به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Monday, January 12, 2009

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Downloade Raaaaaygane Filme HAZRATE YOOSEF(noskhe Amricae : Bible Joseph)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karbare Gerami agar Farsi moshakhas nist > Menu View > Character Encoding > More Encoding > Unicode> UTF-8 ya inja click konid
 


 
www.FDL.ir

 

ÏÇäáæÏ ÑÇیÇä äÓÎå ÂãÑی˜Çیی یæÓÝ æ ÒáیÎÇ - Bible Joseph
|
áیä˜ ãÓÊÞی㠁ÑÓÑÚÊ|

ÚäæÇä Ýیáã: ÓÑäæÔÊ یæÓÝ (Bible Joseph)
˜ÇѐÑÏÇä: ÑÇÌÑ یÇä
äæیÓäϐÇä: ÌیãÒ ˜ÑیäÊæä¡ áیäæá ÊæیäÏ
ÊÇÑیΠǘÑÇä: 16 Ñیá 1995
ŽÇäÑ: ÏÑÇã¡ ãÇÌÑÇیی
ÈÇÒیÑÇä: Ben Kingsley, Paul Mercurio, Martin Landau, Lesley Ann Warren, Alice Krige, Dominique Sanda, Monica Bellucci, Stefano Dionisi, Valeria Cavalli, Kelly Miller æ ...
ãÍÕæá: ÇیÇáÇÊ ãÊÍÏå¡ ÇیÊÇáیÇ¡ ÂáãÇä
ãÍá Ýیáã ÈÑÏÇÑی: ãÑǘÔ
˜ãÇäی: Beta Film
˜یÝیÊ: DVDRip
ãÏÊ ÒãÇä Ýیáã: 3 ÓÇÚÊ
ÍÌã Ýیáã: 1.35 یÇÈÇیÊ
ÇäÏÇÒå Ýیáã: 688x528 ی˜Óá
 

Bibel Joseph - Ýیáã یæÓÝ یÇãÈÑ

Èå Ïáیá ÏÑÎæÇÓÊ ÈÇÒÏیÏ ˜ääϐÇä ãÍÊÑã æ ÇÓÊÞÈÇá Èی äÙیÑ ÇÒ Ýیáã ÍÖÑÊ یæÓÝ Úáیå ÇáÓáÇã یÇ یæÒÇÑÓیÝ ÈÑ Âä ÔÏیã ÊÇ äÓÎå ÂãÑی˜Çیی Ýیáã یæÓÝ یÇãÈÑ ÑÇ Èå ÕæÑÊ ÑÇیÇä ÈÑÇی ÏÇäáæÏ ÞÑÇÑ Ïåیã. ÓÇیÊ ÏÇäáæÏ ÑÇیÇä Çیä ãÌãæÚå ÒیÈÇ ÑÇ ÇÒ ÒÈÇä ÊæÑÇÊ ÈÑÇی ÔãÇ ˜ÇÑÈÑÇä ÑÇãی ÈÇ áیä˜ ãÓÊÞیã ÞÑÇÑ ÏÇÏå ÇÓÊ.

یæÓÝ ÏÑ ÞÑÂä

ÏÑ ÞÑÂä ÏÇÓÊÇä یæÓÝ ÈåÊÑیä ÏÇÓÊÇäåÇ (ÇÍÓä ÇáÞÕÕ) ÏÇäÓÊå ÔÏåÇÓÊ. ÞÑÂä ÏÑ Âیå ۷ ÓæÑå یæÓÝ¡ ÞÈá ÇÒ ÔÑæÚ ÏÇÓÊÇä یæÓÝ¡ ãیÝÑãÇیÏ:«Èå ÑÇÓÊی ˜å ÏÑ ÓѐÐÔÊ یæÓÝ æ ÈÑÇÏÑÇäÔ ÈÑÇی ÑÓÔ ˜ääϐÇä ÚÈÑÊåÇ ÇÓÊ» æ ÇÒ Çیä Âیå Èå ÈÚÏ ÏÇÓÊÇä یæÓÝ ÈیÇä ãیÔæÏ. یÚäی Çیä˜å ÏÑ ÞÑÂä ÏÑ ÏÇÓÊÇä یæÓÝ æ ÈÑÇÏÑÇäÔ ÂیÇÊی Çáåی ÇÓÊ ˜å ÏáÇáÊ ÈÑ ÊæÍیÏ ÎÏÇæäÏ ãی˜äÏ æ Çیä ÂیÇÊ ÏáÇáÊ ãی˜äÏ ˜å ÎÏÇæäÏ æáی ÈäϐÇä ãÎáÕ ÎæÏ (ãÇääÏ یæÓÝ) ÇÓÊ æ ÚåÏå ÏÇÑ ÇãæÑ ÂäÇä ÇÓÊ ÊÇ ÂäÇä ÑÇ Èå Âä ˜ãÇáی ˜å ãیÎæÇåÏ ÈÑÓÇäÏ. æ Çیä ÂیÇÊ ÇÔÇÑå ãی˜ääÏ ÈÑ Çیä˜å ÎÏÇæäÏ ÇÓÈÇÈ ÚÇáã ÑÇ åÑ ØæÑی ˜å ÈÎæÇåÏ ãییäÏ æ ÇÒ Èå ˜ÇÑ ÇäÏÇÎÊä Âä ÇÓÈÇÈ Âä äÊیÌåÇی ÑÇ ˜å ÎæÏÔ ãیÎæÇåÏ ÑÇ ãییÑÏ. ÏÑ Çیä ÂیÇÊ ÈÑÇÏÑÇä یæÓÝ Èå æی ÍÓÏ æÑÒیÏå æ Èå ÍÓÈ ÙÇåÑ Çæ ÑÇ Èå Óæی åáÇ˜Ê ÓæÞ ãیÏåäÏ¡ æáی ÎÏÇæäÏ äÊیÌåÇی ÈÑ ÎáÇÝ Çیä ÙÇåÑ ÑÝÊ æ یæÓÝ ÑÇ Èå æÓیáå åãیä ÇÓÈÇÈ ÒäÏå ˜ÑÏ æ åãÇä ÞÕÏ ÓæÁ ÑÇ æÓیáå ÙåæÑ æ ÈÑæÒ ˜ÑÇãÊ æ ÌãÇá ÐÇÊ یæÓÝ ˜ÑÏ æ ÏÑ åÑ ÑÇåی ˜å Çæ ÑÇ ÈÑÏäÏ ˜å ÈÑ ÍÓÈ ÙÇåÑ ãäÊåی Èå åáÇ˜Ê یÇ ãÕیÈÊ æی ãیÔÏ¡ ÎÏÇæäÏ ÚیäÇ Èå æÓیáå åãÇä ÑÇå Çæ ÑÇ Èå ÓÑ ÇäÌÇãی ÎیÑ æ ÝÖیáÊی ÔÑیÝ ãäÊåی äãæÏ.

یæÓÝ ÏÑ ÊæÑÇÊ

ÈÑ ÇÓÇÓ ÓÝÑ یÏÇیÔ ÏÑ ÊæÑÇÊ¡ یæÓÝ یÇÒÏåãیä ÓÑ یÚÞæÈ æ äÎÓÊیä ÓÑ Çæ ÇÒ ÑÇÍیá ÈæÏ æ ÏÑ ÒãÇäی ˜å یÚÞæÈ Èå áÇÈÇä ÎÏãÊ ãی˜ÑÏ¡ ÒÇÏå ÔÏ.Çæ ÔÑÇÑʝåÇی ÓÑÇä Èáåå æ ÒáÝå ÑÇ Èå ÏÑÔ ãیÝÊ¡ ˜å ÈÇÚË äÝÑÊ ÈÑÇÏÑÇäÔ ÇÒ Çæ ÔÏ. ãÍÈæÈیÊ یæÓÝ ÏÑ äÒÏ یÚÞæÈ ÈیÔÊÑ ÇÒ ÏیÑ ÈÑÇÏÑÇäÔ ÈæÏ¡ æ Èå åãیä ÓÈÈ یÚÞæÈ ÞÈÇی ÑäÇÑäی ÈÑÇی یæÓÝ ÓÇÎÊ. ÈÑÇÏÑÇä æی ÈÑÇی æÇäی áå ÑÝÊäÏ æ یÚÞæÈ äیÒ یæÓÝ ÑÇ Èå ÏäÈÇá ÂäåÇ ÝÑÓÊÇÏ ÊÇ ÇÒ ÓáÇãÊی áå æ ÈÑÇÏÑÇäÔ ÈÑÇی یÚÞæÈ ÎÈÑ ÈیÇæÑÏ. ÈÑÇÏÑÇäÔ ÈÇ ÏیÏä Çæ ÊæØÆåÇی یÏå æ Çæ ÑÇ ÏÑ Çå ÇäÏÇÎÊäÏ. Ó یæÓÝ ÑÇ Èå ÈیÓÊ ÇÑå äÞÑå Èå ˜ÇÑæÇä ÇÓãÇÚیáیÇä ÝÑæÎÊäÏ æ یæÓÝ Èå ÈÑϐی ãÕÑیÇä ÑÝÊÇÑ ÔÏ. ÝæØیÝÇÑ æÒیÑ ÝÑÚæä Çæ ÑÇ ÎÑیÏ æ ÎÇäå æ ËÑæÊ ÎæÏ ÑÇ Èå Çæ ӁÑÏ.Òä ÝæØیÝÇÑ ÇÒ یæÓÝ ÎæÇÓÊ ÊÇ ÈÇ æی åãÈÓÊÑ ÔæÏ¡ ÇãÇ یæÓÝ ÇÒ Çæ ÝÑÇÑ ˜ÑÏ. Òä ÝæØیÝÇÑ Èå ÏÑæÛ Èå ÔæåÑ ÎæÏ ÝÊ ˜å یæÓÝ ÞÕÏ åãÈÓÊÑی ÈÇ Çæ ÑÇ ÏÇÔÊå æ ÝæØیÝÇÑ ÊÕãیã Èå ÞÊá یæÓÝ ÑÝÊ. ÈÇ ãیÇäÌیÑی Òä ÝæØیÝÇÑ¡ یæÓÝ ÇÒ ãѐ ÑåÇیی یÇÝÊ æ Èå ÒäÏÇä ÇÝÊÇÏ.
ÏÑ ÒäÏÇä¡ یæÓÝ ÎæÇÈ ÓÇÞی æ äÇäæÇی ÝÑÚæä ÑÇ ÊÚÈیÑ ˜ÑÏ. ÓÇÞی ÝÑÚæä Ó ÇÒ ÂÒÇÏی¡ Èå ÝÑÚæä ÏÑÈÇÑå ÞÏÑÊ ÊÚÈیÑ ÎæÇÈ یæÓÝ ÝÊ æ ÝÑÚæä ÝæØیÝÇÑ ÑÇ Èå ÏäÈÇá یæÓÝ ÝÑÓÊÇÏ. یæÓÝ ÎæÇÈ ÝÑÚæä ÑÇ Èå åÝʝÓÇá ÎÔ˜ÓÇáی ãÕÑ ÊÚÈیÑ ˜ÑÏ¡ æ Èå ÝÑÚæä یÔäåÇÏ ÏÇÏ ˜å ÏÑ ãÕÑ åÝʝÓÇá äÏã ÐÎیÑå ˜ääÏ. یæÓÝ ãæÑÏ ÊæÌå ÝÑÚæä ÞÑÇÑ ÑÝÊ æ Èå ãÞÇã æÒÇÑÊ ÑÓیÏ.Çæ ÈÇ ÇÓäÇÊ ÏÎÊÑ ÝæÊی ÝÇÑÚ¡ ˜Çåä Çæä ÇÒÏæÇÌ ˜ÑÏ æ ÕÇÍÈ Ïæ ÓÑ Èå äÇãåÇی ãäÓی æ ÇÝÑÇیã ÔÏ. ÈÑÇÏÑÇä یæÓÝ ÈÑÇی ÑÝÊä ÐÎیÑå äÏã Èå ãÕÑ ÂãÏäÏ¡ æ یæÓÝ ÂäåÇ ÑÇ ÔäÇÎÊ æ ÂÒãÇیÔ ˜ÑÏ. æÞÊی یÚÞæÈ äیÒ ÈÇ ÓÑÇäÔ Èå ãÕÑ ÂãÏ¡ ÈÑÇÏÑÇä ÇÒ یæÓÝ ØáÈ ÈÎÔÔ ˜ÑÏäÏ æ Çæ äیÒ ÂäÇä ÑÇ ÈÎÔیÏ. ÊæÌå Èå Çیä ä˜Êå ÇåãیÊ ÏÇÑÏ ˜å یÚÞæÈ ÇÒ ãیÇä åãå ۱۲ ÓÈØ Èäی ÇÓÑÇÆیá ÊäåÇ ÈÑÇی ÝÑÒäÏÇä یæÓÝ æ Èå ÎÕæÕ ÇÝÑÇیã ÈÑ˜Ê ØáÈیÏ æ ÏÑ æÇÞÚ ÇÝÑÇیã ÑÇ ÌÇäÔیä ÏÑÇäÔ ÇÈÑÇåیã æ ÇÓÍÞ æ ÇÓÑÇÆیá (یÚÞæÈ) ÞÑÇÑ ÏÇÏ.

یæÓÝ ÏÑ ÎÇäå ÝæÊیÝÇÑ (ÏÑ ÞÑÂä: ÚÒیÒ ãÕÑ)

Ó ÇÒ ÎÑیÏ یæÓÝ ÏÑ ÈÇÒÇÑ ÈÑÏåÝÑæÔÇä ÊæÓØ ÝæÊیÝÇÑ¡ ÝæÊیÝÇÑ Çæ ÑÇ Èå ˜ÇÎ ÎæÏ ÈÑÏå æ Èå åãÓÑÔ ÒáیÎÇ یÔ˜Ô ãی˜äÏ. یæÓÝ ÏÑ ˜ÇÎ ÝæÊیÝÇÑ ÑÔÏ ˜ÑÏå Èå Óä ÈáæÛ ãیÑÓÏ. Ó ÇÒ ÈáæÛ ÒáیÎÇ ÚÇÔÞ åÑåٔ ÒیÈÇی یæÓÝ ÔÏå æ ÈÑÇی Èå ÏÓÊ ÂæÑÏä æی äÞÔååÇ ãیÑیÒÏ ÇãÇ یæÓÝ ÍÇÖÑ Èå äÇÝÑãÇäی ÇÒ ÑæÑϐÇÑÔ æ ÎیÇäÊ Èå ÚÒیÒ ãÕÑ äãیÔæÏ. ÓÑÇäÌÇã ÒáیÎÇ Ó ÇÒ äÇÇãیÏ ÔÏä ÇÒ یæÓÝ¡ Çæ ÑÇ ãÊåã Èå ÎیÇäÊ Èå ÚÒیÒ ãÕÑ ˜ÑÏå¡ æی ÑÇ Èå ÒäÏÇä ãیÇäÏÇÒäÏ.

ÎæÇÈ ÝÑÚæä (ÏÑ ÞÑÂä: ÇÏÔÇå)

۱۴ ÓÇá ÈÚÏ¡ ÝÑÚæä ÏÑ ÑæیÇ ãیÈیäÏ ˜å åÝÊ Çæ áÇÛÑ åÝÊ Çæ ÝÑÈå ÑÇ ãیÎæÑäÏ æ åÝÊ ÎæÔå ÎÔ˜ åÝÊ ÎæÔå ÓÈÒ ÑÇ äÇÈæÏ ãیÓÇÒäÏ. ÝÑÚæä åãå ÎæÇȝÐÇÑÇäÔ ÑÇ ÈÑÇی ÊÚÈیÑ Çیä ÎæÇÈ ÝÑÇãیÎæÇäÏ ÇãÇ Ìãáی ÇÒ ÊÚÈیÑÔ ÚÇÌÒ ãیãÇääÏ. ÓÓ Èå یÇÏ یæÓÝ ãیÇÝÊäÏ æ ÊÚÈیÑ Âä ÑÇ ÇÒ Çæ ãیÎæÇåäÏ. یæÓÝ ÈیÇä ãی˜äÏ ˜å åÝÊ ÓÇá ÊÑÓÇáی æ ÓÓ åÝÊ ÓÇá ÎÔ˜ÓÇáی ÏÑ یÔ ÇÓÊ Ó ÈÇیÏ ÏÑ åÝÊ ÓÇá Çæá ÞÓãÊی ÇÒ ãÍÕæá ÐÎیÑå ÔæÏ ÊÇ ÏÑ ÒãÇä ÎÔ˜ÓÇáی ãÑÏã ÏÑ ÞÍØی äãÇääÏ. ÈÏیä ÊÑÊیÈ Çæ ÇÒ ÒäÏÇä ÂÒÇÏ ÔÏå æ ÈÇ ãѐ æÊیÝÇÑ ÌÇäÔیä Çæ ãیÔæÏ.

ãáÇÞÇÊ یæÓÝ æ ÈÑÇÏÑÇäÔ

ÏÑ ÒãÇä ÎÔ˜ÓÇáی¡ ˜äÚÇä äیÒ ÏÇÑ ÎÔ˜ÓÇáی ãیÔæÏ. ÈÑÇÏÑÇä یæÓÝ ÇÒ ÓÑ äǍÇÑی ÈÑÇی ÏÑÎæÇÓÊ ˜ã˜ Èå ãÕÑ äÒÏ ÚÒیÒ ãیÑæäÏ. یæÓÝ ÏÑ åãÇä äÇå äÎÓÊ ÂäÇä ÑÇ ãیÔäÇÓÏ ÇãÇ ÇÒ ÂäÌÇ ˜å ÏÑ ÒãÇä ÌÏÇ ÔÏä ÇÒ ÈÑÇÏÑÇäÔ æی ˜æϘی ÈیÔ äÈæÏå æ åÑåÇÔ ÊÛییÑ ˜ÑÏåÇÓÊ¡ ÈÑÇÏÑÇä Çæ ÑÇ äãیÔäÇÓäÏ. یæÓÝ Èå ÂäåÇ ˜ã˜ ˜ÑÏå æ ÇÒ ÂäåÇ ãیÎæÇåÏ ÇÑ ÈÇÒ åã äیÇÒ ÏÇÔÊäÏ ÈÇҐÑÏäÏ æ ÏÑ ÓÝÑ ÈÚÏ ÈÑÇÏÑ ÏیÑ ÎæÏ ÑÇ äیÒ åãÑÇå ÈیÇæÑäÏ. ÂäåÇ ãæÇÝÞÊ ˜ÑÏå ÈÇ ÎæÔÍÇáی ÑÇåی ãیÔæäÏ.

ÑÏå㝠ÂãÏä یæÓÝ æ ÎÇäæÇÏåÇÔ ÏÑ ãÕÑ

ÏÑ ÓÝÑ ÈÚÏی ÌæÇäÊÑیä ÈÑÇÏÑ (ÈäیÇãیä) ÑÇ åã åãÑÇå ÎæÏ ãیÂæÑäÏ. یæÓÝ Ó ÇÒ ˜ã˜ Èå ÂäåÇ ÈÇ ÊÑÝäÏی ÈäیÇãیä ÑÇ äÒÏ ÎæÏ äÇå ãیÏÇÑÏ. یÚÞæÈ ˜å ÇÒ ÏæÑی ÈäیÇãیä Ûãیä ÇÓÊ äÇãåÇی ÈÑÇی ÚÒیÒ ãیäæیÓÏ æ ÈÑÇÏÑÇä یæÓÝ Âä ÑÇ äÒÏ æی ãیÈÑäÏ. ÏÑ Çیä åäÇã یæÓÝ ÎæÏ ÑÇ Èå ÂäåÇ ãÚÑÝی ˜ÑÏå æ ÂäåÇ ÑÇ ÇÒ ÑÝÊÇÑ äÇÔÇیÓÊÔÇä Çå ãیÓÇÒÏ. ÈÑÇÏÑÇä ÔیãÇä ÔÏå æ یæÓÝ ÇÒ ÂäåÇ ÏÑãیÐÑÏ. ÂäåÇ Èå ˜äÚÇä ÈÇҐÔÊå æ ÏÑ ÑÇ äÒÏ یæÓÝ ÈÑÏå æ ÈÏیäÓÇä ÎÇäæÇÏå ÏیÑÈÇÑ ÑÏ åã ãیÂیäÏ.

 

ÈÑÇی ÏÇäáæÏ ÇیäÌÇ ˜áی˜  ˜äیÏ


 

 


 

ÏÇäáæÏ äÑã ÇÝÒÇÑ ÑÇیÇä

ÊãÇãی ÍÞæÞ ãÊä åÇ¡ ÊÕÇæیÑ¡ ÝÇیá åÇ æ ÞÇáÈ ÓÇیÊ ãÑÈæØ Èå ÓÇیÊ ÏÇäáæÏ ÑÇیÇä ãی ÈÇÔÏ æ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ Âä åÇ ÏÑ ÓÇیÊ åÇ¡ æÈáǐ åÇ æ ãÌáÇÊ ÈÇ ˜ÓÈ ÇÌÇÒå ÇÒ äæیÓäÏå Âä ãÌÇÒ ãی ÈÇÔÏ.

 
 
?
?Copyright?2008 By Mona And Jaraghe group . All right reserved
?
? ? ?
TinyPic image
 
 
? ? ?
__._,_.___

Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive