فال روزانه

 

 

 

  http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/480296173.jpg

 

 داد ميزنه گريه ميكنه فايده نداره

 بايد ياد بگيره

 

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/178107067.jpg

 

 چهره اولي بيچاره رو ببين

 

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/924335617.jpg

   

 كمر بيچاره رو شكوند

 

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/205561183.jpg

 

 تمرين عضلات شكم

 

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/139231661.jpg

 

 

 حتي بعد از تمرين ودر حال خوردن غذا از درد گريه ميكند

 

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/482108999.jpg

 

 بدون شرح

 

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/100218657.jpg

 

 دستهايشان راملاحظه كنيد

 

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/821831278.jpg

 

 تحمل كن   صبر داشته باش قهرمان

http://www6.0zz0.com/2009/06/30/07/241673627.jpg

 

 

 

 

 

__._,_.___