اگر در این چندین روز اخیر به سایت گوگل مراجعه کرده باشید در مرکز صفحه چنین لینکی موجود است :

Over 28,000 children drew doodles for our homepage.
Vote for the one that will appear here!

در سراسر آمریکا از کودکان خلاق خواسته اند یک لوگو برای گوگل طراحی کنند.

بهترین طرح ها را در زیر می بینید.