به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Sunday, October 11, 2009

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. SmS Asheghane + Game + Screen Server+ Clip Haye Bahal
 
 

äÑã ÇÝÒÇÑ Power Grasp ÈÑÇی ãÏیÑیÊ ÝÇیá åÇی ÝÔÑÏå – ÌÇæÇ

äÑã ÇÝÒÇÑ Power Grasp ÈåÊÑیä äÑã ÇÝÒÇÑ ãæÌæÏ ÈÑÇی ãÏیÑیÊ ÝÇیá åÇی ÝÔÑÏå ÏÑ æÔی åÇی ãæÈÇیá ÇÓÊ. Çیä äÑã ÇÝÒÇÑ ÈÓیÇÑ ÓȘ ÏÑ Úیä ÓÇϐی ˜áیå Çã˜ÇäÇÊ áÇÒã ÈÑÇی ãÏیÑیÊ ÝÇیá åÇی ÝÔÑÏå ÑÇ Èå ˜ÇÑÈÑÇä ÇÑÇÆå ãی ÏåÏ. æیŽی åÇی äÑã ÇÝÒÇÑ :

- ÔÊیÈÇäی ÇÒ ÝÑãÊ åÇی zip æ rar
- Çã˜Çä ÇیÌÇÏ ÝÇیá åÇی ÝÔÑÏå
- Çã˜Çä ÈÇÒ ˜ÑÏä ÝÇیá åÇی ÑãÒ ÏÇÑ

äÑã ÇÝÒÇÑ Power Grasp ÈÑÇی ãÏیÑیÊ ÝÇیá åÇی ÝÔÑÏå - ÌÇæÇ

dl


äÑã ÇÝÒÇÑ ÌÇÈیä ÓÇãÇäå ÇØáÇÚ ÑÓÇäی ÔåÑ ÊåÑÇä – ÌÇæÇ

äÑã ÇÝÒÇÑ ÌÇÈیä ÓÇãÇäå ÇØáÇÚ ÑÓÇäی ÔåÑ ÊåÑÇä ÇÓÊ. ˜ÇÑÈÑÇä Çیä äÑã ÇÝÒÇÑ ãی ÊæÇääÏ ÈÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÈÇä˜ ÇØáÇÚÇÊی ÌÇãÚی ˜å Èå ÕæÑÊ ÂÝáÇیä åãÑÇå äÑã ÇÝÒÇÑ ÈÑ Ñæی æÔی ãæÈÇیá äÕÈ ãی ÔæÏ ÇÒ ˜áیå Çã˜ÇäÇÊ Çیä äÑã ÇÝÒÇÑ ÈåÑå ÈÑÏå æ ãæÞÚیÊ ãæÑÏ äÙÑ ÎæÏ ÑÇ ÌÓÊÌæ æ ÇØáÇÚÇÊ Âä ÑÇ ãÔÇåÏå ˜ääÏ. æیŽی åÇی ÎÇÕ Çیä äÑã ÇÝÒÇÑ :

- Çã˜Çä ÇÓÊÝÇÏå ÂäáÇیä ÈÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ GPRS
- äÞÔå ÈÓیÇÑ ˜Çãá ÔåÑ ÊåÑÇä
- ÈÇä˜ ÇØáÇÚÇÊ ÈÓیÇÑ ˜Çãá ÔåÑی
- äیÇÒãäÏی åÇی ÑæÒ
- Çã˜Çä ãæÞÚیÊ ÓäÌی ÈÇ ÇÓ Çã ÇÓ

äÑã ÇÝÒÇÑ ÌÇÈیä ÓÇãÇäå ÇØáÇÚ ÑÓÇäی ÔåÑ ÊåÑÇä - ÌÇæÇ

dl


ÈÇÒی 3D World Championship Pool 2010

ÈÇÒی ÈیáیÇÑÏ ãæÈÇیá 3D World Championship Pool 2010 ãÍÕæá 2010 ÔÑ˜Ê iPlay ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá ÈÇ ÝÑãÊ ÌÇæÇ ÏÑ ÑÒáæÔä 176×208, 176×220, 240×320 ی˜Óá ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

ÈÇÒی 3D World Championship Pool 2010

dl


˜ÊÇÈ ÝÓÇÏ ÏÑÈÇÑ åáæی

˜ÊÇÈ ÝÓÇÏ ÏÑÈÇÑ åáæی ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá.˜Çã ÈÇ ÝÑãÊ ÌÇæÇ ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

˜ÊÇÈ ÝÓÇÏ ÏÑÈÇÑ åáæی

dl


ÇÓ Çã ÇÓ ÚÇÔÞÇäå – ÓÑی 68

ãÌãæÚå ÇÓ Çã ÇÓ ÚÇÔÞÇäå ÓÑی 68: Çیä ãÌãæÚå ÔÇãá 20 ÇÓ Çã ÇÓ ÚÇÔÞÇäå ÌÏیÏ æ ÒیÈÇ ãی ÈÇÔÏ ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá.˜Çã ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

ÇÓ Çã ÇÓ ÚÇÔÞÇäå - ÓÑی 68

dl


ÈÇÒی Star Force 2045

ÈÇÒی ÌÇáÈ æ ÒیÈÇی Star Force 2045 ˜å ÇÒ ÓÑی ÈÇÒی åÇی ÝÖÇیی ãی ÈÇÔÏ ˜å Èå ÕæÑÊ ÌÇæÇ æ ÏÑ ÓÇیÒ ۲۴۰×۳۲۰ ی˜Óá ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ .

ÈÇÒی Star Force 2045

dl


ÈÇÒی áãÓی mazeScrawl v0.4 – äæ˜یÇ 5800

äÓÎå ÌÏیÏ ÇÒ ÈÇÒی ÝæÞ ÇáÚÇÏå mazeScrawl v0.4 ˜å ی˜ ÈÇÒی áãÓی ÈÓیÇÑ ÌÐÇÈ ÈÑÇی æÔی åÇی äæ˜یÇ ÓÑی 60 æÑŽä 5 (ÓیãÈیÇä 9.4 , äæ˜یÇ 5800,N97, ..) ãیÈÇÔÏ .

ÈÇÒی áãÓی mazeScrawl v0.4 - äæ˜یÇ 5800

dl


äÑã ÇÝÒÇÑ ÇÓ˜Ñیä ÓیæÑ OffScreen Candle Touch v1.0 – äæ˜یÇ 5800

äÓÎå Çæá ÇÒ ÇÓ˜Ñیä ÓیæÑ ÌÏیÏ æ ÝæÞ ÇáÚÇÏå OffScreen Candle Touch v1.0 ÈÑÇی æÔی åÇی äæ˜یÇ ÓÑی 60 æÑŽä 5 (ÓیãÈیÇä 9.4 , äæ˜یÇ 5800,N97, ..) .

äÑã ÇÝÒÇÑ ÇÓ˜Ñیä ÓیæÑ OffScreen Candle Touch v1.0 - äæ˜یÇ 5800

dl


äÑã ÇÝÒÇÑ Adobe Reader 2.5.361 + ˜Ñ˜ – äæ˜یÇ 5800

äÓÎå ÌÏیÏ ÇÒ äÑã ÇÝÒÇÑ ãÚÑæÝ Adobe Reader 2.5.361 ÇÒ ãÌãæÚå ãÍÕæáÇÊ ÝæÞ ÇáÚÇÏå Quickoffice ÌåÊ ÈÇÒ ˜ÑÏä ÝÇیá åÇی PDF ÏÑ æÔی åÇی äæ˜یÇ ÓÑی 60 æÑŽä 5 (ÓیãÈیÇä 9.4 , äæ˜یÇ 5800,N97, ..) Èå åãÑÇå ˜Ñ˜ äÑã ÇÝÒÇÑ .

äÑã ÇÝÒÇÑ Adobe Reader 2.5.361 + ˜Ñ˜ - äæ˜یÇ 5800

dl


ãÌãæÚå Òä ãæÈÇیá – ÓÑی 21

ãÌãæÚå Òä ÈÑÇی æÔی åÇی ãæÈÇیá ÓÑی 21: Çیä ãÌãæÚå ÔÇãá 5 Òä ÎæÑ ÌÏیÏ ãی ÈÇÔÏ. ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá.˜Çã ÏÑ ÇÎÊیÇÑ ÔãÇ ÚÒیÒÇä ÞÑÇÑ ÑÝÊå ÇÓÊ.

ãÌãæÚå Òä ãæÈÇیá - ÓÑی 21

dl


˜áی ÏæÑÈیä ãÎÝی ÝæÞ ÏیÏäی

ÇÒ ÓÑی ˜áی åÇی ÏæÑÈیä ãÎÝی ی˜ ˜áی ÏæÑÈیä ãÎÝی Îیáی Îیáی ÈÇÍÇá æ ÏیÏäی ÈÏæä ÊæÖیÍ ÍÊãÇ ÈÈیäیÏ ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá ÈÇ ÝÑãÊ 3gp ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

˜áی ÏæÑÈیä ãÎÝی ÝæÞ ÏیÏäی

dl


˜áی ÒäϐیäÇãå áÑåÇ

ی˜ ˜áی ÞÏیãی ÇãÇ Îیáی ÎäÏå ÏÇÑ ÇÒ ÊÔÑیÍ ÑÝÊÇÑ áÑåÇی ÚÒیÒ ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá ÈÇ ÝÑãÊ 3gp ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

˜áی ÒäϐیäÇãå áÑåÇ

dl


˜áی äæÇÎÊä Âåä ÏÑÎæÇäÏå ÈÇ یÊÇÑ

ی˜ ˜áی ÝæÞ ÇáÚÇÏå ÏیÏäی æ ÇáÈÊå ÔÇیÏ ÔäیÏäی ÇÒ ÇÌÑÇی Âåä ÏÑÎæÇäÏå ÈÇ یÊÇÑ ÈÑÞی ÍÊãÇ ÈÈیäیÏ ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá ÈÇ ÝÑãÊ 3gp ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

˜áی äæÇÎÊä Âåä ÏÑÎæÇäÏå ÈÇ یÊÇÑ

dl


˜áی ÊÈáیÛÇÊ æیäÏæÒ ãæÈÇیá

ی˜ ˜áی Îیáی ÈÇÍÇá ÇÒ ÊÈáیÛ æیäÏæÒ ãæÈÇیá Îیáی ÌÇáÈå ÍÊãÇ ÈÈیäیÏ ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá ÈÇ ÝÑãÊ 3gp ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

˜áی ÊÈáیÛÇÊ æیäÏæÒ ãæÈÇیá

dl


˜áی ÊÈáیÛ ˜äÓÑÊ ãÍÓä äÇãÌæ æ áÔیÝÊå ÝÑÇåÇäی

Çیä åã ˜áی ÊیÒÑ ÊÈáیÛÇÊی ˜äÓÑÊ ãÍÓä äÇãÌæ ÈÇ åãÑÇåی áÔیÝÊå ÝÑÇåÇäی ˜å ÏÑ ÓÇیÊ ÝÇÑÓی ãæÈÇیá ÈÇ ÝÑãÊ 3gp ãäÊÔÑ ÔÏå ÇÓÊ.

˜áی ÊÈáیÛ ˜äÓÑÊ ãÍÓä äÇãÌæ æ áÔیÝÊå ÝÑÇåÇäی

dl


 


__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive