به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Sunday, October 11, 2009

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Akse Raghse Dokhtaran Va Pesaran Dar Daneshgahe...

New Page 1

New Page 2
 

 

 

 

 

ÚäæÇä Çیãیá:

 

ãÌáå ی Ú˜Ó ÔãÇÑå ی 4

 

ÇãÑÇØæÑ Âåä (( Ìæãæä 4 ))  ÈÇ ˜یÝیÊ ÈÇáÇ æ ÊÖãیäی  ÏÑ 15 Ïی æی Ïی

 ÞÇÈá ÎÔ ÏÑ æیÏÆæ áیÑ åÇی ÎÇäی æ ˜ÇãیæÊÑ

ÝÞØ  11 åÒÇÑ ÊæãÇä

  پک اول و دوم و سوم سریال امپراطریس چونچو شامل قسمت 1 تا 51

ÊæÖیÍÇÊ ÈیÔÊÑ ÏÑ Çییä

15 Ïی æی Ïی ÇÒ ÈåÊÑیä ãÓÊäÏ åÇی ÏیÏäی ÝÞØ 11 åÒÇÑ ÊæãÇä

  15فیلم مستند در 15 دی وی دی قسمت لول

ÊæÌå : ÏÑ ÕæÑÊ ÊãÇیá ãی ÊæÇäیÏ ÇÒ áیÓÊ ãÓÊäÏ åÇی ãæÌæÏ ÏÑ ÓÇیÊ Èå ÌÇی

 åÑ ˜ÏÇã ÇÒ ãÓÊäÏåÇ ÌÇیÒیä ˜äیÏ æáی ÊæÌå ÏÇÔÊå ÈÇÔیÏ ˜å ÊÚÏÇÏ ˜á ãÓÊäÏ åÇ

 ˜ãÊÑ ÇÒ 15 Ïی æی Ïی äÈÇÔÏ æÇÑ ÈیÔÊÑ ÔÏ åÑ Ïی æی Ïی  ÌÏیÏ Èå ÇÒÇی åÑ

Ïی æی Ïی ÇÒ 700 ÊæãÇä Èå ÝیãÊ ˜á ÇÖÇÝå ÎæÇåÏ ÔÏ.

áیÓÊ ãÓÊäÏ åÇ ÏÑ ÏÇÎá ÓÇیä ˜áی˜ ˜äیÏ.

áیÓÊ ãÓÊäÏ åÇ ÏÑ Çییä

˜ Çæá æ Ïæã æ Óæã ÓÑیÇá ÇãÑÇØÑیÓ æäæ ÔÇãá ÞÓãÊ 1 ÊÇ51 ÓÑیÇá ÇãÑÇØÑیÓ æäæ – ãáßå Âåäí ( ÇãÑÇÊæÑ Âåä ) ãÚÑæÝ Èå Ìæãæä 4 (( ÊæÖیÍ : Çیä ÓÑیÇá åãÒãÇä ÈÇ Ìæãæä 3 ÏÑ ÍÇá ÎÔ ÇÓÊ æ ØÑÝÑÏÇÑÇä ÈیÔÊÑی äÓÈÊ Èå Ìæãæä 3 ÏÑ ˜Ñå ÏÇÑÏ

 æ ÊÚÏÇÏ ÞÓãÊ åÇی Âä ÍÏÇÞá 50 ÇÓÊ ˜å ÈÇ ÊæÌå Èå ÇÓÊÞÈÇá ÒیÇÏ ãã˜ä ÇÓÊ Èå 100 ÈÑÓÏ ) ÈÇäæ ÓÇäÏæ˜ (Ç ÔیÑÇ)ÏÑ ÌæÇäی Èیæå ÔÇå ãی ÔæÏ æ ÈÚÏ ÇÒ ãѐ ÔæåÑÔ¡ÈÑÇÏÑ ÓÇäÏæ˜ Èå ÓáØäÊ ãی äÔäیÏ.

 

˜ Çæá æ Ïæã æ Óæã ÓÑیÇá ÇãÑÇØÑیÓ æäæ ÔÇãá ÞÓãÊ 1 ÊÇ 51 ÓÑیÇá

    

 

 ˜ Çæá  æ Ïæã æ Óæã ÓÑیÇá ÇãÑÇØÑیÓ æäæ ÔÇãá ÞÓãÊ 1 ÊÇ 51 ÓÑیÇá

 ÏÑ ÕæÑÊ ÊãÇیá ãی ÊæÇäیÏ åÑ ی˜ ÇÒ ÝÕá åÇ ÑÇ Èå ÕæÑÊ ÌÏÇ Çäå ÇÒ áیä˜ åÇی ÒیÑ ÎÑیÏ ˜äیÏ.

 

ÝÕá Çæá ÔÇãá 5 ÚÏÏ DVD ÇÒ ÞÓãÊ 1 ÊÇ 18

 

  فصل 1 سریال امپراطور آهن ((جومونگ 4))

ÝÕá Ïæã ÔÇãá 5 ÚÏÏ DVD ÇÒ ÞÓãÊ 19 ÊÇ 33

 

  فصل 2 سریال امپراطور آهن ((جومونگ 4))

ÝÕá Óæã ÔÇãá 5 Ïی æی Ïی ÇÒ ÞÓãÊ 34 ÊÇ 52

  فصل 3 سریال امپراطور آهن ((جومونگ 4))

ÎÑیÏ ˜Çãá Çیä ãÌãæÚå ÏÑ 15 Ïی æی Ïی ÝÞØ 11 åÒÇÑ ÊæãÇä

 

 

 

15 Ïی æی Ïی ÇÒ ÈåÊÑیä ãÓÊäÏ åÇی ÏیÏäی ÝÞØ 11 åÒÇÑ ÊæãÇä

ÊæÌå : ÏÑ ÕæÑÊ ÊãÇیá ãی ÊæÇäیÏ ÇÒ áیÓÊ ãÓÊäÏ åÇی ãæÌæÏ ÏÑ ÓÇیÊ Èå ÌÇی åÑ ˜ÏÇã ÇÒ ãÓÊäÏ

åÇ ÌÇیÒیä ˜äیÏ æáی ÊæÌå ÏÇÔÊå ÈÇÔیÏ ˜å ÊÚÏÇÏ ˜á ãÓÊäÏ åÇ ˜ãÊÑ ÇÒ 15 Ïی æی Ïی äÈÇÔÏ æ

 ÇÑ ÈیÔÊÑ ÔÏ åÑ Ïی æی Ïی  ÌÏیÏ Èå ÇÒÇی åÑ Ïی æی Ïی ÇÒ 700 ÊæãÇä Èå ÝیãÊ ˜á ÇÖÇÝå

ÎæÇåÏ ÔÏ.

 

1.   Çáیä äÇÔäÇÎÊå

ãÓÊäÏی ÒیÈÇ æ ÏیÏäی ÈÇ äÇã "Çáیä äÇÔäÇÎÊå" ˜å Èå ÕæÑÊ åäÑãäÏÇäå Çی Èå Òäϐی ÔÎÕی æ åäÑی Çیä åäÑãäÏ ÔåیÑ ãی ÑÏÇÒÏ . ÏÑ Çیä ãÓÊäÏ

ÏیÏäی ¡ ÔãÇ äÍæå ˜ÇÑ ¡ Òäϐی æ… æی ÂÔäÇ ãی ÔæیÏ. ÏیÏä Çیä ãÓÊäÏÌÐÇÈ ÑÇ Èå åãå ÔãÇ ÎæÈÇä یÔäåÇÏ ãی ˜äã

2. ÈåÊÑیä äیÑæåÇی åیÊáÑ

ی˜ی ÇÒ ÞÏیãی ÊÑیä ãÓÊäÏ åÇیی ˜å Èå ÈÑÑÓی ÇÞÏÇãÇÊ äÙÇãی æ ˜ÔÊÇÑ åÇی åیÊáÑ æ äÇÒی åÇ ãی ÑÏÇÒÏ. ÏÑ Çیä ãÓÊäÏ Èå ãÚÑÝی ÇÑÏ ãÎæÝ

ÇãäیÊی åیÊáÑ (SS ) æ ÇÞÏÇãÇÊ ÎæäÎæÇÑÇäå ÂäåÇ äیÒ ÑÏÇÎÊå ãی ÔæÏ

3. ÑÇÒ ÊæØÆå ÞÊá åیÊáÑ

ÂÏáÝ åیÊáÑ Èå æÇå ÊÇÑیÎ ¡ ی˜ی ÇÒ ÎæäÎæÇÑ ÊÑیä æ Ìä ÇÝÑæÒ ÊÑیä Ïی˜ÊÇÊæÑ åÇی ÊÇÑیÎ ÈæÏ ˜å ÌäÇیÊ åÇی æی ÏÑ Øæá Ìä ÌåÇäی Ïæã ÈÑ åی ˜Ó

æÔیÏå äیÓÊ . ÏÑ Çیä ãÓÊäÏ ÏیÏäی (ãÍÕæá ÏیÓ˜ÇæÑی) ÔãÇ ÈÇ ÑÇÒ ãѐ æی æ ÊæØÆå  ÞÊá Çæ º åãÑÇå ÈÇ ÊÕÇæیÑ æ ãÏÇј ãÓÊäÏ ÂÔäÇ ãی ÔæیÏ

4. ãÓÊäÏ ÚÌÇیÈ ÏäیÇ

ÓÝÑ Èå ÚÌیÈ ÊÑیä æ ÒیÈÇ ÊÑیä äÞÇØ ÌåÇä ÏÑ ی˜ dvd ÓÝÑی ÒیÈÇ Èå ÒیÈÇÊÑیä ÔåÑ åÇی ÌåÇä æ  ÞÏیãی ÊÑیä ÂËÇÑ ÊÇÑیÎی ÌåÇä ÇØáÇÚÇÊ

˜Çãá ÏÑÈÇÑå äÞÇ Ø ãÎØáÝ ÏäیÇ  Çãǘä ØÈیÚی æ ãÌãæÚå åÇی ÚÌیÈ æ ÈÇÓÊÇäی ÌåÇä ÈÇ ÊæÖیÍ 

 

5. Ýیáã ãÓÊäÏ: ÑÇÒ ãÌÓãå ÇÈæáåæá

ÇÈæáåæá یÓÊ¿ ÓÑ æ ÞÓãÊ Ìáæ ÈÏä ÑÇ Èå ÕæÑÊ í˜Çэå ÓÇÎÊå­ÇäÏ æ ÇåÇ æ ÓÇíÑ ÞÓãÊåÇí ÈÏä ãÌÓãå ÑÇ ÈÇ ÇÌÑ æ Óä Ê˜ãíá ˜ÑÏå­ÇäÏ. ÏåÇä ÇÈæáåæá ÈíÔ ÇÒ Ïæ ãÊÑ

æ ÇÑÊÝÇÚ åјÏÇã ÇÒ æÔåÇíÔ ÍÏæÏ 5/1 ãÊÑ ÇÓÊ. ÊÚÏÇÏ ÒíÇÏí ãÌÓãå Èå Ô˜á ÇÈæáåæá ÏÑ ÇäÏÇÒå­åÇí ãÎÊáÝ ÏÑ ãÕÑ ˜ÔÝ ÔÏå ÇÓÊ ÒیÑ äæیÓ ÝÇÑÓی 

6. ÓÇÎÊ ÇåÑÇã ÚÙیã ãÕÑ

ãÓÊäÏی ÌÐÇÈ æ ÏیÏäی º ÓÇÎÊ ÔȘå Èی Èی Óی º ˜å ÏÑ Âä ãÑÇÍá ÓÇÎÊ ÇåÑÇã åÇی ãÕÑ ÈÇÓÊÇä Èå ÕæÑÊ ˜ÇãáÇ ØÈیÚی

 æ ÏیÏäی ÈÇÒÓÇÒی ÔÏå ÇÓÊ . åãیÔå ÏÑ ÍÇÔیå Çیä ãÓÊäÏ º ÈÇ ÑãæÒ Çیä ÇåÑÇã äیÒ ÂÔäÇ ãی ÔæیÏ . ÈÇ Çیä ãÓÊäÏ ی˜ Çã Èå

 ÊãÏä ÈÒѐ ãÕÑ ÈÇÓÊÇä º äÒÏی˜ ÔæیÏ ! ÒیÑäæیÓ ÝÇÑÓی

 

7. ÊæÇäÇیی åÇی ãåäÏÓی ÇÑÓ

Çیä ãÓÊäÏ Èå ÈÑÑÓی ÇãÑÇÊæÑی ÇیÑÇä æ ÔÇå˜ÇÑåÇی ãåäÏÓی ÇÒ ÒãÇä ÓیÑæÓ ÊÇ ÏæÑÇä ͘æãÊ åÎÇãäÔیÇä æ ˜æÑæÔ ãی ÑÏÇÒÏ.ÇÒ Ìãáå  ãåãÊÑیä ÂËÇÑی ˜å ãæÑÏ ÈÑÑÓی ÞÑÇÑ ãی یÑÏ º  ÓÇÎÊä ÌÇÏå Çی Èå Øæá ۱۵۰۰ ãÇیá Ñæی ÂÈ º åãäیä  ÓÇÎÊä ی˜ی ÇÒ åÝÊ ÔÝÊی ÌåÇä æ ÛیÑå ÑÇ ãی ÊæÇä äÇã ÈÑÏ ÒیÑ äæیÓ ÝÇÑÓی

 

8. ãÓÊäÏ ÚÙãÊ äæÑ

äæÑ ÓэÔãå ی ÍیÇÊ ÇÓÊ.  Òäϐی ÈÑ Ñæی Òãیä æ ÍیÇÊ ÊãÇãی ãæÌæÏÇÊ Èå æÌæÏ æ ÊÇÈÔ äæÑ ÎæÑÔیÏ ÈÓʐی

 ÏÇÑÏ. äæÑ åãæÇÑå ÏÑ ÈÎÔåÇی ãÎÊáÝ Òäϐی ãÇ Ìáæå Ñی ãی ˜äÏ. ÇÒ ÑæÑÔ یÇåÇä æ ÊÇËیÑÇÊ ÇäÑŽی ÑÝÊå ÊÇ ÑæÔäÇیی

 æ ÊÇÈÔ¡ åãی Ìáæå åÇیی ÇÒ æÇÈÓʐی äæÑ ÏÑ Òäϐی ÇäÓÇä ÇÓÊ. ãÓÊäÏ ÚÙãÊ äæÑ ÊæáیÏ BBC æ Èå ÒÈÇä ÇäáیÓی

 ÏÑ ÛÇáÈ 4 ÞÓãÊ ÈیÇäÑ Çیä ãØáÈ ÇÓÊ. (æیŽå ˜ÇãیæÊÑ)ÒیÑ äæیÓ ÝÇÑÓی

 

9. ãÓÊäÏ ãÇÔیä ÑæÇÒ ÑÓی یáÑ

ÑæÇÒ åãæÇÑå ÈÒѐÊÑیä ÂÑÒæی ÇäÓÇä ÈæÏå æ ÏÑ Øی ÐÔÊ ÓÇáåÇ æ ÏÑ ÇÚÕÇÑ æ ÞÑæä ãÎÊáÝ Çیä ÚáÇÞå æ ÇÔÊیÇÞ

 ÎæÏ ÑÇ Èå äÍæی Èå äãÇیÔ ÐÇÔÊå ÇÓÊ. ÇÒ äÞÇÔی ÇÔیÇ ãÚáÞ ÏÑ ÂÓãÇä ÊæÓØ ÇäÓÇäåÇی Çæáیå ÈÑ Ñæی ÏیæÇÑå ی

ÛÇÑåÇ ÑÝÊå ÊÇ ÊáÇÔåÇی ÈÓیÇÑی ˜å ÈÑÇی ÓÇÎÊ ãÇÔیäی ÈÑÇی ÑæÇÒ ÏÑ ÂÓãÇä æ ÏæÑ ÏÓÊ åÇÓÊ. ÏÑ Çیä ãیÇä "ÑÓی

 یáÑ" ÇÒ Ìãáå ˜ÓÇäی ÇÓÊ ÊáÇÔåÇی ÝÑÇæÇäی ÏÑ Çیä Òãیäå ÇäÌÇã ÏÇÏ ÊÇ ÊæÇäÓÊ ãÇÔیä ÑæÇÒ ÎæÏ ÑÇ ÈÓÇÒÏ

.(æیŽå ˜ÇãیæÊÑ) ÒیÑ äæیÓ ÝÇÑÓی

 

10. ÈåÊÑیä ÓÇÍá åÇی ÏäیÇ

11. ÏáÝیä åÇ æ æÇá åÇ

12. ÊÇÑیÎ ØÈیÚی ÇÑæÇ

13. ÚãÞ ÂÈی

14. ˜ÑیÓÊیä ÑæäÇáÏæ ¡ ÓÑی ˜å ÂÑÒæ ÏÇÔÊ

ãÓÊäÏی ÒیÈÇ æ ÏیÏäی ˜å ÏÑ Âä ÈÇ ˜ÑیÓÊیä ÑæäÇáÏæ º ÈÇÒی˜ä ãÍÈæÈ ÝæÊÈÇá ÑÊÛÇá ÂÔäÇ ãی ÔæیÏ . ÏÑ Çیä ãÓÊäÏ ÈÇ Òäϐی ÔÎÕی º ä

Íæå Òäϐی æ Òäϐی ÍÑÝå Çی æ ÝæÊÈÇá æی ÈیÔÊÑ ÂÔäÇ ãی ÔæیÏ

15. ÊãÏä ãÔÏå Ñæ

ãÓÊäÏی ÒیÈÇ æ ÏیÏäی ˜å Èå ÈÑÑÓی ÂËÇÑ æ Çã˜Çä ÈÇÓÊÇäی Èå ÌÇ ãÇäÏå ÇÒ ÊãÏä ˜åä Ñæ ãی ÑÇÒÏ . ÊãÏä Ñæ ¡ ی˜ی ÇÒ

 ÈÒѐÊÑیä æ ÇÝÓÇäå Çی ÊÑیä ÊãÏä åÇی ÈÇÓÊÇäیÓÊ ˜å ãÊÇÓÊÝÇäå ÂËÇÑ ÒیÇÏی ÇÒ Âä Èå ÌÇ äãÇäÏå æ ÓæÇáÇÊ ÒیÇÏی ÏÑÈÇÑå Âä ÈÑÇی

ãæÑÎÇä æ ÈÇÓÊÇä ÔäÇÓÇä æÌæÏ ÏÇÑÏ

 

ÊæÌå : ÏÑ ÕæÑÊ ÊãÇیá ãی ÊæÇäیÏ ÇÒ áیÓÊ ãÓÊäÏ åÇی ãæÌæÏ ÏÑ ÓÇیÊ Èå ÌÇی

 åÑ ˜ÏÇã ÇÒ ãÓÊäÏåÇ ÌÇیÒیä ˜äیÏ æáی ÊæÌå ÏÇÔÊå ÈÇÔیÏ ˜å ÊÚÏÇÏ ˜á ãÓÊäÏ åÇ

 ˜ãÊÑ ÇÒ 15 Ïی æی Ïی äÈÇÔÏ æÇÑ ÈیÔÊÑ ÔÏ åÑ Ïی æی Ïی  ÌÏیÏ Èå ÇÒÇی åÑ

Ïی æی Ïی ÇÒ 700 ÊæãÇä Èå ÝیãÊ ˜á ÇÖÇÝå ÎæÇåÏ ÔÏ.

áیÓÊ ãÓÊäÏ åÇ ÏÑ ÏÇÎá ÓÇیä ˜áی˜ ˜äیÏ.

15 Ïی æی Ïی ÇÒ ÈåÊÑیä ãÓÊäÏ åÇی ÏیÏäی ÝÞØ 11 åÒÇÑ ÊæãÇä

 

 

<<   áیä˜ åÇ  ی ÏÇÛ  >>

 

 

         » Çæáیä ÑÞÕ ÏÎÊÑÇä æ ÓÑÇä ÏÑ Çæáیä ÏÇäԐÇå ãÎÊáØ ÚÑÈÓÊÇä!! (+Ú˜Ó) ÌÏیÏ

         » ÈÇÒ åã ÏÑ ÇäáیÓ: ÊÌÇæÒ 5 ÓÑ 13¡ 16¡ 17ÓÇáå Èå ÏÎÊÑ 15ÓÇáå!!  ÌÏیÏ

         » ÙåæÑ ÍÖÑÊ ãÑیã(Ú) ÏÑ ÒیÑ Òãیä ی˜ ÎÇäå!! ÌÏیÏ

         » ÇÏÚÇی ÌÇáÈ ãÓäÊÑیä Òä ÏäیÇ :ÚÒÑÇییá ÑæäÏå Çã ÑÇ ã ßÑÏå ÇÓÊ!! ÌÏیÏ

         » ÊÕæیÑی ÌÇáÈ ÇÒ ÂäÌáیäÇ Ìæáی Èå ÚäæÇä äãÇÏ ÂÒÇÏی ÌÏیÏ

         » ÒäÇä ãیÊæÇääÏ ÏÑ ÈÑÇÈÑ åÑ ÖÑÈå ÔæåÑ Ïæ ÖÑÈå Èå Çæ æÇÑÏ ˜äÏ!

         » Ú˜Ó : ÊیÑ ÈÑÞ ÔÝÊ ÇäیÒ ÏÑ ÇÓÊÇä åÑãҐÇä! (+Ú˜Ó) ÌÏیÏ

         » ãÑÏی ˜å ÊãÇã ÊáÇÔÔ ÑÇ ãی˜äÏ ÊÇ ÈÇ ÓیäåÇÔ Èå ÝÑÒäÏÔ ÔیÑ ÈÏåÏ!!

         » ÏÑÏÓÑ ÈæÓیÏä ÏÎÊÑ ÊæÓØ ÏÑ!!  ÌÏیÏ

         » ÇÒÏæÇÌ ÏÑ ÈÇ ÏÎÊÑ ÍáÇá ÇÓÊ!! ÌÏیÏ

         » ÒäÇäی ˜å ãÑÏ ãیÔæäÏ!  ÌÏیÏ

         » ÊæÒیÚ Ýیáã ãÓÊåÌä ÇÒ Òä ÇیÑÇäی ÏÑ ÂÐÑÈÇیÌÇä

         » ÈÚÏ ÇÒ ÔáæÇÑåÇی ãæåäº ÊæÒیÚ ˜ÝÔ åÇیی ˜å ÒیÑ Âä ˜áãå «Çááå» ÞÑÇÑ ÏÇÑÏ!!

         » ÏÎÊÑÇä ÔÇیÓÊå æäå ÔÇیÓÊå ãیÔæäÏ¿!  ÌÏیÏ

         » ÝÑÖیå Úáãی ÏÑ ãæÑÏ ÈÏä Ìä!!

         » ÈÍÑÇäی ÌÇáÈ ÏÑ ˜æÈÇ: ÈÍÑÇä ßÇÛÐ ÊæÇáÊ!!

         » ی˜ ˜æÓå ÚÇÔÞ ی˜ ãÇåییÑ ÔÏå ÇÓÊ!! (+Ú˜Ó)

         » ÊÌÇæÒ ÒäÇä Èå ãÑÏÇä ÏÑ ÇÑÊÔ ÕåیæäیÓÊی!!  ÌÏیÏ

         » ÊæáÏ ی˜ äæÒÇÏ ÚÌیÈ ÇáÎáÞå: ی˜ ÓÑ¡ Ïæ ÈÏä¡ 4ÏÓÊ æ ...!

         » ãیÏÇäیÏ ÑÇ ÊÚÏÇÏ ÏÇãÇϝåÇ ˜ã ÔÏåº ÈÎÇØÑ Çیä ÎÇäã!!

         » åی ÝÊæÔǁی ÏÑ ˜ÇÑ äیÓÊ...

         » ãÏá Òä ãÔåæÑ ÇäáیÓی ÏÑ ÚÑÇÞ ãیÌäÏ! (+Ú˜Ó)

         » Ú˜Ó: : ÞæÑÈÇÛå äæÑÇäی !

         » Ú˜Ó:ی˜ ÎæäÂÔÇã ˜á ÇãÑی˜Ç ÑÇ Èå æÍÔÊ ÇäÏÇÎÊ!

         » åÇÈیá æ ÞÇÈیá æ ÝÑÒäÏÇä ÍÖÑÊ ÂÏã(Ú) ÈÇ å ßÓÇäì ÇÒÏæÇÌ ßÑÏäÏ¿!

         » ÌÇäÔیä Ìæãæä Èå ÔȘå Óå ãی ÂیÏ

<< ÈÞیå ی   áیä˜ åÇ    >>

 

         » Ó ÇÒ Ô˜ÓÊä äÇÎäåÇی ی˜ Òä¡ ÍÇáÇ ی˜ ãÑÏ ÕÇÍÈ ÈáäÏ ÊÑیä äÇÎä ÏäیÇ (+Ú˜Ó)

         » ÊÕÇæیÑ ÈååÇی ÏæÞáæی Ñی˜ی ãÇÑÊیä!!

         » ÑÇ ÈÏä ÓæÒä ÓæÒä ãی ÔæÏ¿

         » ÊÍÑی˜ ÑÔÏ ãæ ÈÇ ÈÚÖی ãیæå åÇ

         » ÚÖæی ÇÒ ÈÏä ˜å ÓÇáی ی˜ ÈÇÑ ÈÇیÏ ÔÓÊå ÔæÏ!!

         » ÚÝæäÊ åÇی ÞÇэی ÏÑ ÎÇäãåÇ

         » ÈÇ Çیä ÑæÔ ÝÑæÔäϐÇä åäÇã ÇÚáÇã ÊÇÑیÎ ÇäÞÖÇ ÑÇÓʐæ ãیÔæäÏ!

         » ÈáäÏÊÑیä ÓÇÎÊãÇäåÇ ÊÇ ÇیÇä ÓÇá ۲۰۱۰

         » ÈãÈ ÇÊãی æäå ãäÝÌÑ ãیÔæÏ¿ (+Ú˜Ó)

         » ÏÑÇÒÊÑیä ãæÊæÑÓی˜áÊ ÌåÇä Èå Øæá 14ãÊÑ! (+Ú˜Ó)

         » äæÒÇÏی ˜å ÔÑÇیØ ÊæáÏÔ ÑÇ ˜Óی ÝÑÇãæÔ äÎæÇåÏ ˜ÑÏ!!

         » ãÑÏی ÈÇ ãËÇäå Î昡 ÇäÔÊ ÞØÚ ÔÏåÇÔ ÑÇ ÈÒѐ ˜ÑÏ!!

         » ãÑÏی ˜å 5ãیáیæä æäÏ ÏãÇÛÔ ÑÇ Èیãå ˜ÑÏå ÇÓÊ!! ÌÏیÏ

         » ÎیÇÈÇä æáیÚÕÑ æäå ãÊæáÏ ÔÏ¿!

         » ÇÝÒÇیÔ 7 ÈÑÇÈÑی ÌäیäåÇی ÎیÇÈÇäی!!

         » lost ÈÇ ÓÇäÓæÑ ÝÑÇæÇä ÏæÈáå ÝÇÑÓی ãیÔæÏ!!  ÌÏیÏ

         » ÊÕÇæیÑی ÏیÏäی ÇÒ ÊÈÏیá یß ÓÑ Èå یß ÏÎÊÑ ÒیÈÇÑæی! 

     

مستند عجایب دنیا
ãÓÊäÏ ÚÌÇیÈ ÏäیÇ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

مستند عجایب دنیا
شکوه تخت جمشید
Ô˜æå ÊÎÊ ÌãÔیÏ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

شکوه تخت جمشید
مومیایی نفر تیتی
ãæãیÇیی äÝÑ ÊیÊی

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

مومیایی نفر تیتی
داستان کشی نوح
ÏÇÓÊÇä ˜Ôی äæÍ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

داستان کشی نوح
ساخت اهرام عظیم مصر
ÓÇÎÊ ÇåÑÇã ÚÙیã ãÕÑ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

ساخت اهرام عظیم مصر
مستند عظمت نور
ãÓÊäÏ ÚÙãÊ äæÑ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

مستند عظمت نور
المپیک حیوانات
Çáãی˜ ÍیæÇäÇÊ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

المپیک حیوانات
حیات وحش فیل ها
ÍیÇÊ æÍÔ Ýیá åÇ

ÞیãÊ : 4,500 ÊæãÇä

 

حیات وحش فیل ها
داستان هندوستان
ÏÇÓÊÇä åäÏæÓÊÇä

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

داستان هندوستان
کروکدیل فراعنه
˜Ñæ˜Ïیá ÝÑÇÚäå

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

کروکدیل فراعنه
زندگی حیوانات خونسرد
Òäϐی ÍیæÇäÇÊ ÎæäÓÑÏ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

زندگی حیوانات خونسرد
شیرهای هندوستان
ÔیÑåÇی åäÏæÓÊÇä

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

شیرهای هندوستان
گردباد
ÑÏÈÇÏ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

گردباد
دلفین ها و وال ها
ÏáÝیä åÇ æ æÇá åÇ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

دلفین ها و وال ها
اختاپوس
ÇÎÊǁæÓ

ÞیãÊ : 3,900 ÊæãÇä

 

اختاپوس

 


 

 

rolex watch
 
 
 
 


__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive