تصاویر زیر از آقای Thomas Lavezzari می باشد ...

ایشان از اشخاص معروف گرافیست و طراح و خالق آثار تبلیغاتی برای کمپانی های بزرگ دنیا

می باشند . آثار ایشان واقعا زیبا و هنرمندانه می باشد ... این سری از تصاویر از آثار ترکیبی

وفتوشاپی ایشان می باشد.

http://www.findinvis.com/pic/Line/j17a.gif