به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Tuesday, January 26, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Foroshe vijeye 200 Cartoon Dooble Va 100 Film (Gheimathae Estesnaie Arzan)������ 200 ������ ����� ����ی ��ی�

������ �ی ������یی �� 9 DVD

������ ���� 2009 � ��� ��� ���� ����� ����� �� 9 �� �� �� ���� ���� ���� ���� ����!
���� ����: �� ���� ������� �� ���� ����� ����� ���� �ی� ������ �� 9700 ����� ���� ی���
 

�� ��ی ��ی� ی� ������ �� �ی� �� ��������ی ������ ��� �� �ی�� ����� 150 ���� ����� ��� 10900 ����� ������ ��ی� � �� ���� 9 �ی �ی �ی �ی� ������ �� �� ���ی�� ��ی�ی� ! ( 90 ���� ���� ��یی �� ��ی�� � ���� ��یی �� ��� )
�� ���� ���� ���� �ی� ������ ���� ���� ������ ��ی ��ی�ی ����� ��ی ��� ������ ������ی�� �� �� �ی���ی� ����ی � ��� ی������ 3 �� ���� ����� ����ی �ی ����.
�ی� ������ �� �� ���� Divx ���� � �� ��ی ����ی��� � ����ی� ������ ��یی �� ���� Divx �� ���ی���ی �ی���� ���� ���ی� �ی ����. ��� 8 ������ �� 200 ������ ����� ����ی ����� �� ���� �� ����ی �ی���ی� ����ی �ی �����. �ی� ������ ���� ����ی� ������ ��ی ��� 2009 � ����ی� �����ی �� ������ ��ی ����� � ���� ������ ����� �ی ����.

 


 
����� ���� �� ���ی� ��ی�ی� � ��� ��� �� �� �� ����� ��� ������ ��ی�

�ی��: 10900 ����� �����: 9 DVD

�ی�� ��ی�: 9700 ����� �����: 9 DVD

DVD1
����� ����: ��� ���� ������ ��������� �� ��� ���� �� ��������
������ی� � ��� ����� ���� (2009) - ���� �� �� ������� (2009) - ��� ���� 2 - ��� �������3 �� ��� ��� 3 (2009) - ���ی�� ����� (������ ����) - ������ ��� ��� � �����(2009) - ����� �� ��� �� - �ی��� - ���.�ی - ������ ���� �� ���

DVD2
����������: ���� �� ���ی�� 2 - ����� �� �� ��� - ������ ����� - ���� �� �� ��� (2009) - ��� �� ���� - ���� � �� ����� - ��� ��� ����� - ��� ����� - ������ ����� - ���� ��� - ��� ����� - ���� �� - ������ ����� - ���� ������� - ����� �� ������� - ��� 3 - ����� � ����� �� - ����� ��� - �������3 - ��� ��� 4

DVD3
����� ��� ���� - �������� - ���� � ������� - ������ ���� - ������ ������� - ��� ����� 2 - ��� ����- ��������� �� - ������ ���� - ��� ������� - ���� ������ - ���� ������ - ����� �� ��� - ������ ������� - ���� - ��� �� ���� - ���� ���� - ��� �� - ���� ��� - ���� - ��� ���� -  ������� - ���� ��� - ����� ��� - ����� ����� - ����� ��������

DVD4
����� ����� - ����� �� - ���� ������ - ������� � ����� - ���� ������ - ����� ��� �� - ����� ���� - ��� ������� 1 - ��� �������  2 - ������� ����� �� - ���� ����� - ���� � ����� - ����� �� - ����� �� - ��� ������ - ����� � ������ - ���� ����� - ���� �� - ����� ��� - ��� ����� - ��� 1 - ��� 2 - ������ - ������� - ����� � ������

DVD5
����� ���� - ���� - ������ - ����� ���� - ���� ���� - ��� ���� ����� ����� - �������2 - ������ ��� - ���� ����� - ������ ��� ����� - ��� ��� ����- ���������� - ���� ����� - ��� ������  2 - �� � �� - ��� ��� - ������ ��� - ���� ����� - ��� ��� 2 - ��� ��� 3 - ������ - ��� � ��� - ��� ����� - �������5

DVD6
�� ��� - ��� ���� - ��� ���� � ����� - ���� ���� 3 - ���� ���� 2 - ��� � ��� - �� �� �� ��1 - �� �� �� �� 2 - ������ ���� - ��� ��� ����� 1 - ���� ��� - ���� ����� - �����1 - �����2 - ����� � ����� - ��� ��� - ���� ��� ���� - ���� ���� - ����� ����� - ����� ��� �� - ����� �������� - �������� - ���� ���� - ��� ����� - ��� ��� ��� ����� - �� �� �� ��

DVD7
�� ����� - 5 ��� � ��� - 2000 ����� - ����� - ���� � ������ - ����� ����� �� 1 - ����� ����� �� 2 - ���� - ����� �� ������� - ����� ����� - ������� ���� - ������ ��� - ������� ���� - ���� �� ��� - ������� - ������ � �� - ��� ������ ����� - ��� ����� - ��� ��� ��� ���� �� - ��� ������ - ����� ������ - ���� ��� - ����� - ���� � ����

DVD8
������� 1 - ������� 2 - ������� 3 - �� � �� ��1 - �� ��� ��2 - ���� �� ������ ����� - ����� 1 - �����2 - ������ �� - ��� � ���� - ����� ��� - ��� � 12 ���� - ������ - ������ 1 - ������ 2 - ��������� 1 - ��������� 2 - �� ����� ��� - ���� ����2 - ����� ���� - ��� ����� - ����� ������ - ���� ������� - ����� ����

DVD9
����� ���� - �������� - ����� - ��� ������� - ��� �������2 - ��� ������� 3 - ������ 2 - ����� ���� - ����� ��� - ������ ����� - ������ ����� ���� 3 - �������4 - ���� ��� - ��� ������� - ������ - ��� ��� - ����� ������ - ����� � ������ 2

��� ��ی�: ���ی ��ی� �� �� ��ی� ��ی ���� �ی� � ���ی� ��� ������ ����� ����� ی� ������� ���� ������ �� ��� ���� ی� ��� ��� ���ی� ��ی�ی�� ��� ��� ���� � ��ی�� ����� �� �� ����� ��� ������ی�. ��� ������ ��� ��ی�� ��ی ���� �ی� ��ی� ��ی�.

 

�ی��: 10900 ����� �����: 9 DVD

�ی�� ��ی�: 9700 ����� �����: 9 DVD

----------------------------------------------------------------------------------

100 ���� ���� ���ی� �����ی ���� !

(�� ����� ����ی)

����: 15900 �����
�����: 15 �ی �ی �ی

����: 14900 �����
�����: 15 �ی �ی �ی

 


����: 15900 �����
�����: 15 �ی �ی �ی

����: 14900 �����
�����: 15 �ی �ی �ی

100 ���� ���� ������ ����� �� �������� ����� ��� :

��� ���� � ������ ������ �� ������ ����� � ������ � ��� ����� � ����� ���� �� ������ ����� � ��� ���� � ������� ����� � ����� ������� � ��� ���� � ����� � ������ � ��� ����� � ������ ����� � ........


���� ���� �� : (���� ���� �ی��� ��� ���� �� ���� �� �� �ی� ����� ��� ��� ��� ����� ���� �� ���� ���)

DVD1 : �ی�ی��ی�� � ����ی������ � ��������� � ���� �ی���� � ��� � ��� � ���� ��������ی �� � �ی� � ���

DVD2 :
�ی�ی��� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ��� �ی�� ���� ����� ������� ��� � �����ی� ���ی�� ��ی� ���ی��� ���� ��� ����

DVD3 :
���ی�� � ������� ���ی� � ��� ����� � ���� ��ی �� � ��������� ����ی � ���� �� ���ی ����ی

DVD4 :
����� ��� ���ی� �� � �� ��� ����� � ��ی�� � �����ی � �ی����� ���� � ��� ��� ������ � ���ی� � ���� ��� ������

DVD5 : �� ����� � �� �ی� � �ی� ����� � �ی� ���� � ���ی� ���� � ���ی ����

DVD6 :
�� ��� � ������ � ����� ��� � ������� � ���ی ������ی �� ��� � �����

DVD7 :
������ ��� ��ی�� ��� ����� ������ ���ی�� ����������� �����ی ����ی ������ ���� �������� ���� �� ��� ������ ��� ���

DVD8 :
����� ����� ���یی � ���� � �� ������� ���ی � ���� �� ��ی �ی���ی � �ی� �� ������ � ���� ��� ����

������� � ���������� � ��� ����� ��ی� ����� � ��� ����ی � ���ی��� ��ی � ���� ���

DVD10 : ���� � ����� � �����ی �ی���� � �ی����� ���� ����� � �ی� ���� ��� � ��������

DVD11 :
���� � ����� ����� � ���� � ����� � 3 ��� ���ی ���� � 2 ��� �� ���

DVD12 :
���ی�� ���� � ������ � ���� �ی �� � ������ ��� � ���� � ���� �� ���� ���ی

DVD13 :
�ی���� �� ��� ��ی� � ����ی � ���� � ��� ��� �� ��� �ی

DVD14 :
�����ی �� �����ی� � �����ی ������� � ��� ��ی ی����ی � ��� ��� �� ���� � ��� ��� ������ � ���ی� ���� ��� �ی�

DVD15 :
����� � ������� � �� ��� ���� � ������ی� ������ ���� � ������ � ��ی�� � �ی���� � ��ی��� � ���� ���

������ 100 ���� ���� �� ��������ی �����ی ����

���� ���� �� ����� ����� ����ی �� �����


 �ی�� : ���� 19800 �����!        ����� : 1555 D���� ���� ��� �� ����� ��ی� �ی� ����� ���� 15 DVD �ی����.

����: 15900 �����
�����: 15 �ی �ی �ی

����: 14900 �����
�����: 15 �ی �ی �ی

------------------------------------------------------------------------------------

������ 39 �ی�� �� ����ی� �ی����ی ����� ��ی�� ����� �� ��� 1950 �� 2009
 

������ �ی ��ی�� �ی�� � ��ی�� �� 39 �ی�� ���� ���ی� �ی��� �� ������� ��� ��ی�� ی ����ی� �ی�� ��� �� �� �� ��� ���� � ��ی�� ����� ����ی� �ی�� �� ��ی��� ���� . ������ �� ���� 10 DVD ����� �ی��� � ���� 39 �ی�� ����� ��ی�� ����� ����ی� �ی�� ��ی ���ی� �ی��� �ی���� �� �� ������ی� �ی�ی� ��ی� ��� � �� ����� �ی���ی� ��ی ������ �� �ی�� ����ی ����� �ی���.���� �ی� �ی�� �� �ی� Divx ���� � �� ��ی ����ی��� � ������ ��یی �� �ی� ���� �� ���ی���ی �ی���� ���� ���� �ی ����.
����ی �ی���� �� �ی�ی� ��� � ���ی� ���ی ����� ��� � ���� �ی����ی ����� ی ��ی�� ����� �� ��� 1950 �� 2008 (���ی� �����) �ی����� . �� �ی����ی ����� � �ی��ی �ی� ������ �ی���� �� �ی����ی ��ی�� �ی��ی ��ی���ی� �� ���ی �������� �ی����ی� � �ی�� ��� ������ �ی��ی ���� �� (BraveHeart) � �ی�� ��� ������ �ی��ی ��������� 1 � ��������� 2 � �ی�� ��ی�� �ی��ی ��ی��� ���� ��ی� � �ی�� ��ی�� �ی��ی ����ی���� � ����� � ... ����� ���� . �����ی �ی����ی �ی� ������ �� �� ��������� �ی����ی ���ی� ��� � �ی��ی �ی��� ���ی� �ی��ی� .

 

(���� ��� �� ����ی��� � ������ ��ی ��ی� ����ی  � �� �ی�ی� ���ی � �ی���ی� ����ی)

����� ���� �� ���ی� ��ی�ی� � ��� ��� �� �� �� ����� ��� ������ ��ی��ی��: 10900 �����    �����: 10 DVD
 


�ی�� �ی���� ����� �� ������ 39 �ی�� ���� ����� :

 

DVD 1
 2005 - Crash | 2006 - Departed  | 2007 - No Country For Old Men | 2008 - Slumdog Millionaire

DVD 2
 1991 - Silence of the lambs | 1998 - Shekespeare in love | 1999 - American beauty | 2003 - lord of the rings-return of the kings

DVD 3
 2000 - Gladiator | 2002 - Chicago | 2004 - Million Dollar Baby

DVD 4
 1992 - Unforgiven | 1996 - English Patient | 1997 - Titanic

DVD 5
 1993 - Schindler's List | 1994 - Forrest Gump | 1995 - Braveheart

DVD 6
 1987 - Last Emperor, The | 1988 - Rain man | 1990 - Dance with wolves | 2001 - A beautiful mind

DVD 7
 1972 - Godfather | 1983 - Terms of Endearment | 1984 - Amadeus | 1985 - Out of Africa | 1986 - Platoon

DVD 8
 1977 - Annie Hall | 1979 - Kramer vs. Kramer | 1980 - Ordinary People | 1981 - Chariots of Fire | 1982 - Gandhi

DVD 9
 1973 - Sting, The | 1975 - One Flew Over the Cuckoo's Nest | 1976 - rocky | 1978 - Deer hunter

DVD 10
 1959 - Ben Hur | 1969 - Midnight Cowboy | 1974 - Godfather II | 1950 - All About Eve

 

(���� ��� �� ����ی��� � ������ ��ی ��ی� ����ی  � �� �ی�ی� ���ی � �ی���ی� ����ی)

����� ���� �� ���ی� ��ی�ی� � ��� ��� �� �� �� ����� ��� ������ ��ی��ی��: 10900 �����    �����: 10 DVD

�� �ی�� �ی����ی �ی� ������ ����ی�ی ����� �ی�� ��ی�� �ی�� � �����ی ��ی���ی�  � �ی� �ی�� ���� �� ����� ��� 1994 � �ی� �ی�� ��ی�� �ی��ی ��ی��� ���� ��ی� ����� ��� 2008 � �ی� �ی�� ��ی�� �ی��ی ���������  ����� ��� 1972 ���� ����� �� ������ �� ����ی� �ی����ی ��� ��ی ����� �ی����� � ������� ��� �� ��ی���ی ����ی ���� ��ی �� �ی���� ���� ��ی ����ی 8 �� 10 �� ���� ����� . �ی� ������ �ی����ی� ������ �ی�� ����� ��� ���ی ��� �� ���� �ی���� ...

��� ��ی�: ���ی ��ی� �� �� ��ی� ��ی ���� �ی� � ���ی� ��� ������ ����� ����� ی� ������� ���� ������ �� ��� ���� ی� ��� ��� ���ی� ��ی�ی�� ��� ��� ���� � ��ی�� ����� �� �� ����� ��� ������ی�. ��� ������ ��� ��ی�� ��ی ���� �ی� ��ی� ��ی�.
 

 

 __._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive