اینجا محل کار کارکنان سایت YouTube می باشد و تمام امکانات رفاهی و تفریحی برای آنها فراهم

 شده است که بتوانند در زمان کار بافکری آسوده بهترین کارایی را داشته باشند و در زمان استراحت

سرگرم باشند .

http://www.findinvis.com/pic/Line/i18a.gif