به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Tuesday, February 23, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Computere Bedoone Case MSI !!! Hame Chiz Dar 1 LCD !!!
��������ی������ �������� ��ی�� msi

 

 

��ی�� ی�� LCD ��ی���� �� ی�� PC �������� ������

%86 �������� ����یی ���� ������

������ ��ی�� ���� ی�� LCD

����ی����ی ���� ��ی������ی �������� �� ��ی�� ����ی ���� ���� ����ی����

 

 

������ی ������������ ��������ی ������ �� ������ی������ ��ی������ ����ی�� ����ی��

  

 

��ی���� ������ی 

 

�������� :

���������� �� ��ی�������� ��ی������ی �� ��ی�������� �������� ��ی����ی ������یی �� �������� ������ ��ی����ی ������یی �� ���������� ��������ی ����ی������ �� ��������68


��������:

021- 77 46 00 77

021- 77 42 14 87

0919 201 21 44

remm.danagig.ir

 

�������� ����ی���� ���������� ��ی��

�������������� ���������� ��ی������ _ ������ ������������

������ ���������� �������� ���������������� ������ ����ی��

������������ ����ی�� ����ی���� ������ ���������� ���������� �� ��������ی ��������ی ����ی����ی�� ����ی���� ������ ���������� �� ���������� ������

��ی������ ���������� ���� ��ی�������� ������ ��ی ��������!

����ی����ی ���� ������ ���������� ���� ������ی��
 1500 ������ ���������� ���� �������� ������ی ������

������ ����ی�� ��ی���� ��ی ����ی��  ����
 ���������������� ی ����������

����������ی �� ������������ی���� ��������ی ����ی�� ���������� �������� ��ی ������ی������ ��������ی ������ی������ی �������������� ��ی����یی �� ��������ی

��������ی������ �������� ��ی�� msi

������������ی ������ی�� ����ی��ی �� ����������ی ��ی����������ی ��������ی �������� �� ������ی ����������ی ��������ی �� ������������ی����

��������ی ������ی������ �������� �� ������ ��������������ی ������ ���� ���� ���������� ���� ������������ ��ی ����ی��.

���� 2/500/000 ���������� ��������ی�� ��������ی ���������� ������ی������ ی�� ���� 10/000/000 ���������� ( ����ی ��ی������ ) ������ ����ی��.

��ی�� ی�� LCD ��ی���� �� ی�� PC �������� ������%86 �������� ����یی ���� ������

���������� ������������ی ������ی ������������������ی �������� ���������� ������ ����ی��ی�� ��ی����ی - �������� �� ���� ���������� ��������

���������� ������������ ������������ی �� ������ی ����������ی ���������� ��ی���� ��������ی

������ ���� ���������� ���� ���������� ��ی���������� ی�� ��ی����یی ���� ���� ���������� ����ی��

�������� ������ی �������� �� �������� ���� ����ی�� ������������ی ������ �� ������ی

��ی�� ��ی ������ی�� ���� ��ی ��������ی�� ������ ���� ������������ی ������ی�� ���������� ������ ���� ������������ ����ی�� ��

������������������ی ���������� ����ی�� ��ی���� ���� - ���� ������ی�� ����ی ����ی��ی�� �������� ����ی������ی ������������ ������ ����ی ���������� ��������������

��������ی�� ���������� ���������� ���� ��������
���� ��ی����

���� ���� �������� ������ی�� �������� ���� ����ی ���������� �������� ������ی ���������� �������� �������� �� ������ی��

����ی��ی�� �������� ����ی ����ی��ی
�������� �� ��ی����یی

���������� ����ی�� ������ ���� ����������ی�� ��ی����یی �� ����������

�������� ��ی������������ی - ��������������������ی ��ی������ ����ی ������ی��ی �������� ���������� ��ی������ ���������� ������ ������ی��ی ��������ی�� �������������� ��ی�� ����������ی ��������ی

���������� ��ی���������� ����������ی ����������ی �� ��������������ی

��ی������ ����ی ��ی���������� : �������� �������� �� ���������� �������� �� ���������� ����ی��

���������� ������ ��������ی�� �� ��������ی�� ����ی�� �� ������������������ی�� ی����������ی

����یی ������������ ���� ������ی�� �� ���������� ���� ���������� ������

�������� ��������ی������ی �������������� ������ی������ ���������� ������ی

������ی������ی ������ی�� ( ������ )

�������� ���������� ����ی��ی

�������� ����ی�� �������� ������

���� ����������

������������ ���������� �������� ����ی�� ���������� ����ی ��������ی ���� ������ �� ��ی��������ی ������������

���������� ����������ی �� ����������������ی
������������یی ������ �� ��������

��ی������ ������ ������ی���� �������� ������ی �� ����������ی ��������

  ���������� ���������� �� ��ی����یی �������� ���������� ������ی �� ������ی������ ��ی�� �������� ������������������ی �������� ����ی�� ����������ی��ی
 

��ی��������ی �������������� �������� ����ی��ی ���� ���� �������� ������ی �������� ��ی������ ���������� ������

������������ ���������� ������ �� ������ی�� �������� ���� ���� �������� �������� ������ �� �������� ������ ����ی���� ��ی ������ی��

���������� ����ی�� ���������� ������������������ی ���� ����ی��ی ������ �� ��������

        __._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive