هر ساله آخرین دوشنبه ماه می (May) در ایالات متحده آمریکا Memorial Day نامگذاری شده است

Memorial Day یا روز یادبود روزی هست که تمام ملت آمریکا به احترام سربازانی که جان خود

را در راه دمکراسی و آزادی و آبادانی آمریکا جان خود را از دست دادند از آنها به نیکی یاد می کنند روز

 زیبا و تامل بر انگیزی است لحظه های تلخی را دارا هست از مادرانی که فرزندان خود را از دست

 دادنداز همسرانی که زن یا شوهر خود را از دست دادند .

این روز به پاس خدمت کسانی که جان خود را در راه این کشور از دست دادند در آمریکا

تعطیل رسمی می باشد.

جدا از مساله سیاست به این عکس ها نگاه کنید. و به چشم انسان هایی که جان خود را از دست دادند و فقط به لحظه های تلخ این

عکس ها توجه کنید.

 

 

.

 

عکس های زیر از مراسم احترام و انتقال کسانی هست که در ارتش آمریکا جان خود را از دست دادند.