به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Monday, February 8, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Foroshe Vijeye 20 Carton va 100 Filme Bartare Trikh Haraj ~WOW~������������ 200 ������������ ���������� ��������ی ����ی��

������������ ��ی ������������یی ���� 9 DVD

������������ �������� 2009 �� ������ ������ �������� ���������� ���������� ���� 9 ���� ���� ���� �������� �������� �������� �������� ��������!
�������� ��������: ���� �������� �������������� ���� �������� ���������� ���������� �������� ��ی�� ������������ ���� 9700 ���������� �������� ی������
 

���� ����ی ����ی�� ی�� ������������ ���� ��ی�� ���� ����������������ی ������������ ������ ���� ��ی���� ���������� 150 �������� ���������� ������ 10900 ���������� ������������ ����ی�� �� ���� �������� 9 ��ی ��ی ��ی ��ی�� ������������ ���� ���� ������ی���� ����ی��ی�� ! ( 90 �������� �������� ����یی ���� ����ی���� �� �������� ����یی ���� ������ )
���� �������� �������� �������� ��ی�� ������������ �������� �������� ������������ ����ی ����ی��ی ���������� ����ی ������ ������������ ������������ی���� ���� ���� ��ی������ی�� ��������ی �� ������ ی������������ 3 ���� �������� ���������� ��������ی ��ی ��������.
��ی�� ������������ ���� ���� �������� Divx �������� �� ���� ����ی ��������ی������ �� ��������ی�� ������������ ����یی ���� �������� Divx ���� ������ی������ی ��ی�������� �������� ������ی�� ��ی ��������. ������ 8 ������������ ���� 200 ������������ ���������� ��������ی ���������� ���� �������� ���� ��������ی ��ی������ی�� ��������ی ��ی ����������. ��ی�� ������������ �������� ��������ی�� ������������ ����ی ������ 2009 �� ��������ی�� ����������ی ���� ������������ ����ی ���������� �� �������� ������������ ���������� ��ی ��������.

 


 
���������� �������� ���� ������ی�� ����ی��ی�� �� ������ ������ ���� ���� ���� ���������� ������ ������������ ����ی��

��ی����: 10900 ���������� ����������: 9 DVD

��ی���� ����ی��: 9700 ���������� ����������: 9 DVD

DVD1
���������� ��������: ������ �������� ������������ ������������������ ���� ������ �������� ���� ����������������
������������ی�� �� ������ ���������� �������� (2009) - �������� ���� ���� �������������� (2009) - ������ �������� 2 - ������ ��������������3 ���� ������ ������ 3 (2009) - ������ی���� ���������� (������������ ��������) - ������������ ������ ������ �� ����������(2009) - ���������� ���� ������ ���� - ��ی������ - ������.��ی - ������������ �������� ���� ������

DVD2
��������������������: �������� ���� ������ی���� 2 - ���������� ���� ���� ������ - ������������ ���������� - �������� ���� ���� ������ (2009) - ������ ���� �������� - �������� �� ���� ���������� - ������ ������ ���������� - ������ ���������� - ������������ ���������� - �������� ������ - ������ ���������� - �������� ���� - ������������ ���������� - �������� �������������� - ���������� ���� �������������� - ������ 3 - ���������� �� ���������� ���� - ���������� ������ - ��������������3 - ������ ������ 4

DVD3
���������� ������ �������� - ���������������� - �������� �� �������������� - ������������ �������� - ������������ �������������� - ������ ���������� 2 - ������ ��������- ������������������ ���� - ������������ �������� - ������ �������������� - �������� ������������ - �������� ������������ - ���������� ���� ������ - ������������ �������������� - �������� - ������ ���� �������� - �������� �������� - ������ ���� - �������� ������ - �������� - ������ �������� -  �������������� - �������� ������ - ���������� ������ - ���������� ���������� - ���������� ����������������

DVD4
���������� ���������� - ���������� ���� - �������� ������������ - �������������� �� ���������� - �������� ������������ - ���������� ������ ���� - ���������� �������� - ������ �������������� 1 - ������ ��������������  2 - �������������� ���������� ���� - �������� ���������� - �������� �� ���������� - ���������� ���� - ���������� ���� - ������ ������������ - ���������� �� ������������ - �������� ���������� - �������� ���� - ���������� ������ - ������ ���������� - ������ 1 - ������ 2 - ������������ - �������������� - ���������� �� ������������

DVD5
���������� �������� - �������� - ������������ - ���������� �������� - �������� �������� - ������ �������� ���������� ���������� - ��������������2 - ������������ ������ - �������� ���������� - ������������ ������ ���������� - ������ ������ ��������- �������������������� - �������� ���������� - ������ ������������  2 - ���� �� ���� - ������ ������ - ������������ ������ - �������� ���������� - ������ ������ 2 - ������ ������ 3 - ������������ - ������ �� ������ - ������ ���������� - ��������������5

DVD6
���� ������ - ������ �������� - ������ �������� �� ���������� - �������� �������� 3 - �������� �������� 2 - ������ �� ������ - ���� ���� ���� ����1 - ���� ���� ���� ���� 2 - ������������ �������� - ������ ������ ���������� 1 - �������� ������ - �������� ���������� - ����������1 - ����������2 - ���������� �� ���������� - ������ ������ - �������� ������ �������� - �������� �������� - ���������� ���������� - ���������� ������ ���� - ���������� ���������������� - ���������������� - �������� �������� - ������ ���������� - ������ ������ ������ ���������� - ���� ���� ���� ����

DVD7
���� ���������� - 5 ������ �� ������ - 2000 ���������� - ���������� - �������� �� ������������ - ���������� ���������� ���� 1 - ���������� ���������� ���� 2 - �������� - ���������� ���� �������������� - ���������� ���������� - �������������� �������� - ������������ ������ - �������������� �������� - �������� ���� ������ - �������������� - ������������ �� ���� - ������ ������������ ���������� - ������ ���������� - ������ ������ ������ �������� ���� - ������ ������������ - ���������� ������������ - �������� ������ - ���������� - �������� �� ��������

DVD8
�������������� 1 - �������������� 2 - �������������� 3 - ���� �� ���� ����1 - ���� ������ ����2 - �������� ���� ������������ ���������� - ���������� 1 - ����������2 - ������������ ���� - ������ �� �������� - ���������� ������ - ������ �� 12 �������� - ������������ - ������������ 1 - ������������ 2 - ������������������ 1 - ������������������ 2 - ���� ���������� ������ - �������� ��������2 - ���������� �������� - ������ ���������� - ���������� ������������ - �������� �������������� - ���������� ��������

DVD9
���������� �������� - ���������������� - ���������� - ������ �������������� - ������ ��������������2 - ������ �������������� 3 - ������������ 2 - ���������� �������� - ���������� ������ - ������������ ���������� - ������������ ���������� �������� 3 - ��������������4 - �������� ������ - ������ �������������� - ������������ - ������ ������ - ���������� ������������ - ���������� �� ������������ 2

������ ����ی��: ������ی ����ی�� ���� ���� ����ی�� ����ی �������� ��ی�� �� ������ی�� ������ ������������ ���������� ���������� ی�� �������������� �������� ������������ ���� ������ �������� ی�� ������ ������ ������ی�� ����ی��ی���� ������ ������ �������� �� ����ی���� ���������� ���� ���� ���������� ������ ������������ی��. ������ ������������ ������ ����ی���� ����ی �������� ��ی�� ����ی�� ����ی��.

 

��ی����: 10900 ���������� ����������: 9 DVD

��ی���� ����ی��: 9700 ���������� ����������: 9 DVD

----------------------------------------------------------------------------------

100 �������� �������� ������ی�� ����������ی �������� !

(���� ���������� ��������ی)

��������: 15900 ����������
����������: 15 ��ی ��ی ��ی

��������: 14900 ����������
����������: 15 ��ی ��ی ��ی

 


��������: 15900 ����������
����������: 15 ��ی ��ی ��ی

��������: 14900 ����������
����������: 15 ��ی ��ی ��ی

100 �������� �������� ������������ ���������� ���� ���������������� ���������� ������ :

������ �������� �� ������������ ������������ ����� ������������ ���������� �� ������������ �� ������ ���������� �� ���������� �������� ����� ������������ ���������� �� ������ �������� �� �������������� ���������� �� ���������� �������������� �� ������ �������� �� ���������� �� ������������ �� ������ ���������� �� ������������ ���������� �� ........


�������� �������� ���� : (�������� �������� ��ی������ ������ �������� ���� �������� ���� ���� ��ی�� ���������� ������ ������ ������ ���������� �������� ���� �������� ������)

DVD1 : ��ی��ی����ی���� �� ��������ی������������ �� ������������������ �� �������� ��ی�������� �� ������ �� ������ �� �������� ����������������ی ���� �� ��ی�� �� ������

DVD2 :
��ی��ی������ �������� ������ ������ �������� ���������� ���������� ������ ��ی���� �������� ���������� �������������� ������ �� ����������ی�� ������ی���� ����ی�� ������ی������ �������� ������ ��������

DVD3 :
������ی���� �� �������������� ������ی�� �� ������ ���������� �� �������� ����ی ���� �� ������������������ ��������ی �� �������� ���� ������ی ��������ی

DVD4 :
���������� ������ ������ی�� ���� �� ���� ������ ���������� �� ����ی���� �� ����������ی �� ��ی���������� �������� �� ������ ������ ������������ �� ������ی�� �� �������� ������ ������������

DVD5 : ���� ���������� �� ���� ��ی�� �� ��ی�� ���������� �� ��ی�� �������� �� ������ی�� �������� �� ������ی ��������

DVD6 :
���� ������ �� ������������ �� ���������� ������ �� �������������� �� ������ی ������������ی ���� ������ �� ����������

DVD7 :
������������ ������ ����ی���� ������ ���������� ������������ ������ی���� ���������������������� ����������ی ��������ی ������������ �������� ���������������� �������� ���� ������ ������������ ������ ������

DVD8 :
���������� ���������� ������یی �� �������� �� ���� �������������� ������ی �� �������� ���� ����ی ��ی������ی �� ��ی�� ���� ������������ �� �������� ������ ��������

�������������� �� �������������������� �� ������ ���������� ����ی�� ���������� �� ������ ��������ی �� ������ی������ ����ی �� �������� ������

DVD10 : �������� �� ���������� �� ����������ی ��ی�������� �� ��ی���������� �������� ���������� �� ��ی�� �������� ������ �� ����������������

DVD11 :
�������� �� ���������� ���������� �� �������� �� ���������� �� 3 ������ ������ی �������� �� 2 ������ ���� ������

DVD12 :
������ی���� �������� �� ������������ �� �������� ��ی ���� �� ������������ ������ �� �������� �� �������� ���� �������� ������ی

DVD13 :
��ی�������� ���� ������ ����ی�� �� ��������ی �� �������� �� ������ ������ ���� ������ ��ی

DVD14 :
����������ی ���� ����������ی�� �� ����������ی �������������� �� ������ ����ی ی��������ی �� ������ ������ ���� �������� �� ������ ������ ������������ �� ������ی�� �������� ������ ��ی��

DVD15 :
���������� �� �������������� �� ���� ������ �������� �� ������������ی�� ������������ �������� �� ������������ �� ����ی���� �� ��ی�������� �� ����ی������ �� �������� ������

������������ 100 �������� �������� ���� ����������������ی ����������ی ��������

�������� �������� ���� ���������� ���������� ��������ی ���� ����������


 ��ی���� : �������� 19800 ����������!        ���������� : 1555 D�������� �������� ������ ���� ���������� ����ی�� ��ی�� ���������� �������� 15 DVD ��ی��������.

��������: 15900 ����������
����������: 15 ��ی ��ی ��ی

��������: 14900 ����������
����������: 15 ��ی ��ی ��ی

------------------------------------------------------------------------------------

������������ 39 ��ی���� ���� ��������ی�� ��ی��������ی ���������� ����ی���� ���������� ���� ������ 1950 ���� 2009
 
������������ ��ی ����ی���� ��ی���� �� ����ی���� ���� 39 ��ی���� �������� ������ی�� ��ی������ ���� �������������� ������ ����ی���� ی ��������ی�� ��ی���� ������ ���� ���� ���� ������ �������� �� ����ی���� ���������� ��������ی�� ��ی���� ���� ����ی������ �������� . ������������ ���� �������� 10 DVD ���������� ��ی������ �� �������� 39 ��ی���� ���������� ����ی���� ���������� ��������ی�� ��ی���� ����ی ������ی�� ��ی������ ��ی�������� ���� ���� ������������ی�� ��ی��ی�� ����ی�� ������ �� ���� ���������� ��ی������ی�� ����ی ������������ ���� ��ی���� ��������ی ���������� ��ی������.�������� ��ی�� ��ی���� ���� ��ی�� Divx �������� �� ���� ����ی ��������ی������ �� ������������ ����یی ���� ��ی�� �������� ���� ������ی������ی ��ی�������� �������� �������� ��ی ��������.
��������ی ��ی�������� ���� ��ی��ی�� ������ �� ������ی�� ������ی ���������� ������ �� �������� ��ی��������ی ���������� ی ����ی���� ���������� ���� ������ 1950 ���� 2008 (������ی�� ����������) ��ی���������� . ���� ��ی��������ی ���������� �� ��ی����ی ��ی�� ������������ ��ی�������� ���� ��ی��������ی ����ی���� ��ی����ی ����ی������ی�� ���� ������ی ���������������� ��ی��������ی�� �� ��ی���� ������ ������������ ��ی����ی �������� ���� (BraveHeart) �� ��ی���� ������ ������������ ��ی����ی ������������������ 1 �� ������������������ 2 �� ��ی���� ����ی���� ��ی����ی ����ی������ �������� ����ی�� �� ��ی���� ����ی���� ��ی����ی ��������ی�������� �� ���������� �� ... ���������� �������� . ����������ی ��ی��������ی ��ی�� ������������ ���� ���� ������������������ ��ی��������ی ������ی�� ������ �� ��ی����ی ��ی������ ������ی�� ��ی����ی�� .

 

(�������� ������ ���� ��������ی������ �� ������������ ����ی ����ی�� ��������ی  �� ���� ��ی��ی�� ������ی �� ��ی������ی�� ��������ی)

���������� �������� ���� ������ی�� ����ی��ی�� �� ������ ������ ���� ���� ���� ���������� ������ ������������ ����ی����ی����: 10900 ����������    ����������: 10 DVD
 


��ی���� ��ی�������� ���������� ���� ������������ 39 ��ی���� �������� ���������� :

 
DVD 1
 2005 - Crash | 2006 - Departed  | 2007 - No Country For Old Men | 2008 - Slumdog Millionaire

DVD 2
 1991 - Silence of the lambs | 1998 - Shekespeare in love | 1999 - American beauty | 2003 - lord of the rings-return of the kings

DVD 3
 2000 - Gladiator | 2002 - Chicago | 2004 - Million Dollar Baby

DVD 4
 1992 - Unforgiven | 1996 - English Patient | 1997 - Titanic

DVD 5
 1993 - Schindler's List | 1994 - Forrest Gump | 1995 - Braveheart

DVD 6
 1987 - Last Emperor, The | 1988 - Rain man | 1990 - Dance with wolves | 2001 - A beautiful mind

DVD 7
 1972 - Godfather | 1983 - Terms of Endearment | 1984 - Amadeus | 1985 - Out of Africa | 1986 - Platoon

DVD 8
 1977 - Annie Hall | 1979 - Kramer vs. Kramer | 1980 - Ordinary People | 1981 - Chariots of Fire | 1982 - Gandhi

DVD 9
 1973 - Sting, The | 1975 - One Flew Over the Cuckoo's Nest | 1976 - rocky | 1978 - Deer hunter

DVD 10
 1959 - Ben Hur | 1969 - Midnight Cowboy | 1974 - Godfather II | 1950 - All About Eve

 

(�������� ������ ���� ��������ی������ �� ������������ ����ی ����ی�� ��������ی  �� ���� ��ی��ی�� ������ی �� ��ی������ی�� ��������ی)

���������� �������� ���� ������ی�� ����ی��ی�� �� ������ ������ ���� ���� ���� ���������� ������ ������������ ����ی����ی����: 10900 ����������    ����������: 10 DVD

���� ��ی���� ��ی��������ی ��ی�� ������������ ��������ی��ی ���������� ��ی���� ����ی���� ��ی���� �� ����������ی ����ی������ی��  �� ��ی�� ��ی���� �������� ���� ���������� ������ 1994 �� ��ی�� ��ی���� ����ی���� ��ی����ی ����ی������ �������� ����ی�� ���������� ������ 2008 �� ��ی�� ��ی���� ����ی���� ��ی����ی ������������������  ���������� ������ 1972 �������� ���������� ���� ������������ ���� ��������ی�� ��ی��������ی ������ ����ی ���������� ��ی���������� �� �������������� ������ ���� ����ی������ی ��������ی �������� ����ی ���� ��ی�������� �������� ����ی ��������ی 8 ���� 10 ���� �������� ���������� . ��ی�� ������������ ��ی��������ی�� ������������ ��ی���� ���������� ������ ������ی ������ ���� �������� ��ی�������� ...

������ ����ی��: ������ی ����ی�� ���� ���� ����ی�� ����ی �������� ��ی�� �� ������ی�� ������ ������������ ���������� ���������� ی�� �������������� �������� ������������ ���� ������ �������� ی�� ������ ������ ������ی�� ����ی��ی���� ������ ������ �������� �� ����ی���� ���������� ���� ���� ���������� ������ ������������ی��. ������ ������������ ������ ����ی���� ����ی �������� ��ی�� ����ی�� ����ی��.
 

 

 __._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive