به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Sunday, July 11, 2010

.: JaRaGhe :. Rahnamaye Eghamat Dar Canada!! ( Hatman Bebinid )�������������� ���������� ���� ������������ - ����������
 

 

 

�������� ���������� ���������� �� ���������� ���������� ���� ������������
���������� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� �� ������������
�������� ���������� ���������� ���� �������������� �� ���������� �������� �������� ���������� ���� ������������ . ���������� ���������� ������������ ���� ������ ���� �������� �������� ���� 100 ������ ���� ���� �������� ������ ���� ������������ ���� �������� .
�������� �� �������������� ���� ���� ���������� �������� �������� ���������� ���������� �������� .

���������� :
���������� �������� ������������ �������������� �������� ���������� ���� ������������
������������ �������������� �������� ������������ �������� ������
������������ �������� �������������� �������� ������������ ���������� ������
�������������� �������� ������ ������������ ���������� IELTS �� ������������ ������������
13 �������� �������������� �������������� ���� ������������

 

������ �������� (�������� ����������������) -  ������������ �������� ������������ �������������� ���������� ���� ������������ ���������� ����.

�������� �������������� �������������� ���������� (Target): �������������� �������� ���������� �� �������� ������������ ������������ �������������� ���������� ������. ���������� ������ �������������� �������� ������ ���������� ���� ���� �������� ������ ���������� ���� �������� ������ ������.

���������� ���� ������ �������������� ���������� ���� ������ ���� ���������� 26 ������ 2010 (5/4/1389) ������������ ������ �������� �������� ���������� ������������ ���������� ���� ���������� ���������� ���������� ������������ ���������� ���� ������������ ���������� ������������������ ������������ ���� ������ �� ���� ������ �������������� ���������� ������������ �������� ���� ��������:

��������: ������ ������ ���� ������ ���� ���������� 29 �������� ������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� ���� �������� ������������ ������������ �������� ���� 20000 ���������� ������������ �������� ������������ ������������ ���� ������ �� ���� ���� �������� �������������� 1000 ������������ ���� �������� ���������� ���� ������ �������� ���� ������������ ���������� �������� ���� ������. ������ ���� ���� ������������ ���� ���� ���� ������������ ���������� ������ �� ���������� �������� ���� ���������� �������� ���� ������������ ���������� �������� ���� ��������.

�������������� ������ ������ �������� ���������� ���� ���������� �������������� �������� ���� ������������ ���������� ������ ������.

�������� ���������� ��������:

������������ �������������� �� ���������� ���������� (NOC 0631) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������ ���������� ���������������� (���� ���� ��������������) (NOC 0811) ������ ������ �������� ���������� ���� ������������ ������ �������� �� �������� �� ������ �� ������ �� ���������� �������� ������ ��... ���� ���� ���� ���� ��������.) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������ ���������� �������� ���� ���������� ���������� ���������� ���� ������������ ���������� (���������� �������������� ���������� ������������ �� �������������� ������������������ �������������� ���������������� �������������� ������������ �������������� ������������������ �� ...) (NOC 1233) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������� �������������� �������� �� ���������� (NOC 1233) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������������ ���� �� ������������������ �������� ������ �������� ���������� (NOC2121) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������� ������������ (NOC 2151) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������ ���������� (NOC 3111) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������ ���������� (NOC 3112) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������������� (NOC 3113) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������������ (NOC 3131) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������������������� (NOC 3142) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������� (NOC 3152) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������� �������������������� �������� ������������ �� �������������������� (NOC 3215) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������������� �������� �� ���������� (NOC 3222) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������� �� ������ ���������������� (NOC 3233) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������������� (NOC 4151) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������� �������������� (NOC 4152) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������� (NOC 6241) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������ (NOC 6242) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������������� �� ������������ ������ ���������� ������ �� ���������� (NOC 7215) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������������� �� ������������ ������ ���������� �������������� (NOC 7216) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������� (NOC 7241) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������� ���������� (NOC 7242) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������� ���� ���� (NOC 7251) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���������������� �� �������������������� ���������������� ������������ (NOC 7265) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

������������ ������ ���������� �������� ���������� (NOC 7312) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������������� ������������ (NOC 7371) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������� �� �������������� ������������ ������������ �� �������� ������������ ���������� �������� �� ������ ���������� (NOC 7372) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

�������������� �������� ���������� ������������ ������ �� ������ (NOC 8222) (�������� ������������ ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��������.)

���� ���� ���������� ��������. �������� ������ ���������� ���������� ������������ ������������ ������ �������� �������������� ���� �������� ������ 1 ������ ���� ������ ������ �������� �������� ������ �� �������������� �������� �������������� �������� �� ������������ ���������� ���� ���������� �������� ������. �������������� ���� �������� ���� ������ ���������� ���������� ����������!

 

 

�������� ������������ ���������� ������ �� �������������� ���������� �������� �������� 

�������� �������� 

 
��������:

021- 22 92 02 73

021- 22 92 02 72

021- 22 92 02 71

www.online-target.com

 

������ ���������� ���������� ���������� �������� . ���� ������ ���������� ���������� �������� ���������������� �������� �������� �������� ���������� �������� ���������� - ���������� ��������

������ ������������ ������������ ���� ���������� ������������ ���������� ������ ��������.

   

������������ �������� �� ���������� ( CNC ) ���� �������� �� ���� ��������

���� 30 ���������� ���������� �������� �� ���� ������ 9 ������ ���������� ������������

���������� ������ �������� �� �������������� �������� ���������� �� ������ �� ��������������

�������� ������������ �������������� ���������� ��������  �� ���������������� �������� ��������

���������� ������������������ ������ �������� ���������� ������������������ ���������� �������������� ���������� �������� �������������� �������� ���������������� ���� ���������� ��������

���� ���� ���������������� ���� ���� ���������� �������� �������� ���������� ������������ ����������  ���������� �� ������������

�������� ���������� ���������� ������ �� ���� ������ �� ������ ���������� �� ������ ���������� �� ��������

������������ ���������� ������ �� ���������� �������� ���� ���� �������� �������� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ����������

��������SPINNAKER ���� ������ ������ ���� ������ ���� �������������� ������ ���� ���� ������������ ���������� ��������

�������������� �������� ������ ������������ ���������� �������� ���� ���������� ������ �� ���������� ������  ������ ��������������

���������� ������ �� ������������������ ���������� ������������������ ������������ �������������� ������ �������������������� �������� �������������� ���������� ������

���������� ������������ : ������������������ �������� �������� �� ������������ �� �������� �������� �� ������������ �� ������ �� ���������� �� ��������������

�������� �� �������� ���������� �������� �� �������� ������ �������� �� MDF  
���������� ���� ������

���� ������ ���������� ���� ���������� �������� �������� �������� ���� ���������������� �������������� ������ ���� ����������

�������� �������� �������� �������������������� ������������ ���������� ������ ���� ������ ���� ���������� �������������� ���� ��������.

���������� �� ���������� �������� ������ �������� ���������� �� ������������ �� �������������� �� ���������� ������ ����������������

������ ���������� ���������������� ������������ �������� ���������� ������ ������������ ������������ �������� �������� ���� - ���� ���������� ������ ���������������� ������������ ���������� ������ ������

������������ ���� ������ ���������� ���� ����������
 1500 ������ ���������� ���� �������� �������� ������

���������� ���������� ������ �� �������� ������������ �� ������ �� ������������ �� �������� �� �������� ������ ������ ������������ : ���������� �� ...

���������� ������ ������������ ������������ ������������ �������� �� �������������� �������� ��������������

���� ���� �������� ���������� �������� ���� ������ ���������� �������� �������� ���������� �������� �������� �� ����������

���� �������� �������� ���� �������� ���������� ���������������� �������� ����������
���������� ������ ������������

      �������� ������������������ - ���������������������� �������� ������������ �������� ������
     

���������� �������������� ������������ ������������ �� ����������������

������������������ �������� ������ 
������������ �� ���������� �� ��������

         free hit counters__._,_.___


Jaraaghe Group 

more info : group@jaraghe.org

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir
            www.jaraghe.org
-------------------------------------------
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive