آقای Bill Dan ساکن San Francisco ایلات متحده در سال 1994 پی به انرژی خاصی در خود برد

که با این انرژی می تواند بالانس اجسام را حتی به مقدار ناچیز حس کند او از این انرژی خود

در این 15 سال دنیا را با حیرت رو به رو کرده است . ایشان می تواند سگ های معمولی و

با شیب و اندازه های مختلف را با کنترل اعصاب باور نکردنی روی هم سوار کند.

تصاویر گویا همه چیز می باشد و در این کار هیچ حیله فتوشاپی و کمک از قدرت چسب نمی باشد و

فقط و ققط با کنترل اعصاب و حس کردن تعادل اجسام این حرکت را انجام می دهد.

برای اطمینان از کار ایشان صفحه wikipedia ایشان را ا;ینجا مشاهده کنید.

آدرس وب سایت شخصس آقای Bill Dan اینجا مراجعه کنید.