پارکینگ زیبا و فوق مدرن در روسیه ( مسکو )

انصافا درست کردن چیزهای ساده و خلاقانه کاری جالب می باشد این کار را روس ها به دلیل کمبود
مشکل فضا برای پارک کردن ماشین های خود در پایتخت که مسکو می باشد انجام داده اند که با
 استفاده از یک پارکینگ فوق مدرن و تمام اتوماتیک توانسته اند در 100 متر مربع قضا 34 ماشین را جا
 بدهند. در این پارکینگ شما بعد از تحویل خودرویتان در دم جلوی پارکینگ آن را با آسانسور های
اتوماتیک به فضای خالی در پارکینگ جای میدهند و در زمان برگشت خود ماشینتان را آماده جلوی
پایتان سوار می شوید و نیازی به گشتن دنبال خودرو خود و کلی قدم زدن در پارکینگ را ندارید.
http://www.fun-group.info/pic/Line/m14a.gif