خوشمزه ترین خوردنی جهان

 

شنیدنی ترین موزیک

 

بزرگترین شکار

 

بزرگترین قفس برای شکار خرس

 

ساده ترین پازل برای حل کردن

 

 

قشنگترین راه  ابراز محبت سگ به گربه