به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Sunday, October 11, 2009

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Inaro Nadidi Motmaenam !! 

 

 

 

 

 

åÑ ی ÈÎæÇåی åÓÊ

 

ÑØÑÝÏÇÑÊÑیä

 
ÇíäÌÇ ÇíÑÇä ÇÓÊ¿¿¿!!!
[i]
ÈÑÊÑíä æ ÌäÌÇáí ÊÑíä ãÓÊäÏåÇí ÇíÑÇäí ÝÞØ ÏÑ íß  dvd Èی äÙیÑ 
ÞíãÊ: 5000  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÑæÔåÇí ÌÏíÏ ÈÓÊä ÔÇá
[i]
ØæÑ ÔÇá ÎæÏ ÑÇ ÒíÈÇÊÑ ßäíã¿!....ÈÑÇí Çæáíä ÈÇÑ ÏÑ ÊÇÈÓÊÇä 2009
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
áÇÛÑí ÏÑ 10 ÏÞíÞå
[i]
ÏáÊÇä ãí ÎæÇåÏ åÑ áÈÇÓí ßå ÏæÓÊ ÏÇÑíÏ ÇäÏÇÒå ÊÇä ÈÇÔÏ¿ æ Ôی˜ ÈÇÔیÏ
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÈÇÒí Ìæãæä 1 ¡ 2 ¡ 3
[i]
Ìæãæä ÊÍÊ ÇãÑ ÔãÇ ÞØÚÇð ÈÇ åæÔ ÊÑ æ ÒíÑßÊÑ ÎæÇåÏ ÈæÏ Ìæãæä äÒÏíß ÊÑ ÇÒ åãíÔå
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
Ýíáã ÎÕæÕí ÇÒ ÈÇÒíÑÇä åÇáíææÏ
[i]
ÎÕæÕí ÊÑíä ãÓÇÆá Òäϐí ÈÇÒíÑÇä ãÔåæÑ ÑÇ ÈÈíäíÏ æÇÑÏ ÎáæÊ ÎÇäã åÇí åÇáíæÏí ÔæíÏ
ÞíãÊ: 6000  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÂãæÒÔ Ôíäíæä ÚÑæÓ 2009
[i]
ÈåÊÑíä æ ÞÔäÊÑíä ÚÑæÓ ÓÇá ÔæíÏ ÑÇ ÂÑÇíԐÇå...¿¿¿ ÂÑÇíÔÑ ÎæÏÊÇä ÈÇÔíÏ
ÞíãÊ: 5500  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÔÊ ÕÍäå ÓÑíÇá Ìæãæä
[i]
ÇÒ ÇÊÝÇÞÇÊ ÔÊ ÑÏå ÓÑíÇá Ìæãæä ÞÏÑ ãí ÏÇäíÏ¿! ÊÇ å ÍÏ ãیÏÇäیÏ ¡ ÊÇ ÍÇáÇ یÒی ÔäیÏیÏ
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÌÏíÏÊÑíä æ ÂÎÑíä ßäÓÑÊ íÇäí
[i]
ÇÌÑÇí ÝæÞ ÇáÚÇÏå íÇäí Èå åãÑÇå ÈåÊÑíä ÎæÇääϐÇä ÇӁÇäíæáí + ÔÊ ÕÍäå í ßäÓÑÊ
ÞíãÊ: 4500  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ãÓÊäÏ ÈÏä ÇäÓÇä ÇÒ ÌÆæÑÇÝíß
[i]
ÏÑ Çíä Ýíáã ÔãÇ ÓæÇÑ ßÔÊí ÌÇÏæíí äÔäÇá ÌÆæÑÇÝíß ãíÔæíÏ
ÞíãÊ: 4500  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
Need For Speed Shift Racing
[i]
áÐÊ ÑÇääϐí ÈÇ ÇÎÑíä ÓÑÚÊ ããßä ÑÇ ÊÌÑÈå ßäíÏ...
ÞíãÊ: 4500  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
Ýíáã ÌäÌÇáí äíãå ãÇå
[i]
ÈÇ ÈÇÒí ÌäÌÇáí åÏíå ÊåÑÇäí æ áÔíÝÊå ÝÑÇåÇäí
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÓÑíÇá ÚÔÞ ãä ÓÇã Óæä
[i]
ÑØÑÝÏÇÑÊÑíä ÓÑíÇá ÏÑ ÈíÔ ÇÒ 30 ßÔæÑ ÏäíÇ ....íß ßãÏí ÏÑÇã ÊãÇã æ ßãÇá
ÞíãÊ: 9500  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÝÞÑ æ ÝÍÔÇ
[i]
ÝÞÑ æ ÝÍÔÇ ÎæÏ ÝÑæÔí ÒäÇä ÎíÇÈÇäí æ ÏÎÊÑÇä ÝÑÇÑí ÌäÌÇáí ÊÑíä Ýíáã  ÊÇÑíÎ
ÞíãÊ: 4500  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ØÚã ÔÑÈÊ ÈÇ ÈÇÒí ÓæÓÇäæ
[i]
ÈÇÒíÑ ÝæÞ ÇáÚÇÏå ÒíÈÇí ÓÑíÇá Ìæãæä Çíä ÈÇÑ ÏÑ ÓÑíÇá ÚÇÔÞÇäå
ÞíãÊ: 7000  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ãÚÌÒÇÊ Çáåí ÏÑ ÞÑä 21
[i]
ÂíÇ Èå ãÚÌÒå ÇÚÊÞÇÏ ÏÇÑíÏ ¿¿ ãÚÌÒÇÊ ÎÏÇæäÏ ÏÑ ÞÑä 21 íÓÊ ¿
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
Ìæãæä 3 "äÓÎå ÇÕáí"
[i]
ÔÇåßÇÑí ÏæÈÇÑå ÇÒ ÓíäãÇí ßÑå Ìæãæä 3 ...ÇÏÇãå ÓÑäæÔÊ äæÇϐÇä Ìæãæä
ÞíãÊ: 7500  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÎØÑäÇß ÊÑíä ÕÍäå åÇ
[i]
ÔãÇ ÈÇ ÏíÏä Çíä ÕÍäå åÇ æÇÞÚÇ Ôæßå ÎæÇåíÏ ÔÏ.
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÑÇÒåÇí ԐÝÊ ÇäíÒ Ðåä ÇäÓÇä
[i]
Ðåä ÔãÇ åãå íÒ ÑÇ ßäÊÑá ãí ßäÏ ... Ó ÈÇíÏ ÑÇÒåÇí ÏÑæä ÐåäÊÇä ÑÇ ÈÏÇäíÏ ....
ÞíãÊ: 3800  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÓÑíÇá ÔÑÇíØ ÚÔÞ
[i]
ÈÇÒí ÝæÞ ÇáÚÇÏå Ìæãæä ÏÑ íß ÓÑíÇá Èí äÙíÑ ÚÔÞí
ÞíãÊ: 15000  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 
 
ÊÑÓäÇß ÊÑíä ÝíáãåÇí 2009(3)
[i]
ÈÇ ßíÝíÊ ÚÇáí æ ÒíÑäæíÓ ÝÇÑÓí ÞÇÈá ÎÔ ÏÑ ßÇãíæÊÑ
ÞíãÊ: 5000  ÊæãÇä 
 
[t] [k]
 

 

 

 
ãÚÌÒå Çí ÏÑ ÇÝÒÇíÔ ÞÏ
[i]
ÑæÔåÇí æíŽå í æäí ÇÝÒÇíÔ æÇÞÚí ÞÏ ÇÒ 5 ÊÇ 10 ÓÇäÊíãÊÑ ÏÑ 10 åÝÊå
ÞíãÊ: 8500  ÊæãÇä 
˜ÊÇÈ æ Óی Ïی
[t] [k]
 
 
ßÊÇÈ ãáæÏí ÚÇÔÞÇäå ÒíÓÊä
[i]
ãåÇÑÊ åÇí ÔÇÏ ÒíÓÊä- ÂãÇϐí åÇí ÞÈá ÇÒ ÇÒÏæÇÌ ...
ÞíãÊ: 8000  ÊæãÇä 
˜ÊÇÈ æ Óی Ïی
[t] [k]
 
 
ÏÓʐÇå ÊÛííÑ ÕÏÇ ...magic hand
[i]
ßÇÝíÓÊ Çíä åäÏÒÝÑí ÑÇ Èå æÔí ÎæÏ æÕá ßäíÏ æ ÕÏÇí ÎæÏ ÑÇ ÊÛííÑ ÏåíÏ...ÎæÔÊ ãíÇÏ
ÞíãÊ: 19000  ÊæãÇä 
˜یÊ Çá˜ÊÑæäی˜ی
[t] [k]
 
 
äÑã ÇÝÒÇÑ ÊÞæíÊ ÇãæÇÌ ãÛÒ
[i]
ÂíÇ ãí ÏÇäíÏ Ïáíá ÌÐÇÈíÊ ÌåÇäí ÂÞÇí ÔÑáæß åæáãÒ íÓÊ¿ÊãÑßÒ æ ÏÞÊ ÝæÞ ÇáÚÇÏå ÈÑ ãÍíØ ÇØÑÇÝ æ ÏÇÔÊä ÍÇÝÙå Þæí
ÞíãÊ: 7000  ÊæãÇä 
CD/DVD
[t] [k]
 
 
ÓÇÚÊ Bijan
[i]
íß ÓÇÚÊ ÇӁÑÊ åã ÈÑÇí ÎÇäã åÇ åã ÈÑÇí ÂÞÇíæä
ÞíãÊ: 7000  ÊæãÇä 
ÒíæÑÂáÇÊ
[t] [k]
 
 
ãíäí ãÇÓÇŽæÑ ÕæÑÊ
[i]
ÂÎÑíä æ íÔÑÝÊåÊÑíä ÏÓʐÇå ÒíÈÇíí æÓÊ ÕæÑÊ æ ÈÏä ...
ÞíãÊ: 9000  ÊæãÇä 
ÒÔ˜ی æ ÓáÇãÊ
[t] [k]
 
 
ãíäí ãæíä äÏßÇÑå brawn
[i]
ÞØÚÇÊ ãäÍÕÑ ÈÝÑÏ ÈãäÙæÑ ÇäØÈÇÞ ÈÇ ÎØæØ ÕæÑÊ æ ÈÏä ÔãÇ ÈÇ ÏÞÊ æ Çíãäí ÈÇáÇ
ÞíãÊ: 16000  ÊæãÇä 
ÒÔ˜ی æ ÓáÇãÊ
[t] [k]
 
 
ÂãæÒÔ ÒÈÇä ÇäáíÓí ÏÑ ÎæÇÈ
[i]
ÇãæÇÌ ãÛÒí ÇäÓÇä ÏÑ ÍÇáÊ ÎæÇÈ ÈÇ ÍÇáÊ ÈíÏÇÑí ÊÝÇæÊ ãí ßäÏ. æÞÊí ÇäÓÇä ÎæÇÈ ÇÓÊ Ç
ÞíãÊ: 8000  ÊæãÇä 
CD/DVD
[t] [k]
 
 
ÈåÊÑíä ÑæÔ ãÚÇÝíÊ ÇÒ ÓÑÈÇÒí
[i]
åã ßÇÑ íÇÏ ÈíÑíÏ åã ÍÞæÞ ÏÑíÇÝÊ ßäíÏ æ åã ÇÒ ÎÏãÊ ÓÑÈÇÒí ãÚÇÝ ÔæíÏ
ÞíãÊ: 8000  ÊæãÇä 
˜ÊÇÈ æ Óی Ïی
[t] [k]
 
 
ÂãæÒÔ ÊßäíßåÇí ÊÓÊ Òäí ßäßæÑ
[i]
ÂãæÒÔ æíÏíæÆí ßÔÝ Òíäå ÕÍíÍ   (ãåäÏÓí ãÚßæÓ íÇ Test Reverse Engineering )
ÞíãÊ: 12000  ÊæãÇä 
˜ÊÇÈ æ Óی Ïی
[t] [k]
 
 
ÈÏäÓÇÒí ÝÞØ ÏÑ 8ÏÞíÞå
[i]
ÈÇ ÊãÑíäÇÊ ßæÊÇå ãÏÊ æ ãæËÑ ÒíÈÇ ÊÑíä ÇäÏÇã ÑÇ ÏÇÔÊå ÈÇÔíÏ ÝÞØ 8 ÏÞíÞå áÇÒã ÏÇÑí
ÞíãÊ: 8000  ÊæãÇä 
˜ÊÇÈ æ Óی Ïی
[t] [k]
 
 
ÇäÔÊÑ ÓÇÚÊí
[i]
ÈÇ íß ÊíÑ 2 äÔÇä ÈÒäíÏ...  åã ÇäÔÊÑ æ åã ÓÇÚÊ...åã ÈÓíÇÑ Ôíß åã Îíáí ãÊÝÇæÊ
ÞíãÊ: 8500  ÊæãÇä 
ÒíæÑÂáÇÊ
[t] [k]
 
 

 

 

ÈíÇãæ ÓÑí åÝÊ ÓÏÇä ÑÇ ÈåÊÑ ÈÔäÇÓíã[100]
ÛÑÝååÇí ÓÇáä ÇÊæãÈíá ÝÑÇäßÝæÑÊ[76]
ÇÊÇÞ ßÇÑ ÝÑÔʐÇä å ÌæÑí Îäß ãí ÔæÏ¿[124]
ÎáÇÞíÊ ÊÇ ßÌÇ ¿[103]
Ìåäã ¿[67]
Þæí ÊÑíä ãÑÏ ÌåÇä (Joby Mathew )¿[43]
ÂÑÇíÔ ÕæÑÊ ÞÏã Èå ÞÏã[6]
ÌÏíÏÊÑíä ÚßÓ åÇí áÔíÝÊå ÝÑÇåÇäí[20]
ÒíÈÇíí ÏÑ ÓÇÍá ÏÑíÇ ...[10]
åÇíáÇíÊí ÒíÈÇ ÈÇ 4 ãÑÍáå[409]
ÌÏíÏ ÊÑíä ÚßÓ åÇ ÇÒ ßÑíÓ ÈÑÇæä Chris B[279]
äÏ äßÊå ÈÑÇí ÏáßäÏä ÇÒ æíäÏæÒ XP[71]
ÚßÓåÇí ԐÝÊ ÇäíÒ ÇÒ ÍÔÑÇÊ[91]
ÊÈáíÛÇÊ ÌÇáÈ ÖÏ ÓíÇÑ! (ÌÏíÏ)[107]
ÏÑÈÇÑå ãæßäåÇí ÈÑÞí ÈíÔÊÑ ÈÏÇäíÏ[108]
æäå ÎØ Ôã ÍÑÝå Çí ÏÇÔÊå ÈÇÔíã¿!![540]
äßÇÊí ÏÑ ÎÕæÕ ÍÇáÊ ÏÇÏä ãæåÇ[427]
ÓÞØ Ìäíä[418]
ÚßÓ åÇí ÎäÏå ÏÇÑ ÇÒ ãÓ åÇ ÏÑ ÍÇá ÈÇÒí[495]
ãíáíÇÑÏÑ åÇí ÌæÇä[374]
ÇÓ Çã ÇÓ ÚÇÔÞÇäå[273]
ÚßÓ åÇí ÇÒ ßÇÑ åÇí ÎØÑäÇß![527]
ÚßÓ åÇí ÌÇáÈ æ ÏíÏäí ÇÒ íß ãÑÏ åäÑãäÏ![467]
ÚßÓ åÇí ÌÇáÈ æ ÇÈÊßÇÑí![309]
ãÏá åÇí ÌÇáÈ ßÝÔ ÒäÇäå[301]

 

  

 
 

 __._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive