به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Sunday, February 7, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Computere Bedoone Case MSI !!! Hame Chiz Dar 1 LCD !!!
��������ی������ �������� ��ی�� msi 

 

��ی�� ی�� LCD ��ی���� �� ی�� PC �������� ������

%86 �������� ����یی ���� ������

������ ��ی�� ���� ی�� LCD

����ی����ی ���� ��ی������ی �������� �� ��ی�� ����ی ���� ���� ����ی����

 

������ی ������������ ��������ی ������ �� ������ی������ ��ی������ ����ی�� ����ی�� 

��ی���� ������ی

 

�������� :

 ���������� �� ��ی�������� ��ی������ی �� ��ی�������� �������� ��ی����ی ������یی �� �������� ������ ��ی����ی ������یی �� ���������� ��������ی ����ی������ �� ��������68

��������:

021- 77 46 00 77

��������:

021- 77 42 14 87

0919 201 21 44

 

��������ی ������ی������ی �������������� ��ی����یی �� ��������ی ���������� ������������ی ������ی ������������������ی �������� ���������� ������ �������� ������������

���� 2/500/000 ���������� ��������ی�� ��������ی ���������� ������ی������ ی�� ���� 10/000/000 ���������� ( ����ی ��ی������ ) ������ ����ی��.

���������� ������������ ������������ی �� ������ی ����������ی ���������� ��ی���� ��������ی

������ ���� ���������� ���� ���������� ��ی���������� ی�� ��ی����یی ���� ���� ���������� ����ی��

�������� �������� �������� �� ����������ی �� �������� ���� �� ��������ی �� ������������ ���� ����������������ی ������ ����ی��

 �������� ��������������ی - ��ی����یی �������� ����ی�� ���������� ��������ی ��������ی������ ����ی��ی�� ��ی����ی - �������� �� ����

��������ی������ �������� ��ی�� msi

�������� �� ���������� ������ ������ ��ی��ی �� ��������ی ���� �� ��������
��������ی ����������������ی ��ی������

����������ی��������������ی���������� ���������� ��ی���� �� ی�� ���� ��ی ی�������� ������������ی �� ���������� ���� ���� ��������

�������� ������ی �������� �� �������� ���� ����ی�� ������������ی ������ �� ������ی

��ی�� ی�� LCD ��ی���� �� ی�� PC �������� ������%86 �������� ����یی ���� ������

������������ ������ ����ی ���������� �������������� ���������� �������� ��ی ������ی������ ������������������ی �������� ����ی�� ����������ی��ی ���������� ��������

���������� ����ی�� ������ ���� ����������ی�� ��ی����یی �� ����������

��������ی ������ی������ �������� �� ������ ��������������ی ������ ���� ���� ���������� ���� ������������ ��ی ����ی��.

���������� ����ی�� ���������� ������������������ی ���� ����ی��ی ������ �� ��������

��ی�� ��ی ������ی�� ���� ��ی ��������ی�� ������ ���� ������������ی ������ی�� ���������� ������ ���� ������������ ����ی�� ��

�������� ����ی���� ���������� ��ی�� ������������ ��������ی ���������������� ���������� ���������� �� ��ی����یی �������� ����ی�� ��ی���� ���� - ���� ������ی�� ����ی

������������ ����ی�� ����ی���� ������ ���������� ���������� �� ��������ی ��������ی ����ی����ی�� ����ی���� ������ ���������� �� ���������� ������

������ ��ی���� ���� ���� ���� ���� ����������ی�� 
 ��ی���� ������������

��ی��������ی �������������� �������� ����ی��ی ���� ���� �������� ������ی �������� ��ی������ ���������� ������

���� ���� �������� ������ی�� �������� ���� ����ی ���������� �������� ������ی ���������� �������� �������� �� ������ی��

������ی������ی ������ی�� ( ������ )

����������ی �� ������������ی���� ��������ی ����ی�� ����ی��ی�� �������� ����ی������ی �������� ���������� ����ی��ی

���������� ����������ی �� ����������������ی
������������یی ������ �� ��������

������������ی ������ی�� ����ی��ی ������������ی ��ی����������ی ��������ی �������� �� ������ی ����������ی ��������ی �� ������������ی����

����ی��ی�� �������� ����ی ����ی��ی
�������� �� ��ی����یی

��ی������ ������ ������ی���� �������� ������ی �� ����������ی ��������

������ی������ ���������� ������ی ���������� ������ ������ی��ی ��������ی�� �������������� ��ی�� ����������ی ��������ی ����ی��ی�� ��ی����یی ����������

������������ ���������� �������� ����ی�� ���������� ����ی ��������ی ���� ������ �� ��ی��������ی ������������

���������� ������ ��������ی�� �� ��������ی�� ����ی�� �� ������������������ی�� ی����������ی

����یی ������������ ���� ������ی�� �� ���������� ���� ���������� ������

  ������ی ��ی��ی ��ی������ی ���������� �������������� ���������������� �� ��ی����ی��ی ���� ������������ �� ������������

�������� ��ی������������ی - ��������������������ی ������������������ی ���������� ������������ ������ی�� ����ی���� ��ی�� �������� ��ی������ ����ی ������ی��ی �������� ���������� ��ی������

���������� ��ی���������� ����������ی ����������ی �� ��������������ی

��������ی�� ���������� ���������� ���� ��������
���� ��ی����

������ �������� �������� ��������ی �� ����������ی ������

��ی������ ����ی ��ی���������� : �������� �������� �� ���������� �������� �� ���������� ����ی��

    �������� ��������ی������ی �������������� ���������� ������ی �� ������ی������ ��ی�� ��������
   

�������� ����ی�� �������� ������

���� ����������

������������ ���������� ������ �� ������ی�� �������� ���� ���� �������� �������� ������ �� �������� ������ ����ی���� ��ی ������ی��

        


__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive