به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Tuesday, February 23, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Download Taghvim 1389 + BehtarinHaye Internet! 

 

 

 

 

 

������ی�� ������ �������������� �� ������ ������������ ������������

�������� ����ی�� ����ی�� ���������� �������� ������ی 


 

������������ ����ی������ی�� ������ ���������� ���� �� ������ی ���� �� �������������� �� ... ���� ��ی���� ��������ی�� ���� ����ی�� ����������������

www.Downloadha.com


 

�������������� ������ ۱۳۸۹ ��ی������ی

�������� ��ی�����ی������� �������������� ������ ۱۳۸۹ ��ی������ی ���������� ���� ������������ی �������� ������������� �� ������������یی�������ی ����ی ��ی������ ������������ ���������� ���� �� ����ی�� ���������������� ���������� ����ی����ی ���� ������ ��������������ی ��ی���� ������ی ������ی�� ������ ��ی�� �������� ���� �������������� ���� ���� ���������� �������������� �������� �������� ������. ی���������� ��ی��������� ���� ������ی�� ������ی �� �������������������ی ��������ی ���� ���� ���� ������ی�� ��������ی ���������� ���� ������ی��ی ���������������� ���� �������������ی ������ی ���������� �� ��������ی (���� ������ی�� ���� ����ی�� �������� ������ ���������� �� �������� ���� ������ ����������) ������ی�� ���������������. ��ی�� ��ی���� ���� ���������� �� ����ی��������ی ���������������������ٔ ������ی�������������ی ������ی ���� ���� ��ی�� �������������� ��ی�� �������� ���������� ������ �������� ������������ ����������. ���� ��ی�� ������ ������ی������ ������ی ���� ��ی�� �������������� ���������� ���� ������ی�� ��������ی ������ �� ���� ������ ������������ ���������� (���� �����������������ی ���� ���� ����������ی ������ی�� �� ی�� �������� �������������ی ���������� �� �������� ���������� ��ی�����������)�� ���� ����ی ������ ���������� ������ ������.

 
 

������������ ���������� �������� ������������ ���� ���������� ���������� ��� Bermuda Triangle Beneath the Waves

|������������ ���� ��ی���� ��������ی�� ���� �������� ����ی��|
 


������ ����������: �������� ������������ ���� ���������� ���������� ��� Bermuda Triangle Beneath the Waves
����������ی ������������: Discovery Channel
������ ������������: ۲۰۱۰
��������: ��������ی��ی
������ ��������: ۵۰ ����ی����
������: ۲۰۰ ����������ی��
��ی��ی��: DVDRip Mkv
��ی������ی�� ��������ی: ����������
���������� ������������:������ی ���� �������� �������������� ���� ��������ی�� ��ی��ی�� ���� ���������� �������� ������������ �������� ����ی ��������. �� ی��ی ���� ���� �������� ���� ����ی�� ��ی �������� ���� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ��������ی ������ ����ی ������. ��ی�� ���������� ���� ��������ی ��ی�� ����ی�� ���� ���������� ����ی�� �� ������ی ���� �� ��������ی��������یی ���� ��������ی�� �������� ��ی ������������ �� ���

 
 

������������ ���������� ���������� ی�� �������� ���� ی���� ����ی��ی�� ��� How To Learn A Language

|������������ ���� ��ی���� ��������ی�� ���� �������� ����ی��|
 


 

������ ����������: ���������� ی�� �������� ���� ی���� ����ی��ی�� ��� How To Learn A Language
����������ی ������������: BBC Channel
������ ������������: ۲۰۱۰
��������: ��������ی��ی
������ ��������: ۵۸ ����ی����
������: ۳۰۰ ����������ی��
��ی��ی��: DVDRip Mkv
��ی������ی�� ��������ی: ����������
���������� ������������: ��ی�� ���������� ������������ �������� ���� �� ������ ����یی ������ ���� ������ی���� ���� ���� ��ی �������� ی�� �������� ������ی ی�� �������� �� ی�� ی�� ���������� ���� ������ ��������. ��ی�� ���������� ������������ �������� ����ی ���������� �� ��������ی ���� �������� ���� ������ ��ی ������ �������� ��ی ������ �� ���

 
 

������������ ���������� ��������ی ����ی��ی���� ������������ی���� ���� ���� ������ ������ ��������ی ��� �������� ������

|������������ ���� ��ی���� ��������ی�� ���� �������� ����ی��| 

������ ����ی��ی����: Campeones Oliver Y Benji ��� ������������ی���� ���� ���� ������ ������ ��������ی �������� ������: ������ ����ی��یی

��������:  ����ی��ی���� �� ��������ی �� ��������������ی

������ ������������: ۲۰۰۲

������ ��������: ۲۴ ����ی����

������: ۱۰۰ ����������ی��

��ی��ی��: DVDRip MKV

���������� ��������ی
 

���������� ������������: ������ ����ی ��ی�� �������� �� ������ی�� ������ ���� ������ی �������������� ����ی ���� ����ی�� ��ی ������ی����. ������������ ������ ���������� ���������� ���� ������ ��������ی ������ �� ��������ی ��ی�� �������� ���� ���� ی�� ������ی �������� ���� ������ ��������ی �������� �������� �����

 
 

������������ ����ی��ی���� Planet 51 2009

|������������ ���� ��ی���� ��������ی�� ���� �������� ����ی��|
 


 

������ ����ی��ی����: Planet 51 ��� ��ی������ ۵۱

��������: ����ی��ی������ ��������������یی �� ������ی �� ��������������ی �� ����������ی

������ ������������: ۲۰۰۹

������ ��������: ۹۵ ����ی����

������: ۳۵۰ ����������ی��

��ی��ی��: DVDRip

��ی������ی�� ��������ی: ��������

IMDB

���������� ������������: ��ی���� ���� ��������ی ������ ���������� ������������ ����ی��ی �������� �������������� ������یی ���� ���� ������ی�� ��ی ������ : ������������ ������ ������ �� ������������ ��ی������ ی ۵۱ �� ����ی���� ���� �������� ���� �������� ������������ ��ی������ ����ی ��ی���� ���� ��������ی�������� ������ ��ی ��������. ������ی ���� ������ی������ ���������� ��ی���� CAPTAIN CHARLES ���CHUCK��� BAKER ����ی���� ���� ���� ���� ��ی������ ۵۱ �������� ��ی ���������� �������� ����ی ������ ���� ���� ��ی������ ��ی �������� �� ���� ������������ی ������ ������ �������� ������ ������ �� ������ی ���� ������ی������ �� ��������ی ��ی������ ی����ی���� ���� ��ی ��ی�������� �������� �� ������ ������������ ���� �������������� ���������������� ������ ��ی ��ی���� �� �������������� �������� ��ی ��������������� ��ی�� ��ی���� LEM �� ��������ی ���� ���� ������������ ���� ��ی�������� ��ی���� �������������� �������� ���� ������ی������ ��ی���� ������ ��ی ������ ���� ������������ ��ی������ ۵۱ ���� ������ ������ �� ��� ����ی���� ��ی�� ��ی���� ����ی���� ��ی����ی ������ �� ������ �������� ������������ ��ی ���� ���� �������� �������� ����ی���� �� ��������ی�� ����������ی �������������������� ی ������ی������ ��ی���� ���� ������ Planet 51 ��ی���� ��ی �������� ����ی�� ��ی����ی ��ی����ی �� �������� ���� ��ی ������ ���
 
 

������������ ������ی ������ ������������ ��ی����ی S.T.A.L.K.E.R. : Call of Pripyat

������ی�� �������� ���� ����ی ������ی ����ی ��ی������ ������ی�� �������������� ���� ������ S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat �������� �������� GSC Game World ���������� ������ ������. �������� ���� �������� ���� ���� ���� ������ ����ی Shadow of Chernobyl �� Clear Sky ���� ������ی�� ���� ������ ����ی ۲۰۰۷ �� ۲۰۰۸ ���������� ���������� ������ ������ ���� ���� ������ �������� �� ������������ ���������� ������ی�� ������������ ���� ������ �������� ������. �������� �������� �������� ��ی�� ������ ���� �������� ���������� ������ ی�� �������� Clear Sky �������� ���� �������� ������ی ��������ی ������������ی ��������ی �������� ���� �������� ������ ���� ������ ������ ���� �������� ����������ی ������ی ���� �������������� ����. ����ی �������� GSC Game World ���� ��ی�� �������� ����������ی ������ ���� ���������� ���������� �������� �� Call of Pripyat ���� ���� ����ی���� ��������یی ���� ���� �������� ��������ی�� �� ���� ���� �������� Game Play ���������������� ������.

 

 

 
 

������������ ������ی ����ی���� ��ی����ی Aliens VS Predator

Aliens vs. Predator ���������� ��������ی�� �� ��������یی ������ی ��ی������������. Rebellion�� ������������ ������ی�� ������ی ��ی�� ����ی�� �������� AVP ���� ���� �������� ��������. �������� ����ی�� ��ی�� ������ی ����ی��ی ��������ی ���� ������ ������������ی ������ی ���� ��������(��ی�������������� ����������ی���� �� ������������������ ����ی��یی) ������ ���� ������������ ��ی�� ����ی ������ ������ ���� ��������. ���� �������� ��ی������������ی�� ������������ ������ی ������ی �� ��������ی�����������ی ��ی����ی ���� ������ی ���� ی�� ������ی ����ی �������������������.

 

 

 
 

����ی����ی�� �������� ������ی��ی �������� ���� ������ Avira Premium Security 9.0.0.415

Avira Premium Security ی��ی ���� ��������ی�� ������ ���������� ����ی ������ی��ی ���� �������� ��ی ������. ��ی�� ������������  ���������� ����������ی Avira ���� ی�� �������� ����������ی ������ ��ی ��������. ��ی�� ��������  ������ی�� ���������� ������ ���� ���� ������ ۱۹۸۸ (۲۰ ������ ��ی��) ���� ������ H+BEDV Datentechnik GmbH �������� ��������. ������ ���� ���� ����یی�� ������ ���� ��ی������ ���� ���� ������ AntiVir ���� ������ ������ ���������� ������. ��ی�� ������ی ��ی������ ���� ���� �������� ����ی������ �� ���� ���� �������� �������� ��ی �������� ��ی ��������. ���� ���� ���������� ���� �������� ������ ���������� ����ی���� �������������� Avira Premium Security  ���� ����ی ��ی�� ����������ی ����������ی �������� ������ی���� �������� ������������ ��ی ����ی���� ��������������ی ���� ����������یی ������������ ���� ����ی�� ����ی�� ��ی������ ���� ���� �������� ������. ����ی�� ��ی�� �������� �������������� ���� ��������ی�� �� ����ی������ی�� ������������������ ����ی ������ �� ����������یی ������������ ����ی �������� ������.

 

 
 

������������ ��ی ����ی�� ������ ��������������ی ����������ی Magix

Magix ������ ����������ی ������ ���� ���� ۱۵ ������ ��ی�� ��������ی���� ���� ���� ���������� ������ ��������������یی ���� ����ی���� ������ی�� �������� ������. ���� ���� �������� ������ ������ �� ������ ��������������ی ������ی��ی ��ی�� ����������ی ���� ���������� �������� ����ی�� ������ ���������� ������ی ��ی��ی ���� ������ی�� ������. ���� ���� ��������ی�� ��ی ����ی�� ��ی�� ����������ی ���� ���������� ������ ��������������ی ������ی�� �� ��ی�� ����������ی ����ی ���� ��������ی�� ���������� ��������ی�� ����ی ������ ������ �� ������ ��������������یی ���� ����ی�� ��ی����ی�� ��ی��ی������ ���� ���� ���������� �������� ������ �� ����������ی���� ���� ���������� ����. ����ی�� ������ی ��������ی�� ��ی�� ����������ی �� ���������� ������ ��������������یی ������ ���� ���� ���� ������ ��ی�� ����������ی ���� ����ی�� ������ �������������� ���� ����ی���� �������� ����������.��ی�� ���������������� ������������ی�� ������������ ���� ������ی�� �������� ����ی ������ ��������������یی ���� �������� ��ی�� ����������ی �������� ������ ������ ���� ������ی �������������� ��������ی ������ ������ی �������� ������ �� ����ی�������� ������ ���� ��ی�� ������������ ��ی ����ی�� ������ی�� ������ ���� ������ی��.

 

 
 

������������ ��������ی�� ��������ی���� ����ی ����ی���� ���� ������ Best Nature Wallpapers

���� ��ی�� �������� ��ی�� ���������������� ������������ ��������ی���� ����ی ��ی����ی ����ی���� ���� ���������� �������� ������.���� ��ی�� ������������ ���� ����ی���� ����ی ����ی���� ��ی����یی ���� ����ی���� �������� �������� ������ �������� ���� ���� ������ ��ی��ی�� ��������ی ��ی�� ������ ���� ���� ������������ ���� ���� ���� ���������� ���� ����ی���� ���� ��ی����یی ������ ����ی���� ������ ��������ی�� ������. ��������ی�� ��ی�� ������������ �������� ��������ی�� ��������ی��������ی ���������� �������� ������ی�� ��ی �������� ���� ��ی�� ������������ ۴۵ ������ی�� ���� �������� Jpg ���������� ������ .����ی��������ی�� ���� ���������� �� �������������� ��ی�� ��������ی�� ���� ���� ����ی���� ��ی�������� ������ ������ی�� ������ ���� ������ی��.

 

 
 

����ی �������� ��ی ��ی ��ی ��ی ���� DVD neXt COPY Ultimate 3.0.7.5

��ی�� ������ ���������� ���� ����ی���� ی�� ���������� ����ی�� ���� ���� �������� ��ی ������ ���������� ���� ��ی������ �������� ������ ���� �������������� �������� ��ی ��ی ��ی ���� ���� �������� ���������� ����ی ��ی���� ����ی ������ی��. �������� ������ ���� ���� �������� ��ی���� ����ی ��ی ��ی ��ی ی����ی NTSC  �� PAL ������ی������ی �������� �� ���� ��������ی�� ������������ی ���� ���������� ������ ����ی ���������� �� ��������ی�� ����ی�������� ���� ��ی���� ���� �������� ����ی ������ی������ ����ی�� �� ����ی�� ������ی��. ��������ی�� �������� ������ ���� ��ی���� ���� ���� ����ی ��������ی ��ی������ ����ی ������ی �� ������ی��ی �������� ������ ������������ ������ ���� ��������ی ���� �������� ������ ���� ���� ���� ��������. ����ی�� ����������ی ������ ������������ ��ی ������ی DVD neXt COPY Ultimate ��������ی ������ ������ ���� ���������� ���� �������������� ���� ����ی������ی�� ��������������ی ���� �� ��������ی�� ����ی��ی ����ی������ی���� ��������ی�� ����ی���� ��ی����ی ���� ��������.��ی�� ���������� �������� ������ ���� ���� ������ ��ی������ ������ ����ی ���������� ���� ������ی���� ������ی ���������� ی�� �������� ��ی���� ����ی��ی �������� ���� ������ی������ی ������ی��. Blu-ray ���� ������ �������� ���� ��ی�� ������ ���������� ������ی�� ������ �� ������������ی ��������ی ��ی�� ��������. �������� ���� ی�� ����ی�� ی�� ������ ���������� ����ی�� ���������� ������ ���������� ������ ���������� ����ی ��ی���� ����ی�� ��ی ��ی ی�� ��ی ��ی ��ی ��ی ���������� �������������� ���� ���� �������� ����ی ���������� ��ی������ ������ی �� ی�� ������ی��ی ����ی�� ���������� �� ی�� ���� ���� ���� ��ی��ی�� ����ی�� ������. DVD neXt COPY Ultimate ��ی ���������� ����ی ��ی��ی�� ����ی ���������� ���� ���� �������� ����ی ��ی���� ��ی��ی�� ������ی�� ������ی��. ��������������ی ���� ���� ���������� ی�� ������ ���������� �������� ��ی ������ی ����ی��ی�� ������ ����ی ���������� ������ ����������.

 

 
 

����ی�� �������� ����ی�� ���������� ���� ResumeMaker Professional v15.0

ResumeMaker Professional v15.0 ���� ��������������ی �������������� ������ی�� ������ ������ ���� ������ ����������ی�� ���������� ���������� ������ �������� �� �������� �� ���������� �������� ���� ����ی������ ������یی��. ������ی ���� ���� ���������� ��ی���� �������� ������ ��ی������ی�� �� ی�� ��ی������ ��ی��������ی�� ی�� ���������� ��ی ��ی�� �� ������ ���� ����ی�� ����ی�� �� �������� ���� �� ������ ����ی ���� ������ ���������� ResumeMaker ������ی��. ��ی�� ������ ���������� ����ی���� ����ی�� �� �������� �������� �� ���� ی�� ������ی���� ������ ���� ������ ���� ������ ���������� ��ی ������ ���� ���� ��ی���� ۱۳۰۰۰ ������ �� ۱۵۰۰۰۰ ������������ ������ی�� ������ �� ��ی�� ���� ۱۰۰۰ ������ ���������� ���������� �� ی�� ���������� ��ی ����ی�� ���� ������ی ������ ������ ���������� ����ی��.��ی�� ������ ���������� ���� ������ ���������� ��ی ������ ���� ���� ��ی���� ۲۰ ��ی��ی���� ����������ی ������ی ������ ���� ���������� ������������ی�� . ������ ����ی ���� ������ ���������� �������� ������ی ۲۵۰۰ ������ ���� ���� ������ ���������� ��ی ������.

 

 
 

��������ی�� �������� ������������ ���� Download Accelerator Plus v9.4.0.4 Final

Download Accelerator Plus ��������������������ی�� ������ ���������� ���� �������� ����ی��ی�� ������������ ���� ������. �������� �������� �������� ������������ ���� ۳۰۰%�� ��������ی�� �������������� �������� ���� ����(���� ��ی�� �������� ��ی ��������)�� ������ی�� �������� �� ������ی������ ����ی���� ��ی���� ���� �������������� ����ی������ �� ���������� ���� ���� ���� ���� �������� ��ی�������� ������ ��������������ی ���������� ���� ��ی�� ���������� ���� ���� ����ی������ ������ ��������ی�� ��ی������. ��ی�� ������ ���������� ���� ���������� ���� ��ی�� ����ی�� ����ی ���������� (Mirror) ������������ ����ی�� ����ی�� ���� ������ی �������������� ����ی���� ���� Dial-up ی�� �������������� ���� ��������ی �������� �������� ��ی���� ��ی ������. �������� �������� �������� ������������ ������ ���� ����ی������ ���� ������ connection �� ��������ی�� ���������� �������� (pause) ���� ������ ���� �������� ���� ���������� ������������ ���� ���������� ������ی ��ی���������� ی�� �������� ��ی������ �� ���������� ������ی ��������ی�� �������� (mirror)  �������� ������ �������� ���� �������������� ��ی�� ������������ �������������� ������.

 

 
 

���������� ��ی �������� ��ی������ ���� ������ Pure II ������ی ���� Maksim Mrvica

��������ی�� ����������ی������ (���������� ۳ ��ی, ۱۹۷۵ ���� SR Croatia, ی��������������ی) ��ی����ی����ی ���������� ������ ����������ی ������. ����������ی������ ���� ����ی�� ۹ ��������ی ���� ���������������ی ��ی������ی Marija Sekso �������� ��ی��������� �� ���� �������� ������ ��ی�� ������ی�� ��������ی ������ی ���� ���� ���������� ������. �������� ���� ������ ������ ���� ������ی�� ������������ ���� ����ی���� �������� ��������. ���� �������� ������ ������������ی ���� ������ ۱۹۹۱ ���� ����������ی������ �� ���� ������������ �������� �������� ���� ����������ی������ ����ی�� ی������ی��ی ������ی��ی ���� ������ ��������. ���� �������� ��ی�� ������ �� ���������� ����������ی������ ���� ������ی�� ������������ ���������� ���� ����ی������ ����������ی�� ������������ ���� ������ ۱۹۹۳ ���������� ������������ ����.
����������ی������ ���� ������ ۵ ������ ������ ������������ Vladimir Krpan ���� ������������ ���� ������������ ���� ���������� Arturo Benedetti Michelangeli �������� ���������� ��ی��. ������ ���� ���������������� Franz Liszt ���� �������������� ������ی ���� ������������ �� ���� �������� ������ ����ی���� ������ ���� ���� �������������� ��ی�� ����������ی ��ی������ Nicolai Rubinstein ����ی������ ������. ���� ������ ۲۰۰۰�� ���� ������ی�� ������ ���� ������ Igor Lazko ���������� ����ی���� �� ������������ ����ی���� ������ �������������� ��ی������ Pontoise ���� ���� ������ ۲۰۰۱ ���� ���� ������ ������.
������ی ���� ����������ی ������������ ���� �������������� ������ �������� ���������� ���� �� ���������� ���� �������� ���� �������������������ی ���������� ������ی��ی����ی�� �������������������ی ������������ی ��ی�� ��������. ������ ������ ����������ی ������ی�� ������������ Gestures ���� �������� ���������������یی ���� ��ی������ی ���������� ����������ی �������� ������ ������. Gestures ���� ی��ی ���� ���������������ی ����ی�� ��������������ی ��������ی�� ���� ����������ی ������ی�� ���� �� ����������ی������ ���� ���������� ������ی�� ������ی�� Porin�� ���� ������������ �������� ���� ���������������� ��������ی�� ������������ ��ی�� ������ �������� ��ی����������� �������� ����.

������ی�� ���������� ��ی�� ������������ �������� ���� ������ Pure II ���� ������ ۲۰۰۸ ���������� ���� ���� ���� ���������� ��ی ��������ی�� ���� ���� ���� ���������������� ����ی������ ����ی�� �� ����ی��������ی�� ���� �������� �������� ������ �������� ������.

 

 
 

������ ������ی ������ ���� ������ی�� ���� YoGen Vocal Remover 2010 v3.3.9

���� �������������� ���� ��ی�� ������������ ��ی ��������ی�� ������ ���� ���� ������ی�� ������ �� ���� �������� ������ ����ی��. ��ی��ی�� ��ی�� ������ ��������ی ���� ������ ������ ������ �� ����ی���� ��ی���� ���� ��������. ������ی ��ی�� ������ ������ ����ی�� ���� �������� ��������ی�� ������ ������ ��������. ����ی�� ����یی ���� ���� ��ی�� �������� ������������ ������ ���������� ����ی ���������� ���� ����ی �������� ������ی��ی ���������� ��������. ��ی�� ������������ ��ی ���������� ���� ����ی ���� �������� wma �� wav �� mp3 ��ی�� ������ ���� ���������� ������. ������ ���������� �������� ������ ���� ��ی������������یXP�� seven �� Vista �������� ������������.

 

 
 

��ی���� �������� ��������ی�� ��������ی ��������ی ���������� �� �������� ����ی ����ی�� ���� DeskSoft EarthTime v2.3.2

���� �������������� ���� ��ی�� ������������ ��ی��������ی�� ��������ی�� ��������ی ��������ی ���������� �� �������� ����ی ����ی�� ���� �������� ���� �������� ������ ������������ �������� ������یی��. �������� �������������� ��ی�� ������������ �������� ۳۰۰۰ ������ ���� ���� ����ی�� ��ی��������. ������ ���� ��������ی ���� ������ ������ ���� ��ی�� �������� ��������������ی �������� ���������� ���������� ��������ی��! ���� �������������� ������ی ������ی ������������ �������� ��������ی�� ������ ���� ������ ������ ���� ���� �������� ��������������ی ������������ ���������� ������یی��.

 

 
 

����ی��ی�� �������� ��ی ��ی������ ������ ���� EVEREST Ultimate Edition v5.30.2032

EVEREST Ultimate Edition  ������ ������ ����������ی ��ی �������� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ����ی��ی�� �������� ی�� ��ی������ ��������ی������ی ��������ی�� ������. ���� ��ی�� ������ ���������� ��ی�������� ���� ��������������ی ����������ی ����������ی �������� �� ���������� ��ی�� �������������� ���� ��ی�� ���� ���� ���� ������ ��ی ������. ����������ی ���� ��ی�� ������ ���������� �������� ���� ������ ����ی�� �������� ���������� ����ی�� ��ی �������� �� ��ی���� ��������ی ��ی�� �������������� ���� ی�� ������ی ���������� ������ ���� ������ ���� ������ ���������� ����ی���� ���� ���������� ������������ ������. ��ی�� ������ ���������� �������� �������� Lavalys Consulting Group ��������ی ������ ������.

 

 
 

������ی�� �������� ����ی�� �������� ������ی����یی ���� Pronunciation and Speech Tutor of The English Center

Pronunciation and Speech Tutor of The English Center ������ ���������� �������� �������������� ������ ������ ��ی ��������. ���� ��ی�� ������ ���������� �������� ��������ی�� ������ ���� ���� �������� �� �������� �� ���� ��������ی �������� ������ �������� ����ی��. ���� ������ ���������� �������� ��ی ������ ���� �������� ������ی����یی ������ ���� ���������� ��������ی��. ��ی�� ������ ���������� ���� ����ی ������ �������� �� ���������� ����ی ���������� �� ��ی���� ���� ���� ����ی�� ��������. ��ی ��������ی�� �������� ������ ���� �������� ��ی�� ������ ���������� ��������ی�� �� ��ی������ی����ی ����ی�� �� ������������ �������� ������ ���� ���������� ������ی��. ���� �������������� ���� ��������������ی ������ی�� �� ������ی�� ��ی�� ������ ���������� ��ی ��������ی�� ���� ���������� �������� ��ی�������� �������� �� �������� ������ ������ ����������ی��.

 

 
 

�������� ����ی������ �� ������یی ������ی ��ی������ �������������� Avast Free Antivirus 5.0.418 Final

�������� ����ی�� �� ���������� �� ������یی ���� ������ی ��ی������ �� ��ی���������� ��ی������ی��ی ���������� ����������.������ ���������� Avast! ������ ی��ی ���� ��������ی�� ������ ��������������ی ������ی ��ی������ ������������ ������ ������ ���� ���� ������ ��ی�� ���������� ���� ��ی ������ ���� ����������ی�� ��ی������ ������ ���� �������������� ���������� ��ی������������ ���������������� �� ����������ی ����ی������ ��ی  ������ی�� ������ی������ی ��ی����������ی ������������ �������� ������یی��.
���� ��������ی������ی ��ی�� �������� ������ ���������� ��ی �������� ���� Anti-spyware ��������ی �������������� ������ ���� ������ ������������ ���������� ������ Anti-rootkit ��������ی�� ��������ی�� ����������������ی �������������� ���������� ���������� ������ ���������� ���� ���������� ��ی�� �������� ������ �������� ������ ��������������ی ���������� �������� ������ی ��ی������ ��������ی�� ������������ی �������� ���� ��ی������ �� ������ی ������ی�� ������������ �������� ���� ��ی �������� ������ ������. ��ی�� �������� ���� ������ ���������� ی�� ������ی ��ی������ ���������� �������� ����یی�� ICSA ��ی �������� . ��������ی�� ���������� ����ی���� VB100% ���� ������ ۲۰۰۲ �� ۲۰۰۴ ���� ����ی���� ��������ی��ی ����ی ������ی���� ��ی Virus Bulletin  ��ی �������� . ��ی�� ������ی ��ی������ ��ی������ ������ ���� ������ی ���������� ������������ی ��ی������������ ������������ ���������������� �������� ��ی������ �� ��ی���� ���� ���� �������� ���� ������ ���������� ���� ����������ی�� ���� ������������ (On Demand) �� ی�� ���������� ������������ ی�� ���� ������������ On Access ����ی�� ��ی��ی�������� ����ی������ی �������� ����ی�� ���������������� �� ��������ی�� ��ی���� ���� ��������ی �� �������� ��ی ������ی��. ��ی������ی�� ������ی ��ی������ ��ی�� ���� �������������� ���� ����������ی iAVS ���������� ���� �������� ����������������ی ��ی ������.

 

 
 

������ی ��ی���� �� �������� Crazy Chicken Pirates v1.0

������ی ��ی���� �� ����ی�� �������� ��ی�������� ���������� ����ی��یی ���� ����ی ������ی ����ی �������� ��ی��������. ی�� ������ی ������ �� ��������ی ���� ���������� ������ ��ی�� ������ی ���� ��ی������������.���� ��ی�� ������ی ������ ����ی�� �������� ������ ����ی��یی ���� ������ ����ی�� ���� ���� ������ ��������! ���� ����������ی ���� ���� ��ی������ ���� ���� �������� �� ���������� ��������ی���� ������ی�� �� ���� ��ی�� ������ی�� �� ������ ���� ������ی �������� ������ ����ی��. ���� ��ی�� ��ی�� ����ی�� ������ی���� ���� ������ ����ی��.

 

 
 

����������������ی �������� �� �������� ��ی ����ی�� ���� ���� ParetoLogic Data Recovery Pro 1.1

�������� ���� ������ �������� �������� ���� ��������ی������ ��ی ���������� �������� ���� ی�� ����ی�� ���� ��ی�� ���������� �� ����������ی ���� ������ی �������� �� ی�� ������ ������ی �������������� ����ی���� ��ی�� ���� ��������ی ���� ��ی�� ���������� . ���� �������� ����ی��ی ����ی��ی ���� ����ی �������� ���� ������ی ���� ���������� �������� ���� ����ی��ی ��������ی ��ی�� ������ ������ی ������ �� ����ی ��ی �������� ���� �������� ��ی ی�� ������������ ���� ���������� ������ ���� ����یی ��ی�� ����������ی ����ی ���������� ������ .
���� ���� ������ی���� ���������� ی�� ������ ���������� ��ی��������ی �������������� ��ی �������� ��������ی ��������������ی ���� ���� �������� �� ی�� �������� ���� ��ی�� �������� ������ ������ی����ی ������ . ������ی ���������� ��ی�� ������ ��ی���� ���� ���������� �������� ������ی ��ی���� �� ���� ���� ������ی���� ���������� ی�� ������ ���������� ������ ������������ ParetoLogic Data Recovery Pro ��ی �������� ���������������� ���������� ���������� ���� ���������� ������ . ���� �������������� ���� ��ی�� ������ ���������� ��ی ��������ی�� �������� ���� ������ ���������� ���� ���� �������� ������������ ������ی������ ������ی���� ��ی ������ �� ������ی������ �������� ������ی ��ی���� �������� �� ����������������ی ����ی������ ���� ���������� ����ی�� �� ���� ��������������ی ���� ��������ی ���� ���� ������ �������� ������ �� ��ی���� ��������ی�� .
���� ��ی�� ������ ���������� ��ی ��������ی�� ������ ���� ����ی���� ������ی���� ������ی����ی �� ی�� ��ی�� ������ی�� ���� �������� ����ی������ ����ی��ی�� �� ���� �������� ����یی�� �������� ���� ����������������ی ������یی�� . ParetoLogic Data Recovery Pro ���� �������� �������� ������ی�� ��ی�������� ���������� ��ی�� ���������� ���� ���� ������ی���������� �������� ��ی ������ ���� ����ی���� ����ی ���� ������������ ���� ���� ������ ������ی�� ���� ������������ �� ��������ی�� ���� ������ ������ی ���������� ���� ������ ��ی������ �������� �������� ����ی ��ی�� ��������ی �� �������� ���������� ������ی���� ���� ��������ی�� ������ .
���� ����ی���� ��ی�� ������ ���������� ��ی ��������ی�� ����ی������ی ���� ������ �������� ������ ���� ���������� ���� ���������� ����ی ����������ی ���� ����������������یی ����ی�� iPod Shuffle �� iPod Nano �� and iPod Classic ��ی�� ������ی����ی ����ی��.

 

 
 

������ی ��ی����ی �������� ������ ���� ��� Mr Robot Portable

�������� �������� ی�� ����ی���� ��������ی��ی ���������� ���������� ی�� ������ ������ ���� ���� �������� ��ی ��������. ������ی ���������� ������ ���� ���� ����ی ������ی ����ی ������ی ������ ���� ����ی�� ������ ���� ������ی ���� ���������� ��ی�� ����ی ������ ������ �������� �� ����ی�� ������ی ���� ���������� ����ی��. ���� ��ی�� ������ی ������ ی�� �������� ������ی�� ���� ���� ���������� �������� �������� ��ی ��������ی�� ���������� ���� ������ ������ ���� ����������ی�� �� ���� ����ی ������ �������� ����ی��.

 

 
 

����یی�� �������� ��ی�������� XP ���� Seven ���� �������������� ���� SevenVG RTM Theme

ی��ی ���� ������ی�� ��������ی�� ��ی������ �������� ��ی�������� ۷ (������) �������� ������ �������� ��ی���� �� ��������ی�� ���� ������ ���� ���������� ���� ���� ������ ������ ������ ��ی������. ������ �������������� ��ی����ی ���� ���������� �������� �� ��ی������ �������� ���������� ���� �������������� ���������� �������� ��ی����ی ��ی�� ��ی������ �������� ���� ����ی ��ی�������� XP ������ ����������.
SevenVG RTM Theme ی�� �������� ��ی���� �� �������� ������ی ��ی�������� XP ������ ���� ��ی��������ی�� �������� ���� �������� ��ی�������� ������ ���� ���� ��������ی ���� ��ی�������� ۷ ����یی�� ����ی�� �� ���� ���� ������ ������ی��. ��ی�� �������� ���� ������ ������ ������������ ���� �� ���� ������ �������� ������������ ������ی�� ������ ������ ���� ��ی��������ی�� ���� ���������� ���� ���� ����ی������ ����ی�� �� �������� ��ی������ �������� ������ ���� ���������� ����ی��.

 

 


 

������ی ������������ ��ی������ ������ ���������� �� ������ی ���� �� ... ���� �������� ������ی ����ی�� ���������������� ������������ ����ی��

www.Downloadha.com

 

 __._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive