آیا تا به حال فکر کردید که حیوانات را چگونه حمل و نقل می کنند ؟!

حیوانات هم برای خودشان خطوط هوایی دارند به نام Petairways تازه تا حالا هیچ کدامش زمین

نخوره و با گندپولوف هم اینور انور نمی برشون !

این هم وب سایت این خطوط هوایی که شما هم می توانید برای ارسال حیوان خانگیتون به همه جای

دنیا اقدام کنید !

http://www.petairways.com

http://www.findinvis.com/pic/Line/j17a.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش عاشقانه هاي سايت عاشقانه و تفريحي كوچولو www.kocholo.org