به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Saturday, January 23, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Download Windows 8 !!!!! + Wallpaper va Axhhaye Jadid >> No.03<< 

 

 

���� ��ی� ��ی� �ی��� ���ی� �� �ی��� - .

WWW.IRHITS5.COM

�� ���� �ی��� ���� ���ی� IRHITS3.COM �ی����ی� �� ���� WWW.IRHITS5.COM ������� ��ی� ...

���� ����� ���� ���� ���� ����  ���� �ی��� ���ی� ������...
������ ���� ��� �� ������ ���� � �� ����� ��� ������� ������.�� ���� ����� ��� ���� �
��� �� ���� ���� ����� �� ���� ������ �� �� ������ ���� ������ ���� �� ������� ������� ....

http://iridownload.com/download.jpg

����� : ������ ��ی���ی� ������ �� � ��� �� ...

��� ������ - ی�����ی� ���� �������� ��� �����ی �ی���


������� ��ی� ��� ������ ���ی ����ی ������� ... �ی���� 8 ����� �� !!


        ������
�ی���� 8 �� ���� ��ی��� - �� �ی�� ����ی� ���ی ���ی� ��� ��� ی���

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/win8/Win8%20copy.jpg

��� �� ���ی ���ی� ��� �� �ی��� � �� ��ی� ��� ������ ...

������ ���� ���� �� �ی���� 8 �� ���� ��ی��� � ���� �����ی� ���ی ����ی ������� ��ی� ....

���� ����  �ی���� 8 ����� ��...  ��ی� ��� ������ �ی� ��� ��ی�� ���ی ���ی� ��� �� ����� ی�ی �� ����� ��ی� �� ��ی� ��ی ��� ����� �ی� �ی���� �� �� �ی�� ����ی� � �� ����  ISO  �� ���ی ������ ���� ���� ��� .

�ی� ����  �� ���  ���ی� ���� �ی��� ���� �ی���� 7 ����� �� 200 ��� ����� ��� ��� � �ی��ی ��یی ����� superbar � ������� �� ��ی� ��ی� �� �� �� ���� �ی� ��� � ������� ��� ������ �ی���ی ���� �� �ی��� ���� �ی���� 7 �ی����  .

�� ���� �ی��� ���� ���ی� IRHITS3.COM �ی����ی� �� ���� WWW.IRHITS5.COM ������� ��ی� ... �ی��� ���ی�  - ������ی� ��ی� ���ی� �ی���


 

����� ���ی�ی �ی ���� � ����� ��� ���� ��ی ���� ���ی �� ����� ����

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.10.28/cllo%20copy.jpg

����� ���� ��ی ����� �� ����ی�ی �Cello Songs for Silence�� ��� ����� �ی ����ی ��� �� �������  �����ی �ی����� �Andrea Bauer� �� �� ��� ۲۰۰۲ � �� ��� ���� ۵۴ ��ی�� � ۲۹ ���ی� ����� ��� ���. ���ی�� �ی� ��� �� �ی��� ����� �� �������� ���� ���. �� ���ی�ی �ی� ����� �� �ی�� �ی���یی ������ ��ی ������� ��� ���.
����� ���� �� �� �����ی �� ��������ی �����ی� ����� ����� � �ی�� ������ی �����یی� ���ی� ��� �� �� ���ی�ی ��� � ���� ��ی� ی��� � �ی �ی� ����� �� ���� ����ی� ���� �ی �� ��ی�� ���ی�ی ����ی�� �� ���� ��ی �����ی ����� ���ی�ی �ی ������ (Ray Brown Trio)� ��ی�� ���ی���� (James Morrison)� � ������ی ���� (Natalie Cole) �� ��� ������ �ی��� ���� �� � ����� ���� ��ی ���� �� ���یی �� ��� ���ی ���� ����ی� ��� ����� ����.
����� ����� ���� �� ���ی�ی ����� � ������ ��ی��� �ی� �� �� ���� ���ی� �ی� ���� �� ���ی� �� �� ����� ���� ���ی� ����� ��ی�ی �ی� �� �ی��� ��� � ��ی� ��ی ���ی� �ی� ��� �� �ی��� � ����� �ی�� ��.


���ی ���� �� ���� ������ �ی��� �� ��ی� ��ی�


    ��ی ��ی� ��� �� � ����ی�� ��ی ��ی��

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.11.2/mtkvu9%20copy.jpg

�ی���� �� ������ �ی��ی �� ������ ����ی� �� ��ی�� �� ����� Nature Wallpapers �� ���� ������� ���  ������ ���ی� . �ی� ����ی� �� ����� ��� ��ی ��ی�� ����� � �� ���� ���� �ی �� �ی� ��ی�� ��� ���ی ��� ��� . ��� ��ی ����� �� �ی� ������ �� �ی�ی� ���� �����ی (HD) � ��ی� ���� �ی ����� . ������ی� ��ی� ����� �� �ی� ��ی� ۱۲۰۰�۱۶۰۰ ���� � ��ی ��ی� ���ی �� ����ی���� �� ������ ۱۳۳۳�۲۰۰۰ �ی ����. ��� ��ی �ی� ������ ����� ����ی � �� ��ی�� ������ ���� �ی ���� .��ی����ی� �� ����� � ������� �ی� ����ی� �� �� ��ی�� �ی���� ��� ���ی� ��� �� ���ی�.


 


��ی���ی� �� ��ی ���� ���ی ���ی �ی��� - ESET Smart Security & NOD32 Keys (20th Jan 10 update Nod 32 )

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.10.7/nod32off%20copy.jpg

���ی� ی��� � ����� ��ی ���� ���ی � ���ی� ���ی �ی��� NOD 32 - ���ی� 29 �ی 88
 

ESET Smart Security & NOD32 Keys (20th Jan 10 update) | 1.02 MB
Latest Collections of NOD32 and Eset Smart Security keys i.e. Username & Password.


 

 

����ی� �ی�� �� ���ی �ی��ی ۳D Jumping Dolphins Screensaver

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.11.2/screensaver%20copy.jpg

��� ����� ����� ���� ���ی� �ی��ی ۳D Jumping Dolphins Screensaver ی� ����ی� �ی�� �� ���ی ���� �ی ���� �� �� ��� ���� ������ ���ی� ��یی �ی�� �� ��� ��� ��  ���� �� �� �ی��� �� �ی ���� �� �ی��ی ��ی �ی� ��� ����� �ی ���� �� ����� �ی�� � ��ی�ی ���ی� ��ی ���ی� ���� ��� �� �ی� ������ ��ی� ���ی� ��ی�� �ی �� �����ی ����� ��� ����� �ی���� ��ی���� ����� ��ی ���ی� ��� ���� ���ی� ��ی ����� � ��� ����� ���� ��������ی �� �� ����� �ی��� ��� ����� ����ی ����ی� �� �� �� �ی ���ی� �� �� ������ �ی� ����ی� �ی�� �ی�� � ���� � ����� ��� �� ����ی ��� ����ی�.

 

 

�� ����ی�� ��ی ����ی�ی

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.10.28/xndlkn%20copy.jpg

��� ������ ������ �ی �� ����ی� ����ی�� ��ی ����ی�ی �� ���ی ��� �� �ی� ���� �� ��� ����� ���  �ی� ����ی� �� ��ی�� ��� ������ �ی�� �� �ی�ی� ��ی�� ���ی� ����ی� ��ی�� ���� � ����ی ��� �ی���� . � �� ������� ۱۲۰۰�۱۶۰۰ ��� �� �ی����ی� �� ����� �� ���� ��ی��� �� ������ ��� ��ی��� ���� � �� ���� �� ��ی� �ی���� ��� ��� ���ی� .

 

 


 

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.11.2/9ee411220amazingn%20copy.jpg

�ی���� �� ������ �ی��ی �� ������ ����ی� �� ��ی�� �� �����HD wide wallpapwr �� ���� ������� ��� ������ ���ی� .�ی� ����ی� �� ����� ��� ��ی ��ی�� � ��� ��ی �ی����� ����� � �� ���� ���� �ی �� �ی� ��ی�� ��� ���ی ��� ��� . ��� ��ی ����� �� �ی� ������ �� �ی�ی� ���� �����ی (HD) � ��ی� ���� �ی ����� .

��ی����ی� �� ����� � ������� �ی� ����ی� �� �� ��ی�� �ی���� ��� ���ی� ��� �� ���ی�.

 

 


http://dl.iridownload.com/software/exclusive/10/avas/f0ooyb%20copy.jpg

��� �� ���ی� ���ی �ی��� ��ی ��� ���� ��� �ی� . ��� ����ی ���ی �ی��� ��ی � ����ی ���ی� . �ی����� �ی��� �ی� ��� �� ���� ������ ��ی� .

avast! Antivirus Professional Edition� ������ �ی �� ���ی� �������ی ��ی �����ی ��� ���ی ���� ���� ی� ��� � �� �ی�ی �ی�� �� ��� ی��ی �� ������ی� ��� �����ی �� ����� ����� �ی��� ��ی ����ی���ی. !avast ��� ����� �ی�� ��ی ���ی ��ی� �ی����� ��ی ���ی ��� �ی��� ���� �ی���� �ی ����. avast! ����ی� �� ���� ��� ����ی���� ICSA ���ی �ی��� �����ی ���ی ���� �� ����� ���.
avast! �� ���ی ����� �ی��� ��� ��� ��ی �ی�����ی � ������ �� �� �ی�� ���� � ���� �� �� �ی� �ی ���. ����ی� ���� �� ����� ����ی (On Demand) � ����� ����ی (On Access) �ی ����.

 

 


����ی�� �� � ��� ��ی  ����� �������ی

 

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.11.2/wklhqg.jpg

�ی���� �� ������ �ی��ی �� ������ ����ی� �� ��ی�� �� �����HD wide wallpapwr �� ���� ������� ��� ������ ���ی� .�ی� ����ی� �� ����� ��� ��یی �� ����� �������ی �ی ���� � �� ���� ���� �ی �� �ی� ��ی�� ��� ���ی ��� ��� . ��� ��ی ����� �� �ی� ������ �� �ی�ی� ���� �����ی (HD) � ��ی� ���� �ی ����� .

��ی����ی� �� ����� � ������� �ی� ����ی� �� �� ��ی�� �ی���� ��� ���ی� ��� �� ���ی�.

 


������ �ی�� Whiteout 2009 Mkv

 

http://dl.iridownload.com/film/88-10/4/Whiteout-2009%20copy.jpg

����� ������: ی� ���� ���ی��یی ���� �ی� � ���� ��ی ��� �� ���ی ���� �� �����ی�� (����� �ی �� ��� ����) ��یی� ��� ��� . �� ��ی� �� ی� ��� ��ی��ی ��� �� ���ی �� �� ��� �� ���� ������ ���� ���ی ����� ��� . �� �� �ی� ��� �� �����ی �� ������ ��� ���� ���� ����ی� ����� �ی�� �� �� �� �� ��ی� ��� ��ی��ی �ی ��� . �ی� ��ی� ����� ����� �� ���ی� � �� ��� ��ی �ی���ی �ی ���� . �� �����ی ������ ����� ���� ���� ���� ���� �ی �ی�� � �� ����� �� ��ی ��� �ی� �ی ��� ��ی ...

����: ���یی, ����, �ی��� ���ی�, �������, ����

�ی�ی�: DVDRip ���ی

����: MKV

���: ۴۰۰ MB

����: ۱۰۱ ��ی��

���ی��: ۵٫۵/۱۰

���ی� ������: ۱۱ September 2009

 


���ی ���� �� ���� ������ �ی��� �� ��ی� ��ی�

 


������ ��ی��� ������ 11 ���� ���� �ی��� Adobe Photoshop CS4 Extended ME

�� ����ی� ���ی���ی �� ���� ����ی ....

http://www.dl.iridownload.com/software/exclusive/10/photos/photoshop_cs4_me.jpg

�� �ی ������� ��ی ��ی�� �ی�� ������� ��ی� ....
���� ی ���� �ی��� Photoshop CS4 (������ 11) �� ����ی� ��ی� ����ی� ����ی ... � ��� �� ����� �ی ����ی� �� �� �� ���  ������ �� ��ی��� ��ی��� ��ی�.

������ �� �ی�� ����ی� � ����� ��ی���....

������: ����ی ������ (�� ����ی�ی: Photoshop� �� ���ی ������� ���) ی� �������� ����ی�ی ��� �� ���� ���� ����ی ����� ی���� � ���ی ����� ی� ��یی� ���� ������ ���� �ی ���. ������ ���ی �ی��� ���� �ی���� � ��ی���� ���� ������� ���. �����ی� �������ی �����ی �ی� ��������� �� ����ٔ ��� � �� �ی��� ���� �ی���� �ی� �� ��� �������ی ����� (����� CrossOver)���� ������� ���. ���ی� ����ٔ ���ی �ی� ��������� ����ٔ ��� �� ��� �� �� ��� Adobe Photoshop CS3 ������ �ی����. (CS ���� ����� Creative Suite ��� � �� ����ی ������ٔ ���� ���) �� �������ی ���ی� �ی� ��������� ����� �� ��������� �ی��ی �� ��� Adobe Imageready ��� �ی���� �� ی� ��������� ���ی� � �ی��ی� ����ی� ����� ���.
����� �� ����� ������ ���ی �ی��ی� ��� �� ��� ��� ��ی ���� ����ی ��� ���� ��� �� ���� ���� �������یی �� �� ���ی�� ����� �ی������� �� ������ �� ��� ���ی�����ی ���ی ���ی� � �ی��ی� ������ �� �������ی �ی�ی��� (�� ���� ���ی ������� �� ��) ������� �ی����. ������ ����ی� �� �ی�� �����������ی ���� ����ی ���ی �ی��ی� � ���� ��ی�ی�� � ������ی ����� ������ ��ی ����. ��ی���� �� ���� ������ی ������ PSD �ی ������ �� �����������ی �ی�� �� ��ی� Adobe Image Ready� Adobe Illustrator� Adobe Premiere� Adobe After Effects � Adobe Encore DVD ���� ���� � ������� �� ���� �� ������ ���� ����. ���ی ����� ������ CS (���� ۹) �� ���� ��� � ���� ��یی ���ی DVD ���ی� �ی ��� (�� ����� �� ��������� Adobe Encore DVD ���� ������� ���� �ی��ی���).
�� �ی� ����ی�ی ��������� ������ �����یی ��� �� ���ی� ����� ���ی �� ����� �� ��������� �� ��������ی ���ی RGB �LAB �CMYK� �ی�� ��ی� � �ی��. ������ ���� �� ������ � ����� ���������ی ���ی�ی �� �������یی �� ��ی� GIF �JPEG �PNG � �ی�� ���. �����ی� ���� ������ی �ی� ��������� PSD ��� ���� (���� Photoshop Document).
���� ������ �� �ی� ��ی� ��� �� ���� PSD �� ���� ������ ������� �ی ��� � �� ��ی ���� ��� ����� ��ی ��ی� ���ی� �ی ���. ���� PSB ���� ��ی���ی �� ���� ���ی ��� �� ���ی ��ی����یی �� ������ �ی��� �� ۲ �ی����ی� ����ی ��� ���.

�ی��ی �� � ����ی� ��ی ��ی� ��� ����� Adobe Photoshop CS4 Extended ME:
- ����ی�� ��ی ����� ی���� ���ی ����� ����� ��� ���� � ������� ����ی� �� ����� �ی��ی�
- ی� ���� ��ی�� ���� ���� ��ی�� ���ی ��ی� ���ی ���ی� ����� � ���� ���
- ����� ��یی� ����� ���ی� ���� ���ی� �� ����ی ����
- ���ی ��ی� �� ��ی���ی ��ی���� ���ی ���ی� ��� ��یی �� ����� �����ی ������ ���ی �ی��� ��� �ی��� ��ی ��� ���
- �����ی �ی��� �ی� Photoshop � Lightroom ������ ���ی �ی��� ������ی HDR � �������� � ����ی� ��� ��ی�
- ���ی��� �ی��� ���ی ��� ��� ��� ����ی� 16 �ی� �� �ی������ی �� � ����ی� ����� �ی�� ����� ���� ��  Gamut
- ����� ���� ��������ی 360 ���� �� ������� �� ������ی �����
- ����ی����ی �ی��� ���ی ������ ��ی����ی ��� ی� Raw �� ������ ACR ��ی� ی��ی Camera Raw 5
- ����� �ی�� ���ی� ��� ��� �� Tab��ی ����� ���ی��� ��ی� �� ������ ������ ��ی�����

 

 


���� � ��ی�ی� ��ی� ��ی PDF �� Adobe Acrobat 9 Pro Extended

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.10.27/51kau%20copy.jpg


 ��� ����� �� ����� � ��ی�� ���� �����ی Adobe � ������ ���� ��ی�� ��ی� ��� �������ی� PDF ��� �� ������� �� ���� ی ���� ��ی ����� �� �ی� ��� ����� ���� ���� ������� �� �� ������ � ����� ���� ��ی�� ����� � PDF ی��ی �ی ���.

���� PDF ���� Portable Document Format ���� �� ����ی ���� ��� ���� ������. ��ی� ���ی �� ��� ی� ��ی� �� �� �ی� ���� ��ی�� �ی ��ی� � �� �� �ی�� ������ ��� �� ������ �ی ����ی�. ������ ���� ���� ��ی �������ی�ی �� �ی� ���� ���� �ی ����. ��ی� ��ی PDF ��ی�� �������� �ی ��� �ی���� �� ��� �� �� �� ���ی��� �ی �ی�ی�� �� ���� ���� ���ی� ���� � ��� ��ی �����. ���� �ی��� ������ �� ��ی�ی ����� �� �� �� ����� ��� ���. ����� �� �ی� ���ی� �� �ی� ��ی� �� ���� �� ��ی� ���� ��ی ����� ��ی�� ������ ��� � ��ی ����� �������ی ��ی ��ی� ��� ���ی� �ی��� �ی� ���� ���. �� �ی� ���� ����� ���ی ��� ���� � �ی��ی� �ی� ��ی� �� �ی�� �� ��� ���� ����� ����.

Adobe Acrobat ����ی �� �ی��ی� Acrobat Reader � Acrobat Writer ��� �� �ی��ی� Reader ������ی ���� �� ��ی��� ���� � �����ی ���ی ������ ����ی ��ی���ی PDF �� �ی��� ���� ��ی ������� ���. ���� ی Writer ��� ����� �� �� ��� ���� ی ��ی� ����� ��� ی  ���� Adobe �� ی� ��ی� ������� ����� �� ��� ����� Reader ���� ����� � �� ��� Adobe Acrobat Professional ���� ��� ��� �� ������ �ی ������� � ���� �� ����ی �������ی ���� �ی�� ���ی ���ی� ���� ���� � ��� ��ی��� � ��� �������ی� ���� ������� � ����� �� PDF ���.


���ی ���� �� ���� ������ �ی��� �� ��ی� ��ی�


15f0guv.jpg
 

������ �ی ������� � ���� �ی�� �� ��� ���ی ��ی� ���� ��ی �ی��ی
��� ����� MathType �����ی ������� ���ی �ی���� �ی ���� �� �� ��� ����� �ی ��� �� ����ی ���� ��ی �ی��ی �� ���ی ��� �� word� ����� ��� ��� ����� ���ی� � Tex , Latex , MathML documents �� ��� ���ی�.
���� ���ی ��� �� �ی� ���� �� �����ی� ����� ��ی �ی��ی� �ی�ی� � ... �� ��ی� ��ی�� ��� �� �ی� ��� ����ی ���ی� ����� �� ���ی ��ی� ����� �ی ��ی�� MathType �� ������� �ی�� � ����� ��ی ����� �� ���� ������� ����ی �� �� �� �ی����� �ی ��� �ی ��� ���� ������� ���� �ی �ی�ی ��ی��� � ���� �� �ی ������ �� ����� �� ������� ���ی��. ���� ��ی ��ی�� � ���� �� � ���� ��ی ����� �� �ی� ��� ����� �ی�ی �� �ی�� ��ی ��� �� ���ی �ی��� ی� ����� �� ��� ������ �� ��� �ی ���.
�ی ����ی� �� ����ی �� ���� ��ی �ی��ی ����� �� ��ی �ی��� ��� �ی� ������� ��ی� � �� ��� ����� ��ی�� ��ی� �� ��� �ی����� ����� ���ی ���ی� ���ی ��� �� �� ������ ��ی� � �� ����ی �� ��� ����� ����� ��ی�. ��� �� ی� ���� �ی��ی ��ی�� ������� �ی ��ی� �ی ����ی� ���ی �� ی� ��ی� ���ی�ی ��یی� ��ی� �� ��ی� �� ����� ��� ����.
�� ����ی ����� �� �� �ی��ی� ��ی� ����� ����� �����ی �� �� �� ���ی ��ی� � ����ی� ���� ��� ��� �� �� �� ���ی� .
�ی� ��� ����� �� ����� ���� �ی� �� ����ی �� ��� ����� ��ی Microsoft Word , PowerPoint , Quark XPress documents , Adobe InDesign layouts , Excel spreadsheets , HTML pages � ... ����� �ی ��� �� ���� �� ����� �� �� ������� ���.

 


�� ����ی� �� ��ی�� �� ��ی�� �ی�� - Hq Wallpapers 03

 

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.10.12/HQ-Wallpapers-03%20copy.jpg


�� �ی� ������ ����ی�� ��یی �ی�� �� ����� ��ی�� ����� �ی ���� �� �� �ی�ی� ��ی�� ����یی ���� ��� ��� � ��� �ی ����ی� �� ������� �� �ی� ������ ����ی� � �ی��یی �� �� ��ی��� ��� ����ی� � �� �ی�� �ی� ����ی� �� �� ����� ��ی��� ��� �� �� �� ��� ���ی� � ��ی��� ی ��� �� �� ی������ی ���� ��ی�. ������ � ����ی�� �� �ی� �ی ������ �ی� ������ �� ���� ���ی ��� �� ���� �ی�ی� ����یی �� ����� ���� ������� ���� ����.

 


���ی� ���� ��� ����ی �� ������ ی� ����ی �� ��� ����� ���� Photo to Cartoon

 

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.10.25/Photo%20to%20Cartoon%20v4.0.3655.33483%20%5Bwww.iridownload.com%5D%20copy.jpg

  ���� ����ی �� �� ��� �������ی �ی����� ی �ی��ی� ���ی� ����� ������ ��� ���� ��� �ی ����� �� �ی� ��� ������� ����ی ����ی���ی ��ی�� �ی��ی �����. ��� ���ی ����� �� �ی�� ��� �������ی �ی�ی�� ی ����ی�ی ������ ��ی ���� �ی �� ی��� �ی ��� �� ����ی���ی ����ی �����. �� ����� ���� ����� �� ��� ������ ��� ����� ��ی�� ����ی �� ���ی��� ����� ���� �ی� �� ���� ��� ��� ��ی ����ی ��� �� �� ��� ��ی ������ی ���ی� ���. ��� �ی� ��� ����� Photo to Cartoon �ی ���� �� �ی ����� �� ����ی � �� ��� ��ی� ��� �����ی ��� �� �� ���ی ������ی ���ی� ���. ��� ��� ���ی�� ��� ���� ��� ��� �� �� �� ����� � ی� ��ی� ����� ����� �ی� �� ���� ��� ����� ��ی� � ��� ��� ��� ����� �� ���� ������ �ی��ی���ی ���� �� �� ��ی �� ����� �ی ��� � �� ��� ��� ����ی ��� �� �� ���ی ������ی � ���� ���ی� �ی ���. ����ی� ��� ��� �� �ی�ی� ��� ���ی� ��� �� ������ ���ی ����ی� �ی ����ی� �� ���� ���ی ���ی��� �� �� ��یی� ���� � ���� ��� �� ��ی� �� ��ی ����ی �� ��� �� �ی�� �ی���ی �� �ی��ی� ����� �ی�ی� ������ �� ����ی� ��ی�. ����� �� ����ی� ���ی� ��� �� ������� �ی� ��� ����� ����ی ����ی� ���� �ی��ی �ی� �ی ���� � �� �� ���ی� �����ی ����ی �� ���� �ی�� � ��ی� ���. �� ���� ��� �� ��� �ی� ����ی� �ی ����ی� ��� ���� ��� ��� �� ���ی� �� ����ی ��ی� ��یی �� ��� �� �� ���� ��ی�� ���ی�. ی�ی �ی�� �� ������� ��ی�� ���ی �ی� ��� ����� �� �� ��ی� ��� ����� �� �� ���� ی��� �ی ��� ����� �ی�� �����ی ��� �� �� ���. �� ���� ��� �� ������ �� ���� Help ��� ����� � ������ ��ی�� ی Tutorial �ی ����ی� �ی�� �����ی ��� �� ��� ����� �� ������ ��ی� �� �� �ی� �ی�� ���� ����� ���ی� ��� ����ی �� ��� ������ی ی� ����ی ����� ���� ��� � ������ ��� �� ������ ی �� �� ����ی �ی ����ی� �����ی ����ی ���� ������ �� �� ��� ������ی � ی� ����ی ���ی� ��ی�.


 


������ ����� ��� ����ی ���   Apocalypse: The Second World War 2009

 

http://www.dl-irhits.com/88/10/single/apocalyps.jpg

 

��� �����: Apocalypse: The Second World War - ��� ����ی ���

�����: National Geographic

����: ����ی�ی

��� ������: ۲۰۰۹

��� ����: ۶�۴۷ ��ی��

���: ۱۴۰۰ �����ی�

�ی�ی�: DVDrip Mkv

�ی���ی� ����ی: �����

National Geographic

����� ������ : �ی� ����� ���� ���� ��یی �� ��� ����ی ��� ��� �� �� ���� ���� �ی� ����� ی� ������ی ���ی� � ��� ���� ��� � �� �� ��� �� ������� ����ی ���ی� ����ی ����ی ���ی ������ �ی� ����� ����� ���. �ی� ������ ���� ۶ ���� �� ۶ ����� ����� ��� ����ی ��� �ی ���� �� �� �� ���� ������ �� ��� ���� ���� ����ی ���� �ی �ی�� � ...

 


������ ��ی� 2010 - Microsoft Office 2010 - �� �ی�� ����ی�
 
http://www.dl.iridownload.com/software/sshport/88.10/ofice-10/of4yn8.jpg
 

��� �� ���ی ���ی� ��� �� ی� �� ��ی� �ی���ی ...
��ی���ی� ���� ����� ��ی� � ����������ی� ������ ی ���� ��������� ���ی ���ی� ��� �� ��� ������ �� �ی�� ����ی�
 ��ی� 2010  ����Blue Edition  � ���� �ی�� �� ���ی� ���� � ��ی��...
 

�ی� ���� ���� ������ ��ی �ی� ���:

- Microsoft Word 2010

- Microsoft Excel 2010

- Microsoft Outlook 2010

- Microsoft PowerPoint 2010

- Microsoft OneNote 2010

- Microsoft Access 2010

- Microsoft InfoPath 2010

- Microsoft Publisher 2010

 

 

����:

1- �ی� ���� 32 � 64 �ی�ی ���.

2- �ی� ���� �� ��ی �ی������ی XP SP3 � �ی��� � 7 ���� ��� ���.

3- ��� ����� �� ������ ���� ����� ��� ���.

�ی��� ���� �ی���� ۷ ���ی �ی���� Xp �� Circle Dock 1.0 M

 

http://www.dl.iridownload.com/software/zz/img/88.10.20/circ%20copy.jpg

�ی� ��ی� ���ی� �ی���� Xp ��� �� ����� �ی���� ۷ �� ���� ���� ���ی��� ����ی ی� ��ی�� �ی��ی ���� ���� �� ���� � �ی��� ��ی �ی�� �� �� ��� �ی�� ����ی� �� �����ی ����� �ی���� �����ی ����� ���ی�� �ی� ��� ����� ��ی�� ی� ��ی�� ��ی�� �ی�� � ���� ����� �ی���� ۷ �� ��� �ی���� Xp ��� �� ���� �ی���� �� ��� �ی����ی� �� ���� �ی��� ��ی �� ���ی �����ی ����� � ���� ��ی �ی������� �� �� �� Add ��ی� � �� ی� ��ی� �� ����ی �� �� �� �� ���ی�� ����ی� �� �� �� �� ���ی�� ����� ���ی�. ��� �ی����ی� ��� �ی� ��ی�� �� �� ������ �ی� ��� ��ی� � ی� �� ������ ����ی�ی ��ی� � �ی��� ��ی �� ���ی ���� ����� ��� �� �ی� �� �� ����� ��ی�.


���ی ���� �� ���� ������ �ی��� �� ��ی� ��ی�

 

 


������ �ی�� ������ The Thaw 2009 Mkv

http://dl.iridownload.com/film/88-10/4/the-thaw-900-1200%20copy.jpg

����� ������: ����ی ���ی ��� ���ی���ی ���ی�ی �� ��� ���� �ی���� �� �� �ی� ����� ����� ی�ی ���ی ��� �ی��� � �����ی ������� �ی� ���� �� ���ی� �ی���...

��� �ی��: The Escapist

����: ������ , ���ی  ��ی�ی , �ی��� ���ی�

��������: Mark A. Lewis

���ی����: Val Kilmer , Alexandra Staseson , Brad Dryborough , Greg Rogers
��� ������: ۲۰۰۹

���: ۳۹۹ �����ی�

�ی�ی�: DVDRip

����: Mkv

 


���ی ���� �� ���� ������ �ی��� �� ��ی� ��ی�


 

۱۰ �� ��ی�� �ی�� ���ی �ی���� ۷ �� ��� New 10 Themes For Win 7

http://dl.iridownload.com/software/exclusive/10/theme.jpg


������ �ی �� ۱۰ �� ��ی�� �ی�� � �ی��ی ���ی �ی���� ۷ �� �� ��� ۲۰۱۰ ����� ��� ��� � ���� ��ی� ��� ������ ��� ���ی ��� � ���ی ������� ������� �� ���ی�� �� �� ���� ����� ���. ��ی����ی� �� ������� �ی� �� �� �� ��ی� �ی���� ۷ ��� ���ی� ��� �� ���ی�.

 


���ی ���� �� ���� ������ �ی��� �� ��ی� ��ی�

 

 

 

 

 

.:: Copyright � 2008 - 2010 Jaraghe Inc. All rights reserved | Designed by YasnaTeam ::.__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive