ 14- ������ ���� ������ ����������
6- ������ ������ 15- ������ ������������ ��ی ������
7- ���������������� 16- ������ �� ���������� ������ ��ی��
8- ����ی ����ی�� ���� ���� ������ 17- ������ �� ������ی���� �������� ����ی������
9- �������� 18- ������ �� ������ی �� ��ی���� �� ��ی ��ی
   

��ی���� : 5000 ����������

����ی�� ������ی����

 

 

 

�������� ����ی�� ����ی�� ��ی������ ������ی�� ���� ��ی������ - .

https://www.MyIranMusic.com

www.MyIranMusic.COM

 

�������� ���������� �������� �������� �������� ��������  �������� ��ی������ ������ی�� ������������...
������������ �������� ������ ���� ������������ �������� �� ���� ���������� ������ �������������� ������������.���� �������� ���������� ������ �������� ��
������ ���� �������� �������� ���������� ���� �������� ������������ ���� ���� ������������ �������� ������������ �������� ���� �������������� �������������� ....

http://iridownload.com/download.jpg


������������ �������� ���� ������ ������������ ��������ی ������ی �������� ������ ���������� ������������ ���� ������ ������ی 18 , ���� ������ ����������

( ���������� ������ : �������� ������������ , �������� ����������ی , ����ی ����������ی , ���������� �������� , ���������� , �������� ��������ی , �������� �������� )
( ���������� �������������� : �������� ������ , �������� ������ , �������� ��������ی , �������� �������� )

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/Mehdi-Collection.jpg


������ی �������� ���� �������� ������������ ��ی������ ���� ����ی�� ����ی��


���������� ������������:

������ی ������ی���� ۱۶ �������� �������� ��ی�� ���� ��ی��ی ���� �������� ���������� �������� ���� ��������ی �������� ��ی ������ . ���������� ��ی�� ������ ���� �������� �������� ���������� ������ ������ �� ��ی�� ��ی��ی ���� ������ی�� ����������ی ���� �������� ����������. ������ �������� ���� �������� �������� ��ی ������ �� ���� ���� ������ ���� ������������ �������� ���� ������ ��ی ������. ���� ������ �������� �������� ���� ��ی���� ���� ������ی�� ��ی �������� ��ی���� ������ ���������� ���������� ی�� ���������� �� ��ی�� �� ����ی���� ������ ���� ��ی������ ����ی�� ���� ��ی ������ �� ���� ���� ���� �������� ���������� ������������ ���������� ��ی ������. ���� ���� ��������ی �� ��������ی������ ���������� ��ی �������� ���� ��ی�� ������ ��ی�� ��ی��ی ���� ������ ��ی���� ����ی ������ ������ �� ������ی�� ��ی ��ی������ ���� ���� ���� ی�� �������� ����ی�� ����ی ������������ی ��������������.���� ��ی�� ��ی�� ������ ����ی�� ���� ������ی ��ی�� ������ ���� ��ی ����ی������ �� �������� ���������� ����ی�� ���� ���� �������� ������ ��ی ������ �� ���� ���� ���� �������������� ����ی�� �������� ��ی ������.���� �������� ���� ����ی�� ���������� ی�� �������� �������� ���������� ������ ������ �������� ��ی�� ����ی �������� ���������� ������ی ���� ��������ی �������� �� ���� ���� �������� �������� ���� ی������ی��ی ��ی ������ ���� ����یی ���� ���������� ��ی �������� ����ی�� ��������ی ی�� ������ ����ی���� �������� ������ ���� ����������یی ی������ی��ی ���� ��ی��ی ���� ��������. ���� ��ی�� ��ی���� ی�� �������������� ���� ��������ی ������ ��ی���� ������ ����ی�� ���������� �������� ی�� ���������� ���� �������� ��ی ������ �� ...

Kyle XY ���� ����ی�� ���� ������������ ��ی����ی�� �� ������ ������ی��ی ������������������ Matt Dallas (���� ����������) ��ی������������ ��ی����ی ���� ������ ������ �������� ������.


������ی �������� ���� �������� ������������ ��ی������ ���� ����ی�� ����ی��


�������� ����ی�� �� ����ی���� ��ی����ی Enrique Iglesias ���� ������ It Must Be Love . ���� 3 ��ی��ی�� ������������ . . .

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/i1kje31eoq2bm5d6zn.jpg

 


�������� �������� �� ������ ������������ ���������� �������� ���� ������ ���������� ����... �������������� ������ی |Exclusive |

| ������ : ���������� �������� �� ������ی�� : ���������� ��ی�������� ��������ی |

�������������� �������� ������ی �������� ���� ������ی�� ����یی������ ���������� ������ ������ی ������������ ����ی ����ی�� �������� �������� .
��ی�� �������� ���� ������ 86 ���������� ������ �� ����������ی ��ی������ �� ������ی��ی ���� �������� ������ ������

 


������������ ���� ������ ������������ �������� �� ���� �������� ���� 20 �������� �������� ��ی������ ������ ���� 2 ���������� ������������ . . .

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/siavashsh.jpg


������ی �������� ���� �������� ������������ ��ی������ ���� ����ی�� ����ی��

 


�������� ����ی�� �� ������ ������������ ��ی����ی ���������� ��ی���� ����������ی ���� ������ ������ ���� ���� ���� ��ی��ی�� ...

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/Bijan.jpg


������ی �������� ���� �������� ������������ ��ی������ ���� ����ی�� ����ی��������ی �������� ���� �������� ������������ ��ی������ ���� ����ی�� ����ی��

 


���������� ����ی�� �� ����ی���� ��ی����ی �������� ������������ ���� ������ ����ی�� ���� ���������� . ���� 3 ��ی��ی�� ������������ ...

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/Montra-01.jpg

 

���������� ����ی�� �� ����ی���� ��ی����ی Pop 2010 ���� ����ی������ی�� ������������ی �������������� ����ی ������ ���� 2 ��ی��ی��

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/pop%201.jpg


�������� �������� �� ���������� ���������� ��ی���� ���� ������ ���� ������ �������� ���������� ������ ... ���� 3 ���������� ������������

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/Gheysar.jpg

 


�������� �������� �� ���������� ������ �������������������� ���� ������ �������� ����... ���� 2 ����������
 

 
http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/ali%20abdolmaleki%20-%20fadat%20sham.jpg

�������� ����ی�� �� ��ی����ی Dj Aligator ���� ���������� ������������ ���������� �������� ������������ ���� ������ Never Forget

http://dl.myiranmusic.com/88/11/single/Dj1.jpg

 

 


Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel 2009 Avi

 

 

http://img98.com/images/wu0pqm2zbjdnm0q3b3k6.jpg

���������� ������������: �������������� ���������� �� ��������ی ������ ������������ ���� ���� ������ی ���� �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ���������� ������ ��ی �������� ���� �� ���������� ��ی ������������ ���� �������������� ������ی��ی ����ی����������ی �������� ���������� ������ �������� ������ ���� ������ی�� ���������� ������������ �� �������� ���� �������� ��ی ��������. ���� ��ی������ ���� �������� ������ی�� ���� �������� ���������������� ���� ������ ��������ی ������ ���� ی�� �������� ����ی�� ���� �������������� ���� ���������� ��ی �������� ی�� �������� ���� �������� ���� ������ ������������ی �������� ���� ���� ��ی�������������� ���������� ������. ���� ���������� ��ی�� ���� �������� ���� ی����ی���� ���� ������ ������������ ��ی �������� ���� ������ ���������� ������������ �������� ������ ���� ���������� ���������� ��ی �������� ���� ��ی������������ ���� ی����ی���� �������� ���������� ...


 
 ������ ���������������� ��ی���� : Betty Thomas 
 
 ������ ��ی���� : �������������� , ��������
 

  ������ی����: 3.1/10

 ��ی��ی�� ��ی���� : R5
 
  ������ ��ی���� : 684MB
         

 

 

 

 

.:: Copyright �� 2008 - 2010 Jaraghe Inc. All rights reserved | Designed by YasnaTeam ::.__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Aks Haye Dagh Az Gooshe Kenare Donya 

�������������� ��������ی�� �������� �������� ��ی���������� �� ������ی�� �� ���������� ������ �� ���� �������� ����ی ��������ی��

����یی�� �������� ����ی�� ��������ی�� ---->http://1.faclip.net

������ ������������ �� ����������ی ���� �� �������� ����������ی �� ���������� ���������� ���� ������������

������ �������� ������ی�� �������� ��ی������ ����ی ���������� ������ ��ی��������������ی ����ی��

��ی���� ����ی ������

������

1- ���� ����ی �������� ���� ������ ������ 10- ������ ������ی���� ��ی ������
2- ������ی ������ �������������� 11- ������ ���� ������ ���� ��ی ��������
3- ���������� ������ ����ی��ی ����ی 12- ������ ���� ���������� ��ی ������
4- �������������� 13- ������ ���������� ��ی ������
5- ������ ������ 14- ������ ���� ������ ����������
6- ������ ������ 15- ������ ������������ ��ی ������
7- ���������������� 16- ������ �� ���������� ������ ��ی��
8- ����ی ����ی�� ���� ���� ������ 17- ������ �� ������ی���� �������� ����ی������
9- �������� 18- ������ �� ������ی �� ��ی���� �� ��ی ��ی
   

��ی���� : 5000 ����������

����ی�� ������ی����

 

 

 ��ی ������ ����ی ������������ی ���� ������������ ������ ������ ����������

http://www.newsparsa.com/files/fa/news/1388/10/19/600_676.jpg

 

��ی���� ��������������!

http://parcham.ir/images/docs/files/000006/nf00006416-1.jpg

 

������ی�� ��ی����ی �������� ��ی������ی ���� ��������

 

�������� ����ی�� ���� ����ی��

http://www.parsine.com/files/fa/news/1388/10/26/13376_627.jpg

 ������ی�� �������� ��ی�� ������������ ����ی ��ی������ ی�� ���������������� ���������� ���� ��������ی����ی ������ی����

ی�� ���� ��������������ی ���� ������ ���� ������ �������� ���� ��������

������ ��ی������ ����������ی ����یی��ی ������ �� ������ ���� ���������� ��ی���������� ����ی��

 

��������ی ���� ������������ ��ی��������ی�� ����ی ���� ������ ���� ������������!!

�������� ������������ ���� ���������� ��������ی ������ ������������ ������ ������. ���� ی�� ������ ������ �� �������� ������ی�� ������������ ��ی������������� ��������ی ���� ���� ����������ی ������ ������ ���� ���������� ��������ی ������ ������ ������������ ������ ������.
������ی�� ������������ ی��ی ���� ������ی�������� ����ی��ی ���������������� ���������� ��ی���������.

 

 

 

.:: Copyright �� 2008 - 2010 Jaraghe Inc. All rights reserved | Designed by YasnaTeam ::.__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Blog Archive